Co jeśli małżonek nabył nieruchomość tylko na swoje nazwisko?

Małżonek nie wpisany do księgi wieczystej

Nieruchomość (działka, mieszkanie, dom) kupiona przez jednego z małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego należy do majątku wspólnego małżonków, jeżeli małżonkowie nie wyłączyli lub nie ograniczyli powstającej z mocy prawa między małżonkami wspólności majątkowej np. w drodze umowy majątkowej małżeńskiej.

Dotyczy to także nieruchomości kupionych na nazwisko jednego tylko małżonka. Podkreślić należy, że dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomość nie została kupiona przez jednego z małżonków za pieniądze z majątku osobistego, np. za pieniądze darowane lub odziedziczone.

Zgodnie z orzecznictwem SN, jeżeli prawo własności nieruchomości stanowiącej przedmiot majątku wspólnego małżonków jest wpisane do księgi wieczystej tylko na rzecz jednego z małżonków, zaniedbanie przez drugiego z małżonków usunięcia tej niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym naraża go na to, że nieruchomość będzie uważana jako wyłączna własność jednego małżonka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi dodatkowo, że jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem np. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Formalnie rzecz biorąc, małżonek taki mógłby wyzbyć się tego składnika majątku, który powinien należeć do majątku wspólnego małżonków.

Jak napisać pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej?

Dlatego, jeżeli małżonek, który nie jest wpisany do księgi wieczystej, nie znajduje zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności, w wyniku której i on będzie ujawnionym właścicielem nieruchomości – właściwa droga to wystąpienie z wnioskiem o uzgodnienie treści tej księgi z rzeczywistym stanem prawnym, czyli o wpisanie drugiego współmałżonka jako właściciela.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uzgodnienie treści księgi wieczystej z faktycznym stanem, który pobierzesz poniżej:

Sytuacja osoby występującej z takim żądaniem jest o tyle nieskomplikowana, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiają tzw. domniemanie faktyczne, zgodnie z którym przedmiot majątkowy, nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, stanowi dorobek wspólny.

W związku z tym do drugi małżonek, przeciwko któremu wystąpiliśmy do sądu o uzgodnienie księgi wieczystej, musiałby wykazywać, że składnik ten nie należy do majątku wspólnego, gdyż został np. nabyty za środki pochodzące wyłącznie z majątku osobistego, musiałby to udowodnić przed sądem.

Jednocześnie warto wiedzieć, że na czas trwania postępowania o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym można żądać wpisania ostrzeżenia, wzmianki, które wyłączy działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych na przyszłość.

Warto wiedzieć, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej sąd rozstrzyga również spory o istnienie uprawnienia do żądania podziału majątku wspólnego, a także spory między małżonkami (ich następcami prawnymi) o to, czy określone przedmioty należą do majątku wspólnego.

W ramach tej sprawy może toczyć się ustalenie opisane powyżej – o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Dotyczy to właśnie sytuacji, gdy wpis w księdze wieczystej dotyczy tylko jednego z małżonków, pomimo że nabycie nieruchomości nastąpiło w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ile kosztuje dopisanie współmałżonka do majątku?

Dopisanie małżonka do księgi wieczystej można dokonać samodzielnie, składając w sądzie odpowiednio wypełniony formularz o nazwie KW-WPIS. W takim przypadku wpis prawa własności do KW kosztuje 200 zł.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.