Przykładowa opinia o uczniu z trudnościami w nauce

17 

Opinia o uczniu z trudnościami w nauce może zostać przygotowana przez nauczyciela wychowawcę na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na wniosek rodziców.

Uczeń z problemami edukacyjnymi powinien zostać skierowany na badania do poradni celem objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zaplanowania odpowiednich działań, mających na celu przezwyciężenie dostrzeżonych trudności edukacyjnych. Jak może wyglądać przykładowa opinia o uczniu z trudnościami w nauce?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii o uczniu z trudnościami w nauce w kilku wersjach, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jaki cel ma sporządzenie opinii o uczniu z trudnościami w nauce?

Opinia o uczniu może zostać wydana między innymi na wniosek rodziców, sądu rodzinnego, MOPSu, czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli chodzi o uczniów z trudnościami w nauce, taka opinia najczęściej skierowana będzie do poradni, której celem jest organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej zarówno dla dzieci uzdolnionych, jak i dla dzieci słabszych, z różnego typu problemami i ograniczeniami.

Tacy uczniowie mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia, np. logopedyczne, terapeutyczne. Mogą także uczyć się w szkole w ramach indywidualnego toku nauczania. 

Przygotowanie opinii o uczniu z trudnościami edukacyjnymi ma na celu postawienie odpowiedniej diagnozy. Pierwsza taka opinia powinna opisywać dostrzeżone problemy dziecka i ich wpływ na jego funkcjonowanie w szkole.

Natomiast dalsza ewaluacja ucznia mającego problemy z nauką, czyli refleksja nad jakością udzielanej dziecku pomocy, również wymagać będzie sporządzenia przez wychowawcę opinii, przy czym w niej uwzględniony zostanie także zakres udzielonej już pomocy oraz opis jej efektów. 

Jakie informacje powinna uwzględniać opinia o uczniu z trudnościami?

Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu słabym musi zawierać podobne elementy, co opinia o dziecku uzdolnionym. Ponieważ jest to pismo skierowane do poradni, należy uwzględnić w nim między innymi:

 • opis rozpoznanych szczególnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis zainteresowań, mocnych stron, uzdolnień,
 • opis słabszych stron, trudności, problemów, ograniczeń, barier,
 • opis udzielanej dziecku pomocy, wskazanie okresu udzielania pomocy, a także jej efektów,
 • wnioski, wskazówki, propozycje zmian dotyczących dalszego udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Opinia o uczniu z trudnościami edukacyjnymi powinna rozpoczynać się od przedstawienia sylwetki dziecka. Będą to takie informacje, jak: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwa szkoły i oznaczenie klasy. Następnie wychowawca powinien odnieść się do wyników dziecka w nauce. Może podzielić je tutaj – w zależności od etapu edukacyjnego – na wyniki z edukacji:

 • polonistycznej,
 • matematycznej,
 • przyrodniczej,
 • plastycznej,
 • technicznej, 
 • społecznej, itd.

W opinii można wyszczególnić oceny końcowe lub semestralne z konkretnych przedmiotów lub elementy oceny opisowej w przypadku nauczania wczesnoszkolnego. Dokument powinien kłaść nacisk na te przedmioty, z którymi dziecko ma trudności. Konieczne jest także podanie informacji o ewentualnym powtarzaniu przez ucznia klasy.

W opinii należy uwzględnić informacje o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanych na terenie szkoły, na przykład:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne, 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
 • socjoterapia, 
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Jeśli dziecko już uczęszcza na takie zajęcia, nauczyciel powinien określić, jak długo, czy uczeń korzysta z nich systematycznie oraz jakie efekty do tej pory udało się dzięki nim osiągnąć.

Nie tylko wyniki w nauce!

Opinia o uczniu z trudnościami w edukacji nie odnosi się jednak wyłącznie do wyników w nauce. Dokument powinien zawierać także informacje o zachowaniu dziecka, jego rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Wychowawca może zastosować tutaj podział na:

 • stosunek ucznia do samego siebie – uczeń potrafi prosić o pomoc, potrafi przyznać się do błędu, wierzy w siebie, chętnie podejmuje wyzwania lub jest bezkrytyczny wobec siebie, boi się nowych zadań, nie wierzy w swoje możliwości, nie przyznaje się do błędów,
 • stosunek ucznia do obowiązków szkolnych – frekwencja, przyczyny nieobecności, odrabianie zadań domowych, udział w zajęciach pozalekcyjnych, aktywność na zajęciach, umiejętność organizowania własnego czasu,
 • zachowanie na zajęciach – uczeń słucha uważnie, uczeń rozmawia, śmieje się na lekcji, uczeń rozumie polecenia, uczeń bierze aktywny udział w zajęciach, uczeń ma trudności z rozumieniem poleceń, uczeń nie dopytuje, gdy nie rozumie poleceń, uczeń prosi nauczyciela o pomoc, uczeń łatwo się zniechęca, uczeń wykazuje nadmiar energii/brak energii, uczeń łamie nakazy nauczyciela, uczeń wykazuje nagłe zmiany nastroju, uczeń jest zainteresowany zajęciami, uczeń pracuje wytrwale, uczeń na zwróconą mu uwagę reaguje: płaczem, złością, obojętnością, uczeń kłamie (często, czasami), 
 • pozycja ucznia w klasie – uczeń ma kolegów, łatwo nawiązuje kontakty, lubi zadania grupowe, inicjuje kłótnie, podporządkowuje się innym.

Ponieważ na trudności w nauce mają wpływ nie tylko możliwości psychofizyczne dziecka, ale również jego stan zdrowia czy środowisko rodzinne, opinia dotycząca ucznia z trudnościami w nauce powinna nawiązywać do tych dwóch kwestii.

Jeśli chodzi o opis środowiska rodzinnego, to warto uwzględnić w nim odniesienie do współpracy rodziców ze szkołą, sytuacji materialnej rodziny czy jakości zaspokajania przez rodziców potrzeb dziecka. W opinii istotne znaczenie może mieć też stan zdrowia ucznia, np. wada wzroku. 

Jak opisać trudności ucznia w nauce?

Opinia o słabym uczniu powinna skupiać się przede wszystkim na opisie jego problemów, czyli dostrzeżonych trudności w nauce. Im więcej „objawów” opisze tutaj nauczyciel, tym trafniejsza będzie diagnoza poradni psychologiczno-pedagodicznej i tym lepszej jakości udzielona dziecku pomoc. Na przykładzie trudności w obrębie edukacji polonistycznej można wyliczyć tutaj następujące problemy:

 • uczeń ma ubogi zasób słownictwa, wypowiedzi są krótkie i zwięzłe,
 • uczeń ma problemy z wypowiedziami ustnymi i pisemnymi,
 • uczeń przepisuje i pisze w wolnym tempie, z błędami ortograficznymi i graficznymi,
 • uczeń nie potrafi nazywać części mowy,
 • uczeń pisze mało czytelnie,
 • uczeń, przepisując teksty popełnia błędy,
 • uczeń rzadko rozumie czytany tekst, 
 • uczeń czyta głoskując,
 • uczeń ma duże trudności z zapamiętywaniem tekstu,
 • uczeń często oczekuje pomocy nauczyciela,
 • uczeń wykonuje ćwiczenia ruchowe na miarę swoich możliwości, wykazując słabą koordynację ruchową.

Z kolei problemy z edukacją matematyczną u ucznia można opisać następująco:

 • uczeń popełnia błędy rachunkowe,
 • uczeń zapamiętał tylko kilka działań tabliczki mnożenia,
 • uczeń radzi sobie jedynie z działaniami matematycznymi bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
 • ponieważ uczeń nie rozumie tekstu czytanego, zadania tekstowe rozwiązuje jedynie z pomocą osoby dorosłej,
 • uczeń nie opanował podstawowych umiejętności związanych z obliczeniami pieniężnymi, kalendarzowymi.

Warto pamiętać, że z uwagi na fakt, że jedne problemy edukacyjne często prowadzą do kolejnych problemów, opis trudności w nauce zazwyczaj nie skupia się jedynie na jednym aspekcie, np. na edukacji polonistycznej. Przykładowo, dziecko, które ma problemy z rozumieniem tekstu czytanego, nie poradzi sobie również z nauką języka obcego.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że opinia o uczniu skierowanym na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej nie musi zawierać wyłącznie twierdzeń o charakterze negatywnym. Może nawiązywać także do mocniejszych stron dziecka, jego zainteresowań i uzdolnień, a nawet do podejmowanego wysiłku w poprawę wyników w nauce.

przykladowa-opinia-o-uczniu-z-trudnosciami-w-nauce
Przykładowa opinia o uczniu z trudnościami w nauce
17