Wzór wypełnionego wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej

17 

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej? Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej może być wnioskiem o wydanie opinii o dziecku, ale także wnioskiem o diagnozę dziecka.

Jest on niezbędny między innymi w celu ustalenia indywidualnego programu nauczania czy też objęcia ucznia szczególną opieką. Jak napisać wniosek do poradni?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Czego dotyczą wnioski do poradni psychologiczno pedagogicznej?

Poradnia psychologiczno pedagogiczna wydaje opinie o dziecku, a także informacje o wynikach diagnozy. Najczęściej takie opinie wydawane są na potrzeby sądu czy ośrodka pomocy społecznej. Do poradni można skierować wniosek o:

 • przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego,
 • przeprowadzenie diagnozy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • badanie logopedyczne,
 • konsultację psychologiczną/pedagogiczną/logopedyczną,
 • specjalne badanie psychologiczno-pedagogiczne z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa).

Jeśli chodzi zaś o najczęstsze przyczyny zgłoszeń do poradni psychologiczno-pedagogicznej, to można wymienić wśród nich:

 • chęć spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • chęć odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
 • chęć spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
 • konieczność objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej,
 • konieczność uzyskania zaświadczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • chęć zwolnienia dziecka z nauki drugiego języka obcego,
 • konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także do możliwości psychofizycznych dziecka,
 • ubieganie się o zezwolenie na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauczania,
 • starania o przyjęcie do szkoły (ponadgimnazjalnej) ucznia z problemami zdrowotnymi, które ograniczają jego możliwości wyboru kierunku kształcenia,
 • konieczność uzyskania zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, 
 • potrzeba uzyskania opinii dotyczącej braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy,
 • konieczność objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w przedszkolu.

Kto może złożyć wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej ma prawo złożyć rodzic lub opiekun prawny dziecka oraz sam uczeń, ale dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Wraz z wnioskiem – w zależności od okoliczności sprawy – składa się również odpowiednio takie dokumenty jak:

 • opinia ze szkoły/przedszkola,
 • wyniki poprzednich badań: logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych,
 • prace klasowe, zeszyty (dotyczy trudności w pisaniu),
 • zaświadczenia lekarskie (dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) wydawane z powodu: niepełnosprawności ruchowej, niedosłuchu, niedowidzenia, autyzmu.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie danej poradni. Pisma są rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, natomiast poza kolejnością rozpatruje się zgłoszenia dotyczące interwencji kryzysowych, przykładowo te wskazujące na ryzyko popełnienia samobójstwa.

Opinia o uczniu może być też wydana na wniosek kuratora zawodowego.

Jak przygotować wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej?

Wniosków do poradni psychologiczno pedagogicznej nie sporządza się samodzielnie. Poradnie posiadają własne formularze, które wystarczy wypełnić, aby zgłosić potrzebę przeprowadzenia badania czy konsultacji.

Kłopotliwe bywa natomiast ich uzupełnienie, dlatego warto sięgnąć po wzór wypełnionego wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby wiedzieć, co wpisać w poszczególne pola.

Każdy wniosek do poradni zawiera zazwyczaj:

 • datę i miejsce sporządzenia, 
 • dane dziecka, które ma zostać poddane badaniom,
 • dane rodzica,
 • opis stanu zdrowia dziecka,
 • opis problemu i uzasadnienie wniosku (np. uzasadnienie zgłoszenia dziecka).

Jak napisać zatem najbardziej obszerną część podania, czyli powód zgłoszenia dziecka do poradni? 

Uzasadnienie wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Jeśli chodzi o wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej o wykonanie badania czy przeprowadzenie konsultacji, to uzasadnienie takiego pisma jest stosunkowo proste. Należy opisać w nim problemy, z jakimi mierzy się dziecko, a także jego opiekunowie. Problemy te to najczęściej:

 • wady wymowy,
 • trudności w nauce,
 • trudności wychowawcze,
 • trudności w czytaniu, pisaniu,
 • trudności emocjonalne. 

Krótko mówiąc, uzasadnieniem wniosku jest opis tego, co dzieje się z dzieckiem – precyzyjny i rzeczowy, poparty opinią o dziecku ze szkoły lub przedszkola. 

Jak napisać natomiast uzasadnienie wniosku o wydanie opinii psychologicznej? Również w tym przypadku kluczowe będzie opisanie problemu, a także celu przygotowania takiej opinii przez poradnię. Bardzo często jako uzasadnienie wniosku o wydanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej stosuje się takie dokumenty jak:

 • wyniki obserwacji oraz badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 
 • opinie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i/lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub w innej placówce. 

Jak wygląda procedura wydawania opinii przez poradnię?

Poradnia psychologiczno pedagogiczna wydaje opinię o dziecku po przeprowadzeniu badania diagnostycznego, które to również wykonuje się na podstawie wniosku (o udzielenie dziecku pomocy pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej.

Opinia wydawana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadkach bardzo skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, po wezwaniu przez poradnię wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. 

Poza tym, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, poradnia może skontaktować się z dyrektorem placówki, do której dziecko uczęszcza i poprosić o wydanie opinii:

 • nauczycieli,
 • wychowawców grup,
 • specjalistów.

Informacja o wynikach diagnozy jest wydawana  wnioskodawcy na piśmie.

Czy potrzebne jest skierowanie do poradni psychologiczno pedagogicznej?

Skierowanie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest potrzebne, ponieważ placówki tego typu działają na pisemny wniosek rodziców. Korzystanie z ich pomocy jest nieodpłatne i dobrowolne.

Jeśli jednak pomimo udzielonej już dziecku pomocy psychologiczno pedagogicznej nie następuje żadna poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor placówki może wystąpić z wnioskiem do poradni o przeprowadzenie diagnozy – robi to wyłącznie za zgodą rodziców lub ucznia pełnoletniego.

Poradnia zawsze działa na wniosek rodziców lub ucznia pełnoletniego. Nie można zatem zmusić ich do korzystania z pomocy poradni. Warto wspomnieć przy tym, że z propozycją skorzystania z pomocy poradni może wystąpić jedna z osób czy z podmiotów uprawnionych do udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z taką inicjatywą ma więc prawo wystąpić:

 • nauczyciel,
 • wychowawca,
 • specjalista,
 • pielęgniarka środowiskowa,
 • higienistka szkolna,
 • pomoc nauczyciela,
 • pracownik socjalny,
 • asystent rodziny,
 • kurator sądowy,
 • organizacja pozarządowa lub inna instytucja działająca na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Należy podkreślić natomiast, że rodzice nie muszą korzystać z takiej pomocy, a poradnia bez ich zgody nie może informować szkoły o wynikach badania ucznia.

Na koniec kilka słów

Kierując do poradni wniosek, należy zadbać o zawarcie w piśmie kilka istotnych informacji, dzięki którym wniosek spełni wszystkie formalne wymagania. Oprócz danych dziecka i podmiotu, który wystosowuje wniosek, w piśmie musi znaleźć się (w zależności od charakteru pisma) np. uzasadnienie konieczności wydania opinii o dziecku.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowalismy przykładowy wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, który pobierzesz na samej górze niniejszej strony.

Podobne wzory pism:

jak-napisac-wniosek-do-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-wzor-przyklad
Wzór wypełnionego wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej
17