Podanie na staż do Lasów Państwowych – przykład

17 

Jak napisać skuteczne podanie na staż do Lasów Państwowych? Ukończenie stażu w Lasach Państwowych z wynikiem pozytywnym jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o pracę w nadleśnictwie czy w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

W ramach rekrutacji na takie stanowiska przeprowadza się bowiem egzamin kompetencyjny, do którego przystąpić mogą tylko osoby z pozytywnym wynikiem stażu, jeżeli złożyły wniosek o egzamin w ciągu 3 lat od jego ukończenia.

Jak dostać się na staż do Lasów Państwowych? aby ułatwić Ci dostanie się tam na staż – sporządziliśmy gotowe do pobrania przykładowe podanie o staż w Lasach Państwowych wraz z obszernym uzasadnieniem, wzór podania pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak zostać leśniczym?

Aby zostać leśniczym, trzeba posiadać wykształcenie kierunkowe, przynajmniej średnie. Po uzyskaniu wykształcenia leśnik musi złożyć oświadczenie o stanie zdrowia i odbyć roczny staż w Lasach Państwowych, aby zdobyć umiejętności praktyczne.

Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko leśniczego to:

 • minimum wykształcenie wyższe leśne,
 • dwa lata pracy w leśnictwie lub 
 • średnie wykształcenie leśne,
 • cztery lata pracy w leśnictwie

W przypadku podleśniczego minimalne wymagania to wykształcenie średnie leśne, a w przypadku nadleśniczego wykształcenie wyższe leśne i osiem lat pracy w leśnictwie

Jak dostać się na staż do Lasów Państwowych?

O staż w Lasach Państwowych mogą ubiegać  się absolwenci szkół średnich i wyższych. Standardowo staż trwa 12 miesięcy. Jeśli staż przebiega wzorowo, możliwe jest skrócenie go do 9 miesięcy. 

Podanie na staż do Lasów Państwowych absolwenci składają do wybranej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Poza podaniem o przyjęcie, kandydat składa również:

 • w przypadku absolwentów średnich szkół leśnych i innych średnich szkół zawodowych: kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopię świadectwa maturalnego, uwierzytelnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 • w przypadku absolwentów szkół wyższych: odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu, zaświadczenie o średniej ocenie uzyskanej w okresie całego toku studiów.

Liczba absolwentów przyjmowanych na odbycie stażu powinna wynosić średnio po dwie osoby rocznie. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej tę normę, o przyjęciu na staż decyduje:

 •  średnia ocena uzyskana w toku studiów,
 • ocena na dyplomie lub średnia ocen ze świadectwa maturalnego.

Wiele osób zastanawia się, czy staż w Lasach Państwowych jest płatny. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Warto wspomnieć również, że podejmując pracę po stażu, jako gajowy, leśnik może zarabiać od 2 100 zł (początkujący) do 4 900 zł miesięcznie. 

Jak napisać podanie o przyjęcie na staż?

Podanie o staż staż w nadleśnictwie to stosunkowo prosty wniosek, w którym trzeba uwzględnić kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane kandydata,
 • wskazanie nadleśnictwa do odbycia stażu: preferowanego i co najmniej jednego alternatywnego,
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w LP w przeszłości.

Podanie na staż do Nadleśnictwa musi zawierać szereg istotnych danych osobowych kandydata, w tym adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres email. Pismo można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór podania o staż w Lasach Państwowych, pamiętając o dołączeniu do niego wyliczonych wyżej załączników. 

Wyłanianie kandydatów do pracy

Osoby, które ukończyły staż w LP mogą starać się o zatrudnienie w nadleśnictwie lub w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Przed przyjęciem do pracy kandydaci poddawani są egzaminowi kompetencyjnemu, który składa się ze 100 pytań.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły staż z wynikiem pozytywnym,
 • złożyły wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie nie przekraczającym 3 lat, licząc od dnia wydania zaświadczenia o ukończeniu stażu.

Testy na potrzeby egzaminu opracowują regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Co ważne, są one opracowywane odrębnie dla absolwentów szkół wyższych i dla absolwentów szkół średnich. Uwzględniają bowiem różnice wynikające z poziomu wykształcenia, programów praktyki czy wymagań kwalifikacyjnych, przypisanych do przyszłych stanowisk pracy.

Oceną egzaminu zajmuje się komisja egzaminacyjna, złożona z następujących osób:

 • zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • naczelnik komórki właściwej do spraw kadr w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • dwóch lub więcej członków komisji, powoływanych przez dyrektora według jego uznania.

O terminie przeprowadzenia egzaminu zawiadamia się na co najmniej 30 dni wcześniej poprzez zamieszczenie ogłoszenia w biurze regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwach oraz w prasie leśnej.

Jak oceniany jest egzamin? Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe kandydat otrzymuje 1 punkt. Zaświadczenie ze wskazaniem osiągniętej oceny wydaje się tym uczestnikom, którzy osiągnęli wynik co najmniej 51 punktów. 

Co ważne, uczestnikowi egzaminu przysługuje odwołanie od decyzji komisji w sprawie uzyskanego wyniku. Odwołanie składa się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w terminie do 7 dni.

Na czym polega praca w Lasach Państwowych?

Osoby zainteresowane stażem w LP z reguły są też zainteresowane pracą w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, czyli w Lasach Państwowych. Jest to państwowa instytucja, która sprawuje opiekę nad lasami krajowymi oraz gospodaruje nimi.

Lasy Państwowe zajmują się:

 • prowadzeniem gospodarki leśnej,
 • sadzeniem młodego lasu,
 • zarządzaniem lasami i gospodarką leśną,
 • usuwaniem nadmiaru drzew,
 • sprzedażą drewna,
 • kontrolą stanu zdrowia drzew,
 • dbaniem o zrównoważoną ochronę lasów.

Jeśli chodzi o stanowiska w Lasach Państwowych, to można podzielić je na stanowiska robotnicze i wchodzące w zakres służby,  jak służba leśna (strażnik leśny, starszy strażnik leśny, specjalista służby leśnej).

Najniższa pozycja w leśnej hierarchii to stanowisko gajowego. Stanowiska kierownicze zaczynają się już od pozycji leśniczego. Leśniczy kieruje bowiem leśnictwem obejmującym najczęściej obszar od 15 do 20 tysięcy hektarów. 

Do wyższych stanowisk kierowniczych, na które może awansować leśniczy, zalicza się stanowisko: nadleśniczego (zarządza nadleśnictwem), inspektora nadzoru (zastępca nadleśniczego), inżyniera nadzoru czy sekretarza nadleśnictwa.

podanie-na-staz-do-lasow-panstwowych-przyklad
Podanie na staż do Lasów Państwowych - przykład
17