Dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca – wzór

17 

Jak zrzec się praw rodzicielskich przez ojca? Choć potocznie mówi się, że rodzic może wyrzec się swojego dziecka, to należy wiedzieć, że polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości.

Jedynie sąd rodzinny może odebrać matce czy ojcu prawa rodzicielskie. Rodzic ma natomiast możliwość wnioskowania o to, by sąd sprawdził, czy istnieją przesłanki do odebrania mu praw do dziecka. Jak więc wygląda takie dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich ze strony ojca i jak napisać wniosek do sądu w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , , ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy można zrzec się dziecka?

Jak zostało wspomniane, zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca nie jest możliwe, ale ojciec małoletniego ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o odebranie mu praw rodzicielskich (wzór takiego wniosku zakupisz u góry). Aby sąd podjął taką decyzję, muszą zaistnieć ku temu istotne przesłanki.

Na wniosek rodzica sąd rodzinny zbada, jak wyglądają relacje pomiędzy ojcem a dzieckiem i ustali, czy zachodzą ustawowe przesłanki przemawiające za tym, aby odebrać rodzicowi jego prawa do dziecka. Przesłanki te wylicza art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców  władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały  przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności, gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Podsumowując, przesłanki do odebrania rodzicowi lub rodzicom praw rodzicielskich to:

 • istnienie trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej – np. pobyt za granicą, odbywanie kary pozbawienia wolności (karę długoletniego pozbawienia wolności),
 • nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodzica,
 • zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka w sposób rażący,
 • niedopełnianie obowiązków wobec dziecka w sposób długotrwały.

Pod określeniami „nadużywanie władzy rodzicielskiej” czy „zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka” skrywają się takie zachowania rodzica jak:

 • zerwanie więzi z dzieckiem uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • brak zainteresowania dzieckiem,
 • nieutrzymywanie kontaktów z dzieckiem przez wiele lat z winy rodzica,
 • uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
 • nadużywania alkoholu,
 • przyjmowanie narkotyków.

Ponieważ sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, w przypadku stwierdzenia, że nie ma innego sposobu na rozwiązanie takich problemów, zdecyduje się odebrać, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską ojca czy matki.

Warto pamiętać przy tym, że kary te uznawane są za najsurowsze, dlatego sąd orzeka odebranie praw rodzicielskich tylko w przypadku, kiedy rodzicem faktycznie kieruje zła wola, a nie na przykład zły stan psychiczny.

Jak zrzec się dziecka?

Aby formalnie zrzec się dziecka, czyli stracić prawa rodzicielskie, należy wnieść odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego. Wniosek o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca połączony jest z oświadczeniem o dobrowolnym zrzeczeniu się dziecka. Pismo musi uwzględniać między innymi:

 • dane rodzica,
 • dane dziecka,
 • wyrażenie zgody na przysposobienie dziecka.

Jak zostało wspomniane, jedynie sąd może zadecydować o odebraniu rodzicowi praw do dziecka, dlatego nawet oświadczenie w formie aktu notarialnego nie będzie prawnie skuteczne.

Jeśli rodzic faktycznie chce – zgodnie z polskim prawem – wyrzec się swojego dziecka, może wypełnić wzór wniosku o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca i wnieść go do sądu rodzinnego.

Zrzeczenie się praw do dziecka a alimenty

Niektórzy ojcowie uważają – błędnie – że wniosek o zrzeczenie się praw do dziecka pozwoli im uniknąć obowiązku alimentacyjnego. Warto wiedzieć zatem, że nawet sądowe odebranie rodzicowi praw rodzicielskich nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego.

Aby rodzic został zwolniony z obowiązku płacenia alimentów, musi wykazać, że nie łączą go z dzieckiem żadne więzy pokrewieństwa. Oznacza to, że zamiast wniosku o zrzeczenie się praw do dziecka ojciec powinien wnieść do sądu wniosek o zaprzeczenie ojcostwa.

Warto pamiętać więc, że utrata praw rodzicielskich to jedynie utrata prawa do decydowania o losach dziecka. Kiedy sąd odbiera jednemu z rodziców prawa do dziecka, drugi rodzic może samodzielnie decydować o wszystkich sprawach małoletniego, ale obowiązek alimentacyjny nie wygasa.

Zaprzeczenie ojcostwa

W polskim prawie nie można zrzec się dziecka, ale można zrzec się ojcostwa. Jeśli mężczyzna zostanie uznany za ojca dziecka na skutek domniemania – jako mąż matki dziecka – to może złożyć do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka.

Oczywiście, w postępowaniu pod uwagę brane będą przede wszystkim badania DNA, które potwierdzą, czy mężczyzna jest biologicznym ojcem.

Jeśli okaże się, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka, sąd orzeknie o całkowitym zerwaniu więzi pokrewieństwa między domniemanym ojcem a dzieckiem. To będzie skutkowało:

 • ustaniem władzy rodzicielskiej,
 • uchyleniem obowiązku alimentacyjnego,
 • brakiem możliwości dziedziczenia ustawowego.

Czy można wyrzec się dorosłego dziecka?

Zgodnie z przepisami, władza rodzicielska rodziców trwa do momentu, w którym dziecko kończy 18. rok życia. Nie można zatem zrzec się władzy rodzicielskiej wobec dorosłego dziecka, ponieważ ta już nie istnieje.

Natomiast dorosłe dziecko może zrzec się dziedziczenia po rodzicach, co jest uzasadnione w przypadku, gdy miałoby odziedziczyć po nich długi lub zostać zobowiązane do płacenia alimentów.

Czy można wyrzec się dziecka w wieku nastoletnim?

Czasami zdarza się, że rodzice dziecka chcą wyrzec się nie noworodka czy niemowlęcia, ale dziecka starszego, na przykład nastolatka. Zwykle spowodowane jest to niepełnosprawnością małoletniego lub ciężką chorobą, z którą rodzice dziecka przestają sobie radzić.

W takim przypadku opiekunowie powinni skontaktować się z organami opiekuńczymi i napisać oświadczenie wyjaśniające powody, dla których nie mogą samodzielnie wychowywać dziecka. Można motywować je na przykład trudną sytuacją materialną i brakiem możliwości zapewniania dziecku opieki medycznej.

Na zakończenie

To, czy ojciec dziecka finalnie zrzeknie się praw do niego, zależeć będzie od końcowego orzeczenia sądu, który zawsze w pierwszej kolejności pod uwagę bierze dobro dziecka.

Zatem całkowite pozbawienie praw rodzicielskich to niejednostronna czynność, a szereg okoliczności zmierzających do odebrania praw rodzicielskich.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dobrowolne-zrzeczenie-sie-praw-rodzicielskich-przez-ojca-wzor
Dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca - wzór
17