Podanie o staż do Koła Łowieckiego – wzór

17 

Jak napisać podanie o staż do koła łowieckiego? Staż w kole łowieckim to najprostszy sposób na wstąpienie do takiej organizacji. Aby dostać się na staż, należy nawiązać kontakt z najbliższym kołem i złożyć podanie o przyjęcie.

Jak przygotować taki dokument? dla ułatwienia Ci sporządzenia stosownego pisma – przygotowaliśmy przykładowe podania o staż do koła łowieckiego, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Na czym polega staż w kole łowieckim?

Staż w kole łowieckim obejmuje okres 12 miesięcy. W tym czasie kandydat na myśliwego ma poznać wszystkie aspekty łowiectwa w praktyce. Staż polega na integracji z członkami koła, na braniu czynnego udziału w jego działalności, a także na:

 • budowie urządzeń łowieckich,
 • dokarmianiu zwierzyny,
 • braniu udziału w polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty na staż, zarząd koła poinformuje o tym fakcie właściwy zarząd okręgowy PZŁ. To Polski Związek Łowiecki wydaje bowiem dzienniczek stażysty i wprowadza dane do elektronicznego systemu ewidencji.

Staż rozpoczyna się w momencie wprowadzenia takich danych. Z kolei po jego zakończeniu zarząd wydaje zaświadczenie, które daje możliwość przystąpienia do kursu dla nowo wstępujących do koła kandydatów. 

Jak złożyć wniosek o staż?

Pisemny wniosek o przyjęcie na staż do koła łowieckiego Word można złożyć na ręce przedstawiciela zarządu koła lub bezpośrednio w na ręce zarządu okręgowego PZŁ, właściwego dla miejsca stałego zamieszkania.

Taki wniosek ma wyrażać chęć odbycia stażu i przynależności do zrzeszenia. W odpowiedzi na wniosek zarząd wskaże kandydatowi odpowiednie koło łowieckie, w którym odbędzie się staż. 

Jak napisać podanie o staż do koła łowieckiego? Każdy wniosek tego typu musi uwzględniać między innymi:

 • dane osobowe kandydata,
 • dane odbiorcy pisma,
 • odpowiedni tytuł,
 • prośbę o przyjęcie na staż,
 • podpis kandydata. 

Przykładowe podanie o staż do koła łowieckiego może zostać skierowane do:

 • Zarządu Koła Łowieckiego,
 • Kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny,
 • Zarządu Okręgowego PZŁ.

Dokument musi uwzględniać szereg wymaganych danych osobowych kandydata, dlatego wypełniając wzór podania o przyjęcie do koła łowieckiego należy podać w nim:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • PESEL lub NIP,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • wykształcenie, zawód,
 • miejsce zatrudnienia,
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu lub adres e-mail.

Obowiązkowe jest także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprawnienia do wykonywania polowania

Osoby, które zastanawiają się, jak napisać podanie o przyjęcie na staż do koła łowieckiego, z reguły mają na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie, warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania polowania  jest:

 • odbycie rocznego stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny; 
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki. 

Jak zostać członkiem PZŁ? Zgodnie z zapisami Statutu Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, a także wpłaca wpisowe i składkę do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 

 • 1883 zł w przypadku składki pełnej,
 • 733 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz osobom po 70. roku życia. 

Co więcej, w procesie ubiegania się o przyjęcie do PZŁ wymagane jest także dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Przynależność do Zrzeszenia można zyskać w terminie 5 lat od uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

Po tym czasie osoba, która nie została przyjęta do PZŁ, traci uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Kto jest zwolniony ze stażu w kole łowieckim?

Stażu w kole łowieckim nie muszą odbywać osoby:

 • posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne,
 • posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej,
 • osoby, które utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Poza tym obowiązek odbycia stażu nie dotyczy strażników łowieckich pełniących swoje funkcje przez okres co najmniej 2 lat oraz osób posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie.

Egzamin dla kandydatów na członków PZŁ

Kandydat po odbyciu stażu kierowany jest na szkolenie, w trakcie którego zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną. Już w trakcie stażu może podjąć uczestnictwo w kursie, ale do egzaminu ma prawo przystąpić dopiero po zakończeniu stażu. 

Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje rozporządzenie ministra środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. Egzamin składa się z trzech części: 

 • pisemnej: 100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu, aby go zdać należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, 
 • ustnej: osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi, komisja przyznaje punkty od 1 do 5 za odpowiedź na każde pytanie, brak odpowiedzi to 0 punktów, za zdany uznaje się egzamin, w którym kandydat uzyska minimum 9 punktów, 
 • sprawdzianu  strzeleckiego, który odbywa się na strzelnicy.

Sprawdzian strzelecki obejmuje ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Aby sprawdzian zaliczyć, należy wykazać się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią, a także uzyskać wynik:

 • z broni śrutowej minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie
 • z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafień na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza z odległości 100 m, z pozycji stojącej.

Jeśli kandydat uzyska wynik negatywny z którejkolwiek części egzaminu, może przystąpić do dwóch poprawek w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, ale nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o staż do Koła Łowieckiego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podanie-o-staz-do-kola-lowieckiego-wzor
Podanie o staż do Koła Łowieckiego - wzór
17