Odrzucenie noty obciążeniowej – wzór

17 

Odrzucenie noty obciążeniowej jest możliwe w sytuacji, kiedy jej odbiorca – podmiot obciążony – nie zgadza się z treścią noty lub uważa ją za bezpodstawną. Ponieważ nota obciążeniowa dotyczy transakcji nieobjętych podatkiem VAT, odrzucenie noty wskazuje najczęściej na fakt, że przyznana kara jest nieuzasadniona. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odrzucenia noty obciążeniowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy można odrzucić notę obciążeniową?

Noty obciążeniowe wiążą się między innymi z karami finansowymi, w tym z karami umownymi za opóźnienia lub nieprawidłowe wykonanie umowy oraz odsetkami za nieterminową płatność. Firmy naliczają je na podstawie umów lub faktur.

Jeśli strona nie zgadza się z treścią noty lub uznaje ją za bezzasadną, może odrzucić notę, czyli odwołać się od jej wystawienia. Jest to uzasadnione, gdy:

  • kontrahent nie zgadza się z obliczeniami ujętymi w treści dokumentu,
  • kontrahent uważa, że nota zawiera błędy,
  • kontrahent nie otrzymał odpowiednich informacji uzasadniających wystawienie noty,
  • nota dotyczy opłaty, której kontrahent nie ma obowiązku uregulować. 

Przykładowe odrzucenie noty obciążeniowej może wystąpić w sytuacji, kiedy firma opłaciła fakturę na czas, ale środki nie zostały zaksięgowane w terminie, a kontrahent zdążył już wystawić notę obciążeniową. 

Jak odrzucić notę obciążeniową?

Noty obciążeniowej nie można odrzucić bez uzasadnienia. Odpowiednie pismo w tej sprawie warto przygotować na podstawie naszego wzoru odrzucenia noty obciążeniowej. Druk należy wypełnić odpowiednimi danymi i uzasadnieniem, które jest zgodne ze stanem faktycznym. Pismo trzeba poprzeć również dowodami, np. potwierdzeniem uiszczenia przelewu.

Odrzucenie noty obciążeniowej jest połączone z wnioskiem o korektę noty lub o jej anulowanie, czyli wystawienie noty uznaniowej. Taki dokument zawiera między innymi:

  • tytuł: nota uznaniowa,
  • numer dokumentu i datę wystawienia,
  • dane wystawcy i odbiorcy,
  • szczegóły obciążeń i uznań,
  • skrócony opis sprawy,
  • datę dokonania operacji gospodarczej.

Notę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

odrzucenie-noty-obciazeniowej-wzor
Odrzucenie noty obciążeniowej - wzór
17