Wniosek o podział majątku wspólnego – wzór

17 

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? Podział majątku wspólnego może odbyć się polubownie lub przed sądem. Jeśli byli małżonkowie, nie są w stanie dojść do porozumienia, konieczne staje się złożenie pozwu o podział majątku wspólnego do sądu.

Jak prawidłowo przygotować taki wniosek?

Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego pisma – sporządziliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonków, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy można złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Warunkiem złożenia wniosku o podział majątku wspólnego jest: ustanie obowiązywania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Ten ustaje z mocy prawa z chwilą:

 • unieważnienia małżeństwa, 
 • rozwodu, 
 • separacji (sądowej),
 • powstania rozdzielności majątkowej między małżonkami – zawarcie umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej u notariusza lub orzeczenie jej przez sąd.

Do jakiego sądu skierować wniosek o podział majątku wspólnego?

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków powinien zostać skierowany do sądu rejonowego. Istotne jest jednak ustalenie, który sąd będzie właściwy dla danej sprawy.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego art. 566, w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Elementy wniosku o podział majątku

Wniosek o podział majątku wspólnego to pismo procesowe, a takie musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, określonych w przepisach. Dokument najlepiej jest przygotować w oparciu o sprawdzony wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonków, który ułatwia sporządzenie pisma wolnego od braków czy błędów formalnych. 

Pozew musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane wraz z adresem,
 • dane stron, czyli imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania, a w przypadku wnioskodawcy numer PESEL,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • treść wniosku,
 • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpis wnioskodawcy,
 • wymienienie załączników.

Wzór pisma o podział majątku nie musi uwzględniać uzasadnienia, dlatego warto wiedzieć, że w tej części pisma należy w sposób opisowy wskazać wszystkie fakty i okoliczności sprawy, a także przytoczyć dowody na ich poparcie.

Uzasadnienie powinno uwzględniać informacje na temat:

 • daty zawarcia związku małżeńskiego,
 • daty rozwodu,
 • zawartych umów małżeńskich,
 • sposobu dokonania podziału majątku,
 • wyjaśnienia, dlaczego strona żąda takiego, a nie innego podziału.

Ważne elementy pozwu o podział majątku wspólnego

Pozew o podział majątku wspólnego małżonków poza wskazanymi wyżej elementami musi określać także:

 • wartość majątku w zaokrągleniu w górę do pełnej złotówki,
 • okoliczność ustania wspólności majątkowej wraz z dowodami, na przykład wyrok rozwodowy, 
 • opis składników majątku wspólnego: ruchomości, nieruchomości, środki zgromadzone na rachunkach bankowych i funduszach emerytalnych,
 • sposób podziału majątku, czyli wskazanie, któremu z małżonków mają przypaść konkretne składniki majątku,
 • ewentualnie żądanie od drugiego małżonka spłaty z tytułu wyrównania udziałów w majątku.

Co ważne, wniosek do sądu o podział majątku może dotyczyć także żądania zwrotu wydatków i nakładów, a także ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Co może być dowodem we wniosku o podział majątku wspólnego?

Wniosek o podział majątku po rozwodzie uzupełnia się takimi załącznikami, jak dowód uiszczenia opłaty sądowej czy tytułu własności do nieruchomości wchodzących w skład majątku. Istotnym elementem pozwu są także wnioski dowodowe. Najpopularniejsze to:

 • przesłuchanie stron,
 • zeznania świadków,
 • dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku oraz ich wartość, np. faktury,
 • opinia biegłego rzeczoznawcy, jeśli zaistniał konflikt dotyczący wartości któregoś ze składników majątku.

We wniosku o podział majątku istotne jest powołanie takich dokumentów, które potwierdzą kto, za ile, i z jakich środków nabył poszczególne składniki majątku małżonków. Takimi dokumentami są nie tylko faktury, ale też potwierdzenia przelewów czy wydruki zamówień. 

Opłata od wniosku o podział majątku

Postępowanie sądowe dotyczące podziału majątku wspólnego nie jest prowadzone bezpłatnie. Małżonek, który składa pozew, musi uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. Opłata może być niższa, jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku – wynosi wtedy 300 zł.

Opłatę od wniosku można uiścić w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty – jak zostało wspomniane – powinno zostać dołączone do wniosku.

Wniosek o nierówny podział majątku wspólnego

Zasadniczo, przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada równości – wartość tego, co przypadnie każdemu z małżonków, powinna być taka sama. Jeżeli jedna strona uważa, że taki podział jest niesprawiedliwy, powinna udowodnić, że małżonkowie w nierówny sposób przyczyniali się do powstania majątku wspólnego.

Nierówny podział może zostać uzasadniony także innymi ważnymi okolicznościami. Przy podziale majątku uwzględnia się bowiem nie tylko wysokość zarobków, ale też całokształt starań o zaspokajanie potrzeb rodziny. Liczy się zatem także:

 • nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci,
 • udział w pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Wniosek o nierówny podział majątku wspólnego może złożyć małżonek, który zrezygnował z pracy zawodowej, by zajmować się dziećmi i prowadzić dom. Inne przyczyny uzasadniające nierówny podział to:

 • trwonienie majątku wspólnego,
 • nałogi,
 • hulaszczy tryb życia.

Polubowny podział majątku wspólnego

Warto wspomnieć także, że małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny polubownie w ramach umowy. Jest to możliwe pod warunkiem, że są w stanie dogadać się co do sposobu dokonania takiego podziału.

Polubowny podział majątku wspólnego może dotyczyć jego całości lub części, może przewidywać podział nierówny, spłaty i dopłaty. W tym przypadku strony mają pełną dowolność i swobodę.

Jedyne, o czym należy pamiętać przy polubownym podziale, to obowiązek zachowania formy aktu notarialnego umowy o podział majątku w przypadku, gdy jego składnikiem jest nieruchomość. 

Zalet dokonania takiego podziału jest natomiast wiele – dotyczą one między innymi oszczędności czasu i możliwości zachowania dobrych relacji pomiędzy małżonkami. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o podział majątku wspólnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-podzial-majatku-wspolnego-wzor
Wniosek o podział majątku wspólnego - wzór
17