Opinia o dziecku do MOPS – przedszkole

17 

Opinia o dziecku do MOPS przeważnie (choć nie zawsze) ma związek z procedurą przydzielenia tak zwanego Asystenta Rodziny. Jest to osoba, która ma wspierać dziecko i jego rodziców w procesie wychowania małoletniego dziecka.

Opinię o dziecku na wniosek pracownika OPS przygotowuje wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami (specjalistami). Co ważne, dokument należy przygotować w ciągu trzech dni od dnia otrzymania wniosku.

Jak prawidłowo powinna wyglądać opinia o dziecku w przedszkolu do MOPS? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy przykład opinii o dziecku przedszkolnym (w kilku wersjach), który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , , ,
Opis

Po co MOPS opinia o przedszkolaku?

Opinia o przedszkolaku do MOPS wiąże się z procedurami, które wiążą się z koniecznością udzielenia pomocy rodzinom z małymi dziećmi. Kiedy rodzice mają problemy wychowawcze lub problemy ze sprawowaniem nad dzieckiem opieki, MOPS obejmuje ich opieką tak zwanego Asystenta Rodziny.

Aby podjąć decyzję w takiej sprawie, ośrodek pomocy społecznej zasięga opinii między innymi pedagogów zatrudnionych w placówce oświatowej, do której uczęszcza dziecko. Oznacza to, że opinia o przedszkolaku do MOPS służy określeniu, czy rodzina potrzebuje pomocy Asystenta, a jeśli tak, to w jakim zakresie. 

Warto wspomnieć przy tym, jakie zadania ma Asystent Rodziny. Jest to osoba, która pomaga rodzinom wychowującym dzieci w wieku do 18. roku życia. Asystent spotyka się z taką rodziną i pracuje z nią na co dzień. Jego zadania to między innymi:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, np. przygotowywanie dzieci do szkoły, pomoc w dbaniu o higienę dzieci,
 • ustalanie konsultacji dla rodziców, np. z prawnikiem, z psychologiem,
 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. przypominanie o konieczności opłacenia rachunków, o obowiązku dbania o czystość,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
 • pośredniczenie w kontaktach z fundacjami, które działają na rzecz dzieci i rodzin z dziećmi.

Asystent Rodziny ma czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w danej rodzinie. Jeśli stwierdzi, że dobro dziecka jest zagrożone, informuje o tym policję i sąd rodzinny. Należy pamiętać jednak, że nie jest on pomocą domową czy opiekunką i nie udziela rodzinie pomocy finansowej.

Podstawowe informacje na temat opinii o dziecku do MOPS

Opinia do MOPS o dziecku przedszkolnym jest informacją o jego sytuacji wychowawczej i dydaktycznej. Dzięki niej MOPS ustala, czy rodzina potrzebuje Asystenta oraz w jakim zakresie. Opinia wskazuje, z jakimi problemami mierzą się rodzice i ich dziecko, czyli na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie ewentualnej pracy z takimi podopiecznymi. 

Należy wiedzieć, że wniosek o wydanie opinii MOPS kieruje zwykle do dyrektora przedszkola, natomiast samą opinię wydaje – obowiązkowo – wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko. Pedagog ma na to trzy dni, licząc od dnia otrzymania wniosku. Poza tym gotowa opinia musi:

 • zostać przygotowana w dwóch egzemplarzach,
 • posiadać podpis nauczyciela,
 • posiadać podpis dyrektora i pieczęć szkoły,
 • zostać oznaczona numerem z jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • zawierać datę i miejsce sporządzenia.

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to w opinii nie mogą znajdować się informacje, których nie da się potwierdzić zgromadzoną przez wychowawcę dokumentacją. Natomiast dołączone do opinii dokumenty powinny zostać wylistowane w treści pisma – z numerami załączników.

Pedagog, który zastanawia się, jak napisać opinię o dziecku w przedszkolu, powinien pamiętać, że pismo rozpoczyna się od podstawowych danych o uczniu, takich jak:

 • imię, nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane szkoły,
 • oznaczenie grupy, do której uczęszcza przedszkolak.

Pozostałe elementy opinii można ustalić na podstawie wzoru opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazane w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, placówkach i szkołach.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, w opinii należy uwzględnić między innymi takie kwestie jak:

 • wyniki nauczania,
 • stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, np. aktywność na lekcjach, posiadane wyposażenie, przygotowanie do zajęć,
 • frekwencja, czyli liczba godzin nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
 • zachowanie dziecka w szkole, w tym: aktywność społeczna, kultura osobista, podejście do przestrzegania zasad i reguł,
 • kontakty rodziców ze szkołą: ich częstotliwość, rodzaj kontaktów, postawa rodziców.

Jak napisać informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu dla MOPS ma nieco inny cel niż informacja sporządzana dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, o czym warto pamiętać również wtedy, kiedy wychowawca sporządza taki dokument na podstawie wzoru czy opinii przykładowej.

W opinii do MOPS najistotniejsze będą te aspekty funkcjonowania dziecka w przedszkolu, które wiążą się bezpośrednio z działaniami podejmowanymi przez rodziców.

Należy pamiętać również, że przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu nie może być subiektywna – jeśli przykład zawiera stwierdzenia oceniające, nie jest dobrym wzorem dla wychowawcy. Pedagog, który sporządza opinię o przedszkolaku, może odnieść się do następujących kwestii:

 • zachowanie dziecka na zajęciach,
 • zachowanie dziecka podczas wykonywania zadań,
 • aktywność społeczna dziecka,
 • aktywność dziecka na zajęciach,
 • wyposażenie dziecka w przybory,
 • udział dziecka w konkursach,
 • problemy wychowawcze dziecka,
 • kontakty rodziców z nauczycielami, 
 • problemy z utrzymaniem porządku,
 • akceptacja dziecka przez grupę,
 • czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach,
 • itd.

Bardzo ważne jest także dokonanie oceny zaangażowania rodzica w opiekę nad małym uczniem, czyli określenie:

 • czy rodzic dba o higienę i czystość ubrań dziecka,
 • czy rodzic zapewnia dziecku przybory,
 • czy rodzic przygotowuje dziecko do zajęć,
 • czy i który rodzic utrzymuje kontakty z nauczycielami.

Jak napisać pozytywną opinię o przedszkolaku do MOPS? Wśród stwierdzeń o pozytywnym brzmieniu, wychowawca może wybrać między innymi takie określenia dla postawy ucznia jak:

 • uczeń ma dobre relacje z rówieśnikami,
 • uczeń jest aktywny na zajęciach,
 • uczeń chętnie bierze udział w konkursach,
 • uczeń jest przygotowany do zajęć,
 • uczeń jest zadbany.

Tymczasem negatywne określenia mogą brzmieć następująco:

 • uczeń zachowuje się agresywnie,
 • uczeń izoluje się od innych,
 • uczeń nie dba o porządek,
 • uczeń obraża rówieśników.

Jeśli zaś chodzi o szczegółowe informacje na temat rodziców i ich udziału w życiu szkolnym dziecka, opinia może zawierać stwierdzenia odnoszące się do następujących kwestii:

 • czy rodzic przygotowuje dla dziecka niezbędne przybory,
 • czy rodzic interesuje się tym, jak dziecko radzi sobie w przedszkolu,
 • czy rodzic pomaga dziecku przygotować się do zajęć, konkursów,
 • czy rodzic jest w stanie pomóc dziecku w nauce, np. w ćwiczeniach logopedycznych,
 • czy rodzic regularnie opłaca posiłki dziecka w przedszkolu.

Co ważne, w opinii o przedszkolaku do MOPS wychowawca może odnieść się także do działań, jakie placówka podjęła już, aby udzielić dziecku pomocy. Będą to zatem wzmianki o ewentualnych rozmowach z rodzicami czy zorganizowanych konsultacjach ze specjalistami.

Do opinii nauczyciel ma prawo dołączyć także takie materiały, jak prace – np. plastyczne – dziecka, które w szczególny sposób przyciągnęły jego uwagę i mogą świadczyć o problemach rodzinnych.

opinia-o-dziecku-do-mops-przedszkole-przyklad
Opinia o dziecku do MOPS - przedszkole
17