Zmiana opiekuna stażu – wzór pisma

17 

O zmianę opiekuna stażu może wnioskować nauczyciel, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego. Pozostali nauczyciele nie odbywają bowiem stażu, lecz przygotowanie do zawodu na nowych zasadach. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma dotyczący zmiany opiekuna stażu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Kiedy dyrektor odwołuje opiekuna stażu?

Dyrektor powinien odwołać opiekuna stażu w przypadku, kiedy jego zadania nie mogą być realizowane lub są realizowane niewłaściwie. W takiej sytuacji odwołuje się opiekuna dotychczasowego i powołuje opiekuna nowego.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor zmienia opiekuna stażu, a za takie uzasadnione przypadki można uznać:

 • udzielenie opiekunowi stażu urlopu dla poratowania zdrowia
 • przejście opiekuna stażu na emeryturę lub rentę, a także nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
 • długotrwałą nieobecność opiekuna stażu, 
 • niewywiązywanie się z obowiązków przez opiekuna stażu,
 • przerwanie stażu w przypadku nauczyciela kontraktowego, 
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, który jest opiekunem stażu, 
 • zmianę miejsca zatrudnienia opiekuna stażu,
 • rozwiązanie z opiekunem stażu stosunku pracy,
 • objęcie stanowiska dyrektora przez opiekuna stażu,
 • prawomocne ukaranie opiekuna stażu karą dyscyplinarną.

Zmiana opiekuna stażu na wniosek

Wniosek o zmianę opiekuna stażu może złożyć zarówno nauczyciel stażysta, jak i sam opiekun stażu. Najczęściej uzasadnieniem takiego wniosku jest:

 • brak pomocy opiekuna nauczycielowi odbywającemu staż w realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • konflikt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem odbywającym staż. 

Natomiast opiekun stażu może wnioskować o odwołanie go z tej funkcji z powodu znacznego utrudnienia codziennej pracy nauczyciela. Często wniosek o zmianę opiekuna stażu uzasadniony jest także brakiem świadomości dotyczącej ciężaru obowiązków spoczywających na opiekunie.

Co ważne, pismo z prośbą o zmianę opiekuna stażu musi zostać uwzględnione przez dyrektora – w przeciwnym razie nauczyciel stażysta lub opiekun stażu mogą wnieść skargę na kierującego placówką.

zmiana-opiekuna-stazu-wzor-pisma
Zmiana opiekuna stażu - wzór pisma
17