Odwołanie od noty obciążeniowej – wzór

17 

Odwołanie od noty obciążeniowej jest zasadne, jeśli kontrahent kwestionuje decyzję firmy i domaga się anulacji noty oraz wystawienia noty uznaniowej. Odwołanie należy jednak odpowiednio uzasadnić i poprzeć dowodami. W przypadku niekorzystnego rozpatrzenia odwołania stronie pozostaje jedynie droga sądowa.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od noty obciążeniowej – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak uzasadnić odwołanie od noty obciążeniowej?

Nota obciążeniowa dotyczy transakcji, które nie podlegają opodatkowaniu. Kontrahent może otrzymać taką „karę” za nieterminową płatność, czyli w związku z naliczeniem kary umownej lub odsetek za opóźnienia w spłacie. Noty dotyczą także odszkodowań, czy kar dla pracowników, np. za zniszczenie mienia firmowego.

Aby odwołać się od noty obciążeniowej, trzeba wykazać, że została ona wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo.

Przykładowe uzasadnienie odwołania od noty obciążeniowej może wskazywać więc na fakt, że dokument dotyczący braku terminowej płatności został wystawiony pomimo jej faktycznego dokonania, w związku z opóźnionym zaksięgowaniem przelanych środków.

W takiej sytuacji dowodem w sprawie będzie potwierdzenie nadania przelewu. Odwołanie można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od noty obciążeniowej, który stanowi jednocześnie prośbę o anulację noty. Druk należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym oraz uzupełnić o dowody w postaci odpowiednich dokumentów.

Jak wygląda anulowanie noty obciążeniowej?

Jeśli odwołanie od noty obciążeniowej jest zasadne, firma powinna wystawić notę uznaniową, która anuluje notę obciążeniową. Taki dokument zawiera elementy typowe dla noty księgowej, czyli:

  • tytuł – oznaczenie rodzaju noty,
  • numer dokumentu,
  • datę wystawienia,
  • dane wystawcy,
  • dane odbiorcy,
  • szczegóły obciążeń lub uznań, 
  • skrócony opis transakcji umożliwiający identyfikację uznania/obciążenia,
  • datę dokonania operacji gospodarczej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, nota uznaniowa powinna zostać wystawiona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

odwolanie-od-noty-obciazeniowej-wzor
Odwołanie od noty obciążeniowej - wzór
17