Wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia Sądu – wzór

17 

Jak napisać wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądowego? Sposób realizowania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie może zostać ustalony w ramach ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd lub na wniosek o uregulowanie kontaktów, czyli na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.

W obu przypadkach rodzice mają obowiązek przestrzegania takich ustaleń pod groźbą kary pieniężnej. Jeśli jeden z opiekunów nie stosuje się do postanowień sądowych, drugi może złożyć wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

W jaki sposób można realizować kontakty z dzieckiem?

Utrzymywanie kontaktu z dzieckiem jest równocześnie prawem i obowiązkiem rodziców – niezależnie od przysługujących im praw rodzicielskich. Nawet jeśli jednemu z rodziców prawa rodzicielskie zostały ograniczone, nadal może on realizować kontakty z dzieckiem na zasadach określonych w ugodzie lub orzeczeniu sądowym.

Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane poprzez przebywanie z małoletnim, czyli:

 • odwiedziny,
 • spotkania, 
 • zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu. 

Inną formą utrzymywania kontaktów jest bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, czy korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak Skype, Messenger, WhatsApp.

Niezależnie od tego, czy rodzice ustalają sposób realizowania kontaktów z dzieckiem w ramach ugody zawartej przed mediatorem, czy sposób realizowania kontaktów ustala sąd, kierując się dobrem dziecka – opiekunowie mają obowiązek przestrzegania ustalonych zasad.

Te dotyczą natomiast zarówno sposobu realizowania kontaktów, jak i terminów oraz godzin spotkań czy rozmów. Ugoda lub orzeczenie sądowe odnosi się i do codzienności, i do okoliczności szczególnych, jak wakacje, ferie czy święta. 

Co grozi za nieprzestrzeganie postanowień sądu?

Niestosowanie się do postanowienia sądu rodzinnego w sprawie realizacji kontaktów z dzieckiem podlega karze. Dotyczy to zarówno rodzica, który realizuje kontakty nieprawidłowo, jak tego, który utrudnia je drugiemu rodzicowi. W pierwszym przypadku można mieć do czynienia z takimi sytuacjami, jak:

 • zbyt późne odprowadzanie dziecka,
 • zabieranie dziecka poza miejsce zamieszkania wbrew ustaleniom,
 • nieodbieranie telefonów od drugiego rodzica. 

Z kolei w drugim przypadku może to być celowe utrudnianie kontaktów polegające na:

 • zbyt późnym przewożeniu dziecka na miejsce spotkania,
 • nieodbieraniu telefonów od drugiego rodzica,
 • niewydawaniu dziecka pod fałszywym pretekstem, np. rzekomej choroby.

Kara za nieprzestrzeganie postanowienia sądu w obu przypadkach jest taka sama. To grzywna, którą rodzic łamiący postanowienia płaci na rzecz drugiego rodzica. Warto przytoczyć tutaj konkretne przepisy odnoszące się do tego tematu, mianowicie:

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

(Art. 598(15)kodeksu postępowania cywilnego)

Zatem wniosek o ukaranie za niestosowanie się do postanowień sądu dotyczy nagany, postanowienia, które jest ostrzeżeniem, iż w przypadku dalszego łamania postanowień sądowych, rodzic zostanie ukarany nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Dopiero w przypadku, kiedy opiekun pozostanie niewzruszony, sąd faktycznie ukarze go grzywną, którą będzie musiał uiścić na rzecz drugiego opiekuna. 

Jak napisać wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu?

Do przygotowania wniosku o ukaranie drugiego rodzica opiekun może wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu.

Dokument uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne, takie jak oznaczenie danych stron czy odpowiedniego sądu rodzinnego (Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich, w okręgu miejsca zamieszkania dziecka).

Pismo powinno zawierać również dokładny opis sprawy, czyli uzasadnienie wniosku o ukaranie. Należy określić w nim, w jaki sposób rodzic nie stosuje się do postanowień sądowych. Warto zadbać przy tym o precyzję, podając konkretne daty kontaktów, które nie zostały zrealizowane czy zostały zrealizowane nieprawidłowo.

Co ważne, wypełniając wzór wniosku o ukaranie za niestosowanie się do postanowień sądowych, rodzic powinien dążyć do uzupełnienia pisma o załączniki, które będą stanowiły materiał dowodowy, potwierdzający prawdziwość przedstawionych argumentów. Dowodami mogą być natomiast:

 • zeznania świadków (nauczycieli, sąsiadów, rodziny),
 • wydruki korespondencji,
 • bilingi,
 • zaświadczenia (np. z poradni psychologicznej).

Kara za niewykonywanie kontaktów

Karze grzywny za niestosowanie się do postanowień sądu w sprawie realizowania kontaktów z dzieckiem podlega zarówno utrudnianie kontaktów z dzieckiem czy nieprawidłowe przestrzeganie tych postanowień, jak i całkowite niestosowanie się do orzeczenia, czyli nierealizowanie kontaktów. 

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem podobnie jak wniosek o ukaranie za nieprawidłowe wykonywanie kontaktów należy odpowiednio uzasadnić. Materiał dowodowy w tym przypadku również będzie podobny. Rodzic powinien wykazać bowiem, że kontakty zaplanowane nie odbyły się, choć zostały przez niego odpowiednio przygotowane. 

W obu wnioskach można odnieść się także do sytuacji materialnej drugiego rodzica.

Ma ona wpływ na wysokość kary, podobnie jak liczba niezrealizowanych prawidłowo kontaktów. Wysokość grzywny określa jednak sąd, a sama kara może być nakładana wielokrotnie. Oba wnioski podlegają także opłacie sądowej, która wynosi 100 zł. 

Równocześnie, wnioskodawca ma też prawo domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, do którego nie doszło. Dotyczy to zarówno przypadków, kiedy kontakt nie został zrealizowany wcale, jak i sytuacji, kiedy doszło do naruszenia obowiązków dotyczących kontaktu.

Propozycja zmian

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, iż rodzic za niezrealizowanie kontaktów lub nieprawidłowe realizowanie kontaktów płaci karę grzywny na rzecz drugiego rodzica. Z założenia, taka forma kary ma działać motywująco.

W praktyce jednak opiekunowie często wykorzystują możliwość wnioskowania o ukaranie w ramach odwetu. Zdarza się bowiem, że rodzic, który pozornie dąży do realizacji kontaktów z dzieckiem, oskarża drugiego opiekuna o utrudnianie realizacji takich kontaktów, mimo że nie jest to zgodne z prawdą. 

Z tego względu trwają obecnie prace nad taką zmianą przepisów, aby te przewidywały nakaz zapłaty grzywny nie na rzecz drugiego rodzica, lecz na rzecz Skarbu Państwa.

Kilka słów na koniec

Prawomocne postanowienie sądu jest jednocześnie tytułem wykonawczym, dlatego nie ma potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to jednocześnie, że w razie nieprzestrzegania przez jedną ze stron prawomocnego postanowienia sądu, druga strona może wnieść wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

W dalszej kolejności zostanie wydane postanowienie sądu uwzględniające wniosek o zagrożenie nałożeniem kary, gdzie postanowienie sądu musi zawierać konkretne naruszenia ze strony pozwanego.

Drugi etap postępowania to zasądzony przez sąd obowiązek zapłaty za każde naruszenie postanowienia sądowego.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia Sądu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-ukaranie-za-nieprzestrzeganie-postanowienia-sadu-wzor
Wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia Sądu - wzór
17