Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Jeśli z jakichś przyczyn doszło do niezgodności między rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości a stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej osoba, której prawo nie zostało wpisane lub zostało wpisane, ale zawiera błędy, może żądać usunięcia niezgodności w KW.

W tym celu musi przygotować pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jak go napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest księga wieczysta nieruchomości?

Księgi wieczyste to publiczny rejestr praw na nieruchomości. Księgi prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego mieszkań, działek czy domów. Służą ujawnieniu uczestnikom obrotu nieruchomościami informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Można powiedzieć więc, że celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Istotne jest, że w przepisach obowiązuje domniemanie, w myśl którego prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Może jednak zdarzyć się, że faktycznie jest inaczej, czyli że pewnych informacji brakuje w księdze wieczystej lub są one wprowadzone nieprawidłowo. Taka sytuacja to niezgodność z rzeczywistym stanem faktycznym, o której usunięcie należy wystąpić do sądu.

Jak doprowadzić do usunięcia niezgodności w księdze wieczystej?

Jedyny sposób na usunięcie niezgodności w księdze wieczystej to złożenie wniosku o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego. Zgodnie z treścią ustawy o księgach wieczystych i hipotece, roszczenie o usunięcie niezgodności powstaje w przypadku:

 • braku wpisu osoby uprawnionej w księdze wieczystej (np. braku ujawnienia danej osoby jako właściciela czy współwłaściciela)
 • błędnego wpisania prawa w księdze wieczystej (np. nieprawidłowego określenia udziału we współwłasności),
 • wpisania nieistniejącego, bądź nie wpisania istniejącego obciążenia lub ograniczenia dotykające prawa powoda (np. spłaconej hipoteki, wygasłej służebności).

Pozew o usunięcie niezgodności w księdze wieczystej może złożyć ta osoba, której prawo jest dotknięte jedną z tych niezgodności. Co ważne, roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie jest dochodzone w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej następuje w trybie procesowym, czyli poprzez wytoczenie powództwa do sądu. Pozew wnieść może tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, czyli:

 • właściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty nieruchomości,
 • osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis,
 • wierzyciel, któremu przysługuje mu prawo odnotowywane w księdze wieczystej.

Przy okazji warto wspomnieć, że prawo wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej ma także darczyńca, który odwołał darowiznę i uzyskał wyrok zobowiązujący obdarowanego do przeniesienia na niego prawa własności nieruchomości, będącej przedmiotem darowizny.

Jak powinien wyglądać pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej?

Mało kto wie, jak napisać pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Taki dokument musi spełniać bowiem wszystkie wymogi dla pism procesowych. Najłatwiej jest sporządzić go w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Druk spełnia warunki wymienione w treści art. 126 k.p.c., czyli zawiera:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany – sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości, której dotyczy księga,
 • oznaczenie stron postępowania: osoby wpisane w dziale II księgi wieczystej (właściciel, użytkownik wieczysty lub uprawniony) oraz osoby, których prawo własności nie zostało ujawnione,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowa wniosku, czyli treść pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej, z której wynika, czego powód domaga się od sądu,
 • wskazanie faktów i dowodów, czyli opis okoliczności faktycznych, które popierają żądanie powoda i przedstawienie dowodów, które wykazują te fakty,
 • podpis powoda,
 • wymienienie załączników.

Określenie żądania powoda i wskazanie sposobu usunięcia niezgodności

Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej musi wskazywać, na czym polega niezgodność między stanem formalnoprawnym (w księdze) a stanem materialnoprawnym (rzeczywistym). W pozwie należy określić także sposób usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej, czyli wskazać treść wpisu, jaki ma zostać zamieszczony w księdze.

Oznacza to, że powództwo nie może ograniczać się jedynie do żądania wykreślenia niezgodnego wpisu. Musi wskazywać także, jak taki wpis należy zmienić lub czym należy go zastąpić.

Zatem żądanie pozwu powinno zawierać:

 • oznaczenie nieruchomości, której stan prawny ma zostać sprostowany,
 • wskazanie konkretnego prawa, które zostało wpisane błędnie lub nie zostało wpisane,
 • przytoczenie treści wpisu, który powinien być dokonany w księdze – według powoda.

Jeśli jednego z tych elementów zabraknie, pozew może zostać oddalony. Warto pamiętać też, że wniesienie pozwu jest odpłatne. Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu.

Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza sumę 20 000 zł, ale jest niższa niż 40 000 zł, pozew podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. W przypadku kwot wyższych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 złotych.

Jak przebiega postępowanie w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej?

W postępowaniu sądowym w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem powód zgłasza swoje żądania, wnioski, twierdzenia i dowody przede wszystkim w pozwie oraz w pismach przygotowawczych.

Natomiast pozwany przygotowuje odpowiedź na pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej, w której również uwzględnia własne żądania, wnioski, twierdzenia i dowody.

Obie strony mogą zgłaszać je także ustnie na rozprawie. Twierdzenia i dowody, które nie zostały zgłoszone w pozwie lub w piśmie przygotowawczym, mogą zostać pominięte przez sąd.

Skuteczność powództwa o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym zależy przede wszystkim od działań podjętych przez powoda, którego zadaniem jest obalenie domniemania prawdziwości wpisu zawartego w księdze i wykazanie stanu rzeczywistego.

W przypadku uwzględnienia powództwa, wydany przez sąd wyrok będzie zawierał ustalenie, że wpis został dokonany niezgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz sposób, w jaki sąd wieczystoksięgowy powinien doprowadzić treść księgi wieczystej do stanu zgodności.

Zsumowanie informacji

W sprawach związanych z uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zasadą jest, iż ciężar zniesienia bądź przywrócenia wpisu w księdze wieczystej spoczywa na powodzie – czyli osobie, która składa rzeczony wniosek.

Ponadto powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym uznaje się za czynność zachowawczą, jasno o tym traktuje Art. 209. Uprawnienie współwłaścicieli do czynności zmierzających do zachowania wspólnego prawa – Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

Usunięcie niezgodności między treścią księgi wieczystej a faktycznym stanem prawnym danej nieruchomości dotykać może wielu aspektów, może to być więc:

 • wpisanie rzeczywistego właściciela,
 • wykreślenie prawa wpisanego do księgi wieczystej,
 • sprostowanie wpisanego do księgi prawa (np. wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką).

Sprawy o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zdarzają się dość często, ponieważ nie trudno (zwłaszcza w sprawach skomplikowanych np. sprawach spadkowych) o błąd w księdze wieczystej nieruchomości.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pozwu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze strony.

1 opinia dla Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wzór

 1. Elwira Gontek

  dziękuję za wzór pozwu, pozdrowienia!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-o-uzgodnienie-tresci-ksiegi-wieczystej-z-rzeczywistym-stanem-prawnym-wzor
Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wzór
17