Nota odsetkowa – wzór

17 

Nota odsetkowa jest formą przedsądowego wezwania dłużnika do zapłaty odsetek za opóźnienia w spłacie głównego zobowiązania. Można wystawić ją najwcześniej jeden dzień po terminie, jaki wyznaczono dłużnikowi na uregulowanie długu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór noty odsetkowej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinna zawierać nota odsetkowa?

Do sporządzenia noty odsetkowej warto wykorzystać sprawdzony wzór noty, uwzględniający wszystkie niezbędne elementy formalne. Dopilnować należy przede wszystkim tego, by nota zawierała podstawę żądania oraz sposób obliczenia wysokości odsetek. Poza tym, pismo powinno uwzględniać:

  • datę sporządzenia noty,
  • dane dłużnika i wierzyciela,
  • oznaczenie tytułu prawnego, który stanowi podstawę żądania, np. numer faktury i datę jej wystawienia,
  • opis transakcji,
  • wartość transakcji,
  • kwotę odsetek, 
  • termin zapłaty zobowiązania oraz odsetek,
  • sposób zapłaty,

Jak ustalić kwotę odsetek do noty odsetkowej?

Przykładowe noty odsetkowe mogą opiewać na różne kwoty. Wysokość odsetek zależy w głównej mierze od tego, czy strony ustalą sposób ich naliczania w umowie. Jeśli tego nie zrobią, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

Kodeks cywilny określa również maksymalną wysokość odsetek, jakie mogą ustalić strony – w stosunku rocznym nie mogą one przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Natomiast odsetki ustawowe równe są stopie referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 punktu procentowego. 

Poza stopą odsetek strony mają prawo ustalić także moment zakończenia naliczania odsetek oraz datę, po upływie której rozpocznie się ich naliczanie.

Jak księguje się noty odsetkowe?

Zasadniczo, odsetki stanowią dla firmy przychód. W praktyce noty odsetkowe nie są jednak księgowane jako przychód do momentu ich opłacenia. Wystawiona nota księgowana jest po stronie rozrachunków i przychodów finansowych.

Dopiero po jej opłaceniu przez dłużnika przedsiębiorca zalicza otrzymaną kwotę do dochodów i wylicza od niej podatek dochodowy. Nota odsetkowa sama w sobie nie jest zatem źródłem przychodu – nie traktuje się jej tak, jak faktury. 

nota-odsetkowa-wzor-pdf-doc
Nota odsetkowa - wzór
17