Podanie o przyjęcie do Koła Łowieckiego – wzór – uzasadnienie

17 

Jak napisać podanie o przyjęcie do Koła Łowieckiego? Aby stać się członkiem koła łowieckiego, trzeba przygotować podanie o przyjęcie na rezydenta. Podjęcie takiej czynności to nie tylko konieczność, ale też sposób na wykazanie zaangażowania i gotowości do podjęcia odpowiedzialności.

W podaniu o przyjęcie do koła łowieckiego kandydat uwzględnia informacje o sobie, swoje motywacje, doświadczenie łowieckie oraz zainteresowania związane z ochroną przyrody. Jak napisać podanie o przyjęcie do koła łowieckiego, aby było skuteczne?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór podania o przyjęcie do Koła Łowieckiego, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest koło łowieckie i czym się zajmuje?

Zanim wyjaśnimy, jak napisać przykładowe podanie o przyjęcie do koła łowieckiego, odnieśmy się do tematu celów istnienia koła i jego głównych zadań. Koło łowieckie jest organizacją, która skupia miłośników łowiectwa. Członkowie koła zrzeszają się w celu promowania:

 • odpowiedzialnego polowania, 
 • ochrony dzikiej przyrody,
 • zasad zrównoważonego zarządzania populacjami zwierząt łownych. 

W Polsce koła łowieckie funkcjonują na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie. 

Główne cele koła łowieckiego to:

 • polowanie zgodnie z zasadami etycznego i zrównoważonego polowania, wspieranie kontrolowanego odstrzału zwierząt łownych w celu zarządzania ich populacjami,
 • ochrona przyrody, czyli działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej, wspieranie projektów dotyczących ochrony siedlisk, monitorowanie populacji zwierząt łownych, podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków,
 • edukacja i szkolenia, takie jak kursy myśliwskie, szkolenia i warsztaty dla członków, promowanie wiedzy z zakresu etyki łowieckiej, bezpieczeństwa podczas polowań, zasad zarządzania populacjami zwierząt i ochrony przyrody,
 • współpraca z innymi instytucjami, takimi jak organy administracji państwowej, leśnictwo, organizacje ochrony przyrody.

Członkostwo w kole łowieckim w przepisach

Każdy kandydat na członka koła łowieckiego, a także osoba zainteresowana założeniem takiego koła powinna znać przede wszystkim art. 33a. ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym:

1. Koło łowieckie powinno liczyć co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

1a. Pierwszeństwo w przyjęciu do koła łowieckiego ma członek Polskiego Związku Łowieckiego zamieszkały na terenie dzierżawionego przez to koło obwodu łowieckiego.

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku, gdy co najmniej 50% członków danego koła łowieckiego stanowią osoby zamieszkałe na terenie dzierżawionym przez to koło obwodów łowieckich.

 1. Założyciele koła podpisują i składają deklarację członkowską.
 2. Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację, stają się członkami koła z chwilą przyjęcia go do Polskiego Związku Łowieckiego.

Jak dostać się do koła łowieckiego?

Aby zapisać się do koła łowieckiego, trzeba przejść przez proces rekrutacyjny i spełnić określone warunki członkostwa. Jeśli kandydat jest zainteresowany wstąpieniem do koła, powinien:

 • uzyskać informacje o istniejących kołach łowieckich w swojej okolicy,
 • skontaktować się między innymi z lokalnymi stowarzyszeniami myśliwskimi, z urzędem gminy czy biurem leśnym,
 • zainteresować się ogłoszeniami i informacjami na temat kół w lokalnej prasie.

Kolejny krok to podjęcie kontaktu z wybranym kołem. Najczęściej można podjąć go za pośrednictwem sekretariatu lub osoby odpowiedzialnej za członkostwo. Na tym etapie można myśleć o przygotowaniu podania. 

Wzór podanie o przyjęcie do koła łowieckiego na rezydenta można przygotować na gotowym formularzu – jeśli jest dostępny – lub samodzielnie. Zawsze zawiera ono dane osobowe kandydata, opis jego doświadczenia łowieckiego i posiadanych uprawnień myśliwskich.

Kolejny etap to rekrutacja, czyli między innymi przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub ocena kandydata na podstawie określonych kryteriów. Koło może sprawdzać:

 • czy kandydat posiada odpowiednie uprawnienia myśliwskie, 
 • jakie jest doświadczenie łowieckie kandydata,
 • czy kandydat może pochwalić się odpowiednią znajomością przepisów,
 • czy kandydat postępuje zgodnie z wartościami i celami koła łowieckiego.

Zanim osoba zainteresowana złoży podanie do koła łowieckiego o przyjęcie, powinna sprawdzić, z jakimi kosztami będzie wiązało się członkostwo w kole łowieckim. Warto poznać zatem:

 • wysokość wpisowego, 
 • wysokość opłat członkowskich,
 • wysokość innych składek związanych z członkostwem w kole łowieckim.

Jeśli kandydat zostanie zaakceptowany, otrzyma powiadomienie o przyjęciu do koła. Czasami wiąże się to z koniecznością przygotowania dodatkowych dokumentów lub innymi formalnościami. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio od członków danego koła.

Kto może dołączyć do koła łowieckiego?

Koło łowieckie jest organem Polskiego Związku Łowieckiego. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie:

W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba:

1)będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego;

2)która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym;

3)w przypadku zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej – będąca członkiem danego koła łowieckiego.

Kandydat na członka koła łowieckiego musi przygotować również:

 • deklarację wstąpienia do PZŁ,
 • wniosek o przyjęcie na staż w kole łowieckim,
 • deklarację przyjęcia do koła łowieckiego,
 • wniosek o przystąpienie do egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody,
 • wniosek o przystąpienie do egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

Jak napisać podanie o przyjęcie do koła łowieckiego?

Podanie o przyjęcie do koła można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór podania o przyjęcie do koła łowieckiego, w którym należy uwzględnić swoje dane osobowe oraz odpowiednie oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków przyjęcia kandydata do koła łowieckiego.

Jeśli chodzi o uzasadnienie podania do koła łowieckiego o przyjęcie, to można powołać się w nim na:

 • zainteresowanie działalnością koła,
 • chęć rozwijania posiadanych umiejętności,
 • zaangażowanie w ochronę przyrody,
 • pragnienie propagowania wartości, które reprezentuje koło.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przyjęcie do Koła Łowieckiego – wzór – uzasadnienie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podanie-o-przyjecie-do-kola-lowieckiego-wzor-uzasadnienie
Podanie o przyjęcie do Koła Łowieckiego - wzór - uzasadnienie
17