Wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – wzór

17 

Jak napisać wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Realizowanie kontaktów z dzieckiem to prawo i jednocześnie obowiązek każdego rodzica. Matka i ojciec mają prawo realizować takie kontakty w równym stopniu. Nie ma znaczenia, czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, czy są po rozwodzie.

Niestety, w praktyce kontakty z dzieckiem często stają się kartą przetargową w rękach rodzica, który np. próbuje wymusić z ich pomocą podwyższenie alimentów na dziecko lub po prostu z innych powodów przeciwny jest kontaktom dziecka z drugim rodzicem.

Co zrobić, kiedy matka lub ojciec utrudniają realizowanie kontaktów z dzieckiem? w takim przypadku należy złożyć do sądu zawiadomienie o utrudnianiu kontaktów z dzieckiem. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

(Art. 113. Kontakty rodziców z dzieckiem)

§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kiedy rodzice nie są w stanie porozumieć się w kwestii utrzymywania kontaktów z dzieckiem, mogą złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów. Takie pismo będzie uzasadnione zarówno w przypadku nieporozumień, jak i w sytuacji, kiedy matka lub ojciec celowo utrudniają kontakty z dzieckiem. 

Postępowanie sądowe po złożeniu takiego wniosku będzie dotyczyło uregulowania kontaktów z dzieckiem w taki sposób, aby zachować prawo małoletniego do kontaktu z obojgiem rodziców.

Orzeczenie sądu może przewidywać realizowanie kontaktów poza miejscem zamieszkania dziecka, utrzymywanie korespondencji, korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość czy bezpośrednie porozumiewanie się. 

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy złożyć w najbliższym sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i opiekuńczym. Pismo można złożyć osobiście lub drogą pocztową.

Do pisma rodzic może dołączyć również wniosek o zabezpieczenie kontaktów. Ma on na celu tymczasowe uregulowanie spotkań rodzica z dzieckiem na czas trwania rozprawy sądowej.

Jest to sposób na utrzymanie lub wznowienie kontaktów z dzieckiem, zanim sąd wyda stosowne orzeczenie w sprawie.

Na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Wielu rodziców zastanawia się, na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem, czyli kiedy zachowanie drugiego opiekuna można zgłosić do sądu.

Warto wiedzieć więc, że utrudnianie kontaktów z dzieckiem przybiera różne formy.

Najczęściej polega na manipulowaniu dzieckiem, czyli opowiadanie o byłym mężu czy byłej żonie negatywnych historii. Innym razem utrudnianie kontaktów sprowadza się nawet do wywiezienia dziecka do innego miasta. 

Zachowania tego typu określa się mianem alienacji rodzicielskiej. Alienacja jest celowa i przyjmuje charakter przemocy emocjonalnej. Ma niszczyć relacje dziecka i jednego z rodziców. Często prowadzi do zastraszenia małoletniego i utrudnia mu kontrolowanie emocji.

W praktyce matka lub ojciec mogą utrudniać realizowanie kontaktów poprzez przekupywanie małoletniego, na przykład wymarzonymi wycieczkami czy prezentami, które odwodzą dziecko od chęci spotykania się z drugim opiekunem.

Jeśli jednak to sąd ustalił zasady realizacji kontaktów przez rodziców, obie strony mają obowiązek ich przestrzegać. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia takich form utrudniania kontaktów, poszkodowany rodzic ma prawo złożyć wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem do sądu.

Gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzic powinien wnieść do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i opiekuńczego. Pismo można wysłać pocztą, złożyć elektronicznie lub osobiście.

Wniosek powinien opisywać, w jaki sposób drugi opiekun (ten, z którym dziecko mieszka) utrudnia realizację kontaktów. Oznacza to, że pismo musi uwzględniać opis każdej sytuacji, kiedy kontakt powinien zostać zrealizowany, ale nie doszło do niego z powodu różnych wymówek drugiego opiekuna.

Do wniosku należy dołączyć także odpis orzeczenia sądu, ugody sądowej czy ugody mediacyjnej ustalającej kontakty z dzieckiem.

Zgłoszenie utrudniania kontaktów z dzieckiem to nic innego, jak wniosek o ukaranie grzywną za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, ponieważ jest to wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej.

”Wymuszenie” realizacji kontaktów z dzieckiem na drugim rodzicu odbywa się bowiem na podstawie nakazu zapłaty konkretnej sumy do rąk drugiego (poszkodowanego) rodzica. Jeśli więc matka utrudnia kontakty z dzieckiem ojcu, będzie musiała zapłacić karę na rzecz ojca dziecka. 

Jakie kary grożą za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Co grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Informacji na ten temat dostarcza treść art. 598(15) kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§  1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Po złożeniu wniosku o ukaranie sąd sprawdzi, czy faktycznie dochodziło do niewykonywania przez rodzica orzeczenia w sprawie ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Jeśli stwierdzi, że taka sytuacja miała miejsce i że działanie rodzica było celowe, zagrozi rodzicowi nałożeniem na niego kary w formie nakazu zapłaty. Wysokość kary ustala sąd.

Jeśli rodzic nie zmieni swojego zachowania, sąd wyda nakaz zapłaty ustalonej kwoty do rąk osoby, której prawo do kontaktów z dzieckiem zostało naruszone.

Wysokość kary nakładanej przez sąd zależna jest od możliwości finansowych rodzica, od którego jest egzekwowana. Grzywna wynosi najczęściej od 100 do 500 złotych za każdorazowe utrudnianie kontaktu.  Możliwe są też kary w kwocie wyższej. 

Podsumowując

W przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem rodzic (najczęściej ojciec dziecka) może złożyć w sądzie wniosek, który zainicjuje procedurę ukarania rodzica, który wychowuje dziecko. Właściwym sądem do złożenia takiego pisma jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem (bo tak zamiennie również nazywa się to pismo) będzie oznaczał dla rodzica, z którym mieszka dziecko możliwość poniesienia finansowych konsekwencji, czyli grzywny na rzecz rodzica, który złożył wniosek.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi jest niezgodne z prawem, a jeśli postanowienie sądu dotyczące kontaktów nie jest respektowane przez rodzica, z którym mieszka dziecko (najczęściej jest matka dziecka) drugi rodzic, który może widywać swoje dziecko, może przeciwdziałać takim działaniom poprzez złożenie w sądzie stosownego pisma.

Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-przyklad
Wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem - wzór
17