Wzór umowy o podział majątku bez notariusza

17 

Podział majątku wspólnego małżonków nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza jeśli mąż i żona nie są w stanie porozumieć się w tej sprawie. Podział majątku może odbyć się przed sądem lub bez udziału sądu, czyli polubownie (opcja znacznie szybsza i znacznie tańsza dla małżonków).

Co ważne, możliwe jest dokonanie takiego podziału zarówno po rozwodzie, jak i w trakcie trwania małżeństwa, jeśli dojdzie do ustania wspólności majątkowej. Jak przebiega polubowny podział majątku i jak powinna wyglądać umowa o podział majątku wspólnego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Majątek wspólny małżonków

W momencie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje tak zwana ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Obejmuje ona wszystkie przedmioty, które mąż i żona nabyli w trakcie jej trwania.

Podział majątku wspólnego polega więc na tym, że konkretne elementy tego majątku zostają przydzielone na wyłączną własność każdego z małżonków. Podział majątku może nastąpić przed rozwodem, w trakcie rozwodu oraz po rozwodzie.

W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi:

 • wynagrodzenia za pracę małżonków,
 • dochody małżonków z innej działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku wspólnego,
 • dochody z majątku osobistego,
 • przedmioty zwykłego urządzenia domowego użytkowane przez oboje małżonków.

Podziałowi nie podlega majątek osobisty małżonków, czyli między innymi:

 • przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
 • przedmioty nabyte przez dziedziczenie, darowiznę lub zapis,
 • przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania potrzeb osobistych jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne.

W ramach podziału majątku wspólnego rozlicza się natomiast:

 • nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny,
 • nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Podział majątku wspólnego sądowy i pozasądowy

Podział majątku wspólnego małżonków może zostać wykonany na drodze sądowej i pozasądowo. Sądowy podział majątku odbywa się na wniosek stron. Pozew w sprawie podziału majątku można zawrzeć już w pozwie rozwodowym.

Innym rozwiązaniem jest ugoda podział majątku, czyli podział majątku w drodze umowy zawartej przed notariuszem lub bez udziału notariusza. Na taki sposób wykonania podziału mogą zdecydować się jednak tylko małżonkowie, którzy są w stanie dogadać się w kwestiach podziału majątku wspólnego.

Podział majątku u notariusza jest obowiązkowy, jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi między innymi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego czy przedsiębiorstwo. W innych przypadkach forma aktu notarialnego nie jest konieczna, zatem małżonkowie mogą zawrzeć umowę o podział majątku również bez notariusza.

Za pomocą ugody w zwykłej formie pisemnej mąż i żona mogą podzielić majątek złożony z ruchomości (np. samochód), gotówki czy środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Warto wspomnieć też o rozwiązaniu, jakim jest umowa o częściowy podział majątku wspólnego. Przed sądem bardzo rzadko dochodzi do częściowego podziału majątku wspólnego małżonków (tylko w uzasadnionych okolicznościach).

Jeśli więc małżonkowie obawiają się, że sąd nie wyrazi zgody na takie podzielenie poszczególnych składników majątku, jakiego życzą sobie strony, dobrym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy o częściowy podział majątku polubownie, czyli pozasądowo.

Nierówny podział majątku wspólnego

Umowę o podział majątku wspólnego warto zawrzeć również wtedy, kiedy strony chcą doprowadzić do nierównego podziału majątku. W przypadku podziału majątku w sądzie takie rozwiązanie dostępne jest przede wszystkim w przypadku wykazania tak zwanego rażącego lub uporczywego naruszania przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny.

Mowa tu o takich zachowaniach jak:

 • trwonienie majątku,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • hazard,
 • uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny,
 • długotrwała separacja zawiniona przez danego małżonka.

Poza tym czynnikiem uzasadniającym ustalenie nierównych podziałów majątku wspólnego jest też stopień przyczynienia się do powstania tego majątku.

Natomiast pozasądowa umowa podziału majątku pozwala stronom ustalić podział majątku w sposób zupełnie dowolny. Jeśli przy ostatecznym podziale majątku wspólnego okaże się, że wartość przydzielonych małżonkom składników majątku nie jest równa, strony mogą ustalić spłaty lub dopłaty, ale wcale nie mają takiego obowiązku.

Jak sporządzić umowę o podział majątku wspólnego?

Umowa o podział majątku wspólnego musi zawierać wszystkie postanowienia ważne ze względu przedmiotowego i podmiotowego, czyli:

 • oznaczenie stron umowy,
 • wymienienie składników majątku i podanie ich wartości,
 • szczegółowy sposób dokonania podziału,
 • informacje o ewentualnych dopłatach i terminach i uiszczania.

Ugodę można sporządzić, wypełniając nasz wzór umowy o podział majątku bez notariusza. Takie rozwiązanie jest znacznie prostsze niż podział majątku w sądzie. Pozwala również zaoszczędzić sporo pieniędzy i czasu, ponieważ pozasądowa procedura przebiega znacznie sprawniej.

Jeśli więc małżonkowie chcą jak najszybciej korzystać z takich składników majątku jak samochód, meble, sprzęty AGD czy gotówka na lokatach bankowych, zawarcie umowy pozasądowego podziału majątku będzie dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Umowny podział majątku przed rozwodem

Wiele osób uważa, że podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać dopiero po rozwodzie. Prawdą jest jednak, że takiego podziału można dokonać po ustaniu wspólności majątkowej, a to oznacza, że nie trzeba czekać do zakończenia małżeństwa na skutek:

 • rozwodu,
 • śmierci małżonka,
 • unieważnienia małżeństwa.

Podsumowując, podziału majątku wspólnego można dokonać przed wszczęciem postępowania o rozwód, w trakcie rozwodu, po rozwodzie i w trakcie trwania związku małżeńskiego, jeśli doszło do ustania wspólności majątkowej na skutek:

 • zawarcia umowy o rozdzielność majątkową,
 • sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • ogłoszenia upadłości wobec jednego z małżonków,
 • orzeczenia separacji między małżonkami.

Podsumowanie informacji

Polubowny podział majątku wspólnego w formie aktu notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej zawiera się tylko w przypadku, kiedy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału ich majątku.

Co więcej, umowę o podział majątku wspólnego w formie aktu notarialnego sporządza się wtedy, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, a więc np. w przypadku wspólnego domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy działki należącej do małżonków.

Dokonanie podziału majątku można dokonać po zniesieniu wspólności ustawowej, czyli w przypadku:

 • rozwodu;
 • separacji;
 • w trakcie trwania małżeństwa, lecz po ustaniu wspólności majątkowej -> ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Przepisy, które warto znać:

§ 1.Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§ 2.Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§ 3.Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy o podział majątku bez notariusza”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-umowy-o-podzial-majatku-bez-notariusza
Wzór umowy o podział majątku bez notariusza
17