Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów – wzór

17 

Jak napisać wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem? Po ustaleniu sposobu realizowania kontaktów z dzieckiem przez sąd, obie strony mają obowiązek stosowania się do postanowień sądowych.

Jeśli więc rodzic realizuje kontakty nieprawidłowo lub nie realizuje ich wcale, druga strona ma prawo złożyć wniosek o jego ukaranie. Jak prawidłowo go przygotować?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis
Opinie (0)

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić w drodze postanowienia sądowego lub ugody zatwierdzonej przez sąd. Dotyczy to sytuacji, kiedy rodzice są po rozwodzie i nie potrafią dogadać się w tej kwestii. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest bowiem prawem i obowiązkiem obojga rodziców. Przysługuje im niezależnie od władzy rodzicielskiej. 

Sposoby realizacji kontaktów z dzieckiem mogą być różne, dlatego da się dostosować je do potrzeb dziecka tak, aby jego dobro nie było zagrożone. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem dotyczy najczęściej przebywania z małoletnim, czyli ustalenie kontaktów z dzieckiem:

  • odwiedzin,
  • spotkań,
  • zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu.

Rodzic może odwiedzać dziecko w domu, w którym to zamieszkuje. Może też spotykać się z nim poza domem, a nawet w innej miejscowości. Ugoda czy prawomocne postanowienie sądu ma prawo przewidywać nawet możliwość zabrania dziecka poza miejsce stałego pobytu, na przykład na wyjazd wakacyjny. 

Istnieją też inne formy regulowania kontaktów, polegające na bezpośrednim porozumiewaniu się, utrzymywaniu korespondencji czy korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość, np. na telefonowaniu, wysyłaniu wiadomości SMS.

Orzeczenie w sprawie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Jeśli rodzice zawierają ugodę w sprawie uregulowania kontaktów z dzieckiem, mogą w swobodny sposób ustalić, gdzie, w jaki sposób i w jakim terminie takie kontakty będą realizowane. Później ich ugodę zatwierdza sąd, który sprawdza jej zapisy pod kątem ewentualnych naruszeń, narażających dobro dziecka. 

Podobnie jest w przypadku orzeczenia wydanego przez sąd opiekuńczy, czyli sąd rodzinny, w którego okręgu dziecko posiada miejsce zamieszkania lub pobytu. Sąd wydając orzeczenie sądu ustalające kontakty w takiej sprawie zawsze kieruje się dobrem małoletniego.

Decyduje o tym, w jakim terminie rodzic będzie realizował kontakty, określając precyzyjnie sposób ich realizowania, dni tygodnia i godziny realizowania kontaktów, a także szczególne kontakty w okresie świątecznym, w trakcie wakacji czy ferii zimowych.

Obie strony mają obowiązek przestrzegania postanowień takiego orzeczenia. Oznacza to, że żaden z rodziców nie powinien takich kontaktów utrudniać. Oboje mają też obowiązek kontakty ustalone realizować. Niewykonywanie kontaktów również podlega karze. 

Jaka kara grozi za niewykonywanie kontaktów lub nieprzestrzeganie postanowień sądu?

Wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu może dotyczyć zarówno:

  • niewykonywania kontaktów,
  • niewłaściwego wykonywania kontaktów,
  • utrudniania czy uniemożliwiania drugiemu rodzicowi wykonywania kontaktów. 

Warto przytoczyć tutaj dwa bardzo istotne paragrafy z kodeksu postępowania cywilnego, mianowicie:

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Karze podlega zatem zarówno osoba naruszająca postanowienia orzeczenia sądowego czy ugody, jak i osoba, która w ogóle nie stosuje się do takich postanowień. W obu przypadkach kara jest taka sama – to grzywna, którą strona łamiąca postanowienia płaci na rzecz strony poszkodowanej.

Wniosek o zagrożenie nałożenia kary grzywny za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem ma pełnić rolę motywacyjną. Nie od razu rodzic zostaje bowiem ukarany faktycznym obowiązkiem uiszczenia kary.

Początkowo jest to kara nagany, postanowienia o zagrożeniu nałożeniem kary finansowej. Jej celem jest przymuszenie rodzica do zmiany postępowania. Dopiero w przypadku, kiedy opiekun nie zastosuje się do nakazu sądu rejonowego, może zostać ukarany grzywną – także wielokrotnie. 

Jak napisać wniosek o ukaranie grzywną za niestosowanie się do postanowień sądu?

Jeśli jeden z rodziców nie stosuje się do postanowień sądowych poprzez odwożenie dziecka zbyt późno czy też poprzez zabieranie dziecka bez zgody drugiego rodzica, opiekun może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ukaranie za niestosowanie się do postanowień sądowych. 

Podobne pismo przygotuje także rodzic, któremu realizacja kontaktów jest utrudniana, na przykład poprzez nieodbieranie telefonów czy też odmawianie wydania dziecka pod pretekstem choroby.

W obu przypadkach wniosek o ukaranie powinien uwzględniać opis zachowań rodzica z podaniem konkretnych dat planowanych kontaktów, które nie odbyły się lub odbyły się nieprawidłowo.

Jak napisać wniosek o ukaranie za niewykonywanie kontaktów?

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów powinien wskazywać na wyraźną winę rodzica uprawnionego do wykonywania kontaktów poprzez:

  • określenie, od kiedy kontakty nie są realizowane,
  • określenie przyczyny niewykonywania kontaktów,
  • opis postawy dziecka – czy czeka na spotkanie i czy chce spotykać się z rodzicem,
  • określenie kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, który się nie odbył.

Wniosek należy poprzeć także materiałem dowodowym. Zależnie od przypadku będą to między innymi zaświadczenia (np. z poradni psychologicznej) czy wydruki korespondencji. Dowodem w sprawie może być też przesłuchanie świadków, na przykład sąsiadów,

Jeśli wnioskodawca chce mieć wpływ na wysokość grzywny ustalonej przez sąd opiekuńczy, powinien opisać we wniosku również sytuację materialno-bytową drugiego rodzica. Grzywna zależna jest natomiast głównie od ilości kontaktów niezrealizowanych.

Warto pamiętać, że oba wnioski podlegają opłacie sądowej w wysokości 100 zł. Wniosek o ukaranie za nierealizowanie kontaktów czy nieprawidłowe realizowanie kontaktów można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. 

Propozycja zmian przepisów

Należy wiedzieć, że obecnie trwają prace nad wprowadzeniem mechanizmu, który umożliwiałby skuteczną reakcję zarówno na niewłaściwe realizowanie kontaktów, jak i na ich wykonywanie. Propozycja zmian dotyczy między innymi zastąpienia instytucji zapłaty sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica, instytucją grzywny należnej Skarbowi Państwa.

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której rodzic za rzekome utrudnianie kontaktów z dzieckiem, domaga się od drugiego rodzica zapłaty, choć tak naprawdę wcale nie zmierza do realizacji kontaktów.

Nowe przepisy miałyby przeciwdziałać korzystaniu z takiego rozwiązania w ramach odwetu, a tym samym uchronić dziecko przed skutkami trwającego konfliktu rodzicielskiego.

Słowo kończące

Niestety żadne przepisy nie określają ani minimalnej, ani maksymalnej granicy kary grzywny dla rodzica uprawnionego za niezrealizowanie kontaktów lub utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Sąd rozpatrując taki wniosek, sam ustala wysokość kary, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy.

Co dość istotne, sąd może nakładać karę grzywny kilkukrotnie, czyli za każdym razem, kiedy drugi rodzic sprawujący władzę bądź zobowiązany do kontaktów z dzieckiem dopuści się naruszeń.

Oczywiście postanowienie sądu uwzględniające wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem musi szczegółowo opisywać ilość oraz rodzaj naruszeń ze strony drugiego rodzica.

Pierwszy etap to zagrożenie nakazaniem zapłaty, natomiast na drugim etapie postępowania nakładany jest już obowiązek zapłaty kary grzywny.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-ukaranie-grzywna-za-niewykonywanie-kontaktow-wzor
Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów - wzór
17