Umowa o praktykę zawodową – wzór

17 

Jak prawidłowo sporządzić umowę o praktykę zawodową? Umowa o praktykę zawodową to najczęściej umowa między zasadniczą szkołą zawodową a zakładem pracy, w którym uczniowie odbywać będą praktykę.

Umowa zawiera ustalenia dotyczące programu praktyk, a także sposobu zatwierdzania realizacji programu i odbycia praktyk. Jak napisać umowę dotyczącą praktyk zawodowych?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy o praktykę zawodową, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Obowiązki zakładu pracy wynikające z zawarcia umowy o praktykę zawodową

Umowa o praktykę zawodową nakłada pewne obowiązki zarówno na szkołę, jak i na zakład pracy. Ponieważ to zakład pracy przejmuje uczniów, warto zacząć od wyliczenia, jakie obowiązki ma pracodawca ramach umowy o praktyki.

Jest to między innymi:

 • szkolenie uczniów w ustalonej specjalności,
 • przydzielanie uczniom odpowiednich rodzajów robót, zgodnie z obowiązującym programem nauczania praktycznej nauki zawodu i charakterystyką zawodu,
 • opracowanie we współpracy ze szkołą wytycznych dla instruktorów oraz planów przejścia uczniów na konkretne stanowiska,
 • zorganizowanie ciągłości robót,
 • dostarczenie sprzętu, wyposażenia, materiałów, dokumentacji technicznej,
 • stałe sprawdzanie wyników pracy praktykantów
 • instruowanie instruktorów w zakresie wykonywania wytycznych programowych oraz organizacji i metod nauczania praktykantów,
 • sprawdzanie osiągniętych wyników nauczania, ustalenie wniosków w sprawie przyznania praktykantom stopni kwalifikacyjnych zgodnie z wykazanym poziomem przygotowania do zawodu,
 • zagwarantowanie praktykantom odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu ochrony osobistej, a także pomieszczenia do przechowywania odzieży i przyborów,
 • zagwarantowanie praktykantom dojazdu do miejsca pracy (jeśli przedsiębiorstwo znajduje się w innej miejscowości niż szkoła, koszt przejazdu ze szkoły do przedsiębiorstwa i z powrotem pokrywa szkoła, natomiast koszty przejazdów z dworca do punktu zakwaterowania czy miejsca pracy pokrywa zakład).

Obowiązki szkoły w ramach umowy o praktyki zawodowe

Umowa o praktyki zawodowe nakłada pewne obowiązki także na placówkę oświatową, która jest stroną takiego kontraktu. Obowiązki szkoły to między innymi:

 • opracowanie wspólnie z zakładem pracy wytycznych programowych dla każdego instruktora oraz planu przejścia uczniów przez poszczególne stanowiska,
 • poinformowanie uczniów o warunkach odbywania praktyki,
 • wyznaczenie kierownika grupy praktykanckiej,
 • pokrycie kosztów przejazdu praktykantów z siedziby szkoły do zakładu pracy i z zakładu pracy do siedziby szkoły,
 • kontrolowanie wykonania wytycznych programowych przez poszczególnych instruktorów.

Szkoła odpowiada również za ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach polisy, której oznaczenie powinno zostać uwzględnione w umowie.

Jak napisać umowę o praktykę zawodową?

Umowę o praktyki można przygotować w prosty sposób w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór umowy o praktykę zawodową. Bez takiego wzoru trudno jest uwzględnić w takim dokumencie wszystkie istotne postanowienia dotyczące współpracy między szkołą a zakładem pracy.

Warto pamiętać, że umowa o praktyki musi uwzględniać między innymi:

 • dane szkoły,
 • dane zakładu pracy,
 • oznaczenie czasu trwania umowy,
 • oznaczenie programu nauczania,
 • oznaczenie zawodu, którego dotyczy praktyka,
 • dane uczniów kierowanych na praktyki.

Umowa może zawierać także dodatkowe zapisy mówiące o tym, czy:

 • praktyki są odpłatne,
 • pracodawca ma obowiązek zapewnić uczniom środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy,
 • pracodawca ma zapewnić uczniom pomieszczenie do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • pracodawca ma zapewnić uczniom dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,
 • opiekun praktyk ma obowiązek zapoznania uczniów z organizacją pracy, w tym z przepisami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiekun pełni nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych.

Jakie przepisy stosuje się przy sporządzaniu umowy o praktyki?

Przed zawarciem umowy o praktyki zawodowe, należy zapoznać się z następującymi przepisami:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Na czym polegają praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe to czas praktycznego przygotowania do zawodu oraz szansa na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Praktyki odbywają obowiązkowo studenci I i II stopnia studiów oraz uczniowie szkół zawodowych i techników.

Praktyki dają szereg korzyści młodym osobom, które będą niedługo stawiać swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Pozwalają przekonać się, czy wybrana przez nich ścieżka edukacji faktycznie odpowiada ich oczekiwaniom.

Podczas praktyk można zweryfikować, czy wymarzony dotychczas zawód jest faktycznie najlepszym wyborem dla danej osoby. Najważniejsza jest jednak szansa na doświadczenie innego sposobu funkcjonowania niż tryb dnia wyznaczony przez plan zajęć lekcyjnych oraz możliwość świadczenia pracy pod okiem doświadczonych pracowników.

Praktyki nie tylko dla uczniów

Warto pamiętać, że z praktyk można skorzystać także poza instytucjami. Nie trzeba być uczniem placówki kształcenia ustawicznego, aby mieć możliwość odbycia praktyki zawodowej. Wiele firm chętnie przyjmuje praktykantów pod swoje skrzydła. Praktyki najczęściej są bowiem bezpłatne.

Praktykę można odbywać:

 • na podstawie umowy o praktyki zawodowe,
 • na podstawie umowy o praktykę wakacyjną,
 • w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • na zasadach wolontariatu w danym zawodzie.

Chociaż praktyka jest nieodpłatna, to musi być udokumentowana. Dokumentami, które świadczą o odbyciu praktyki, są:

 • dziennik praktyk,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Dziennik praktyki zawodowej to dokument formalny, który zawiera informacje na temat:

 • firmy, w której odbywały się praktyki,
 • przebiegu praktyki,
 • praktykanta,
 • zakresu praktyk.

W dzienniku praktykant zapisuje:

 • dane firmy,
 • datę i godziny, w których odbywał praktyki,
 • zakres czynności i zdobytych umiejętności.

Informacje ujęte w dzienniku potwierdza pieczątka firmy oraz podpis osoby koordynującej. Na końcu w dzienniczku umieszcza się zaś sprawozdanie z praktyk.

Podsumowanie

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 709 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz praktyk wakacyjnych i dyplomowych studentów wyższych uczelni w 1952 roku (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1254) zarządza się, co następuje:

§ 1.Umowy w sprawie praktyk zawodowych uczniów zasadniczych szkół zawodowych o specjalnościach budowlanych i mechanizacji rolnictwa pomiędzy dyrekcjami zasadniczych szkół zawodowych a zakładami pracy, w których uczniowie odbywać będą praktyki, zawierane będą według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o praktykę zawodową – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-o-praktyke-zawodowa-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa o praktykę zawodową - wzór
17