Pozew o alimenty na dorosłe dziecko – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pozew o alimenty na dorosłe dziecko? W pewnych okolicznościach dorosła osoba może nadal oczekiwać wsparcia finansowego ze strony rodziców. Gdy nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, np. ze względu na podejmowane studia, może wnieść do sądu pozew o alimenty pełnoletniego dziecka.

Jak poprawnie przygotować i uzasadnić takie pismo? aby ułatwić Ci jego sporządzenie – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór pozwu na dorosłe dziecko, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (1)

Alimenty na dorosłe dziecko w świetle prawa

Złożenie pozwu o alimenty po ukończeniu 18 lat jest możliwe, gdyż polskie prawo nie precyzuje górnej granicy wieku, której przekroczenie przez dziecko oznaczałoby automatyczne zwolnienie jego rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Jak stanowi art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W praktyce oznacza to, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka trwa nie do dnia osiągnięcia przez nie pełnoletniości, a momentu, gdy jest już w stanie samo zaspokajać własne tzw. „usprawiedliwione potrzeby”.  

Przez pojęcie to należy przy tym rozumieć ogół potrzeb, których spełnienie jest konieczne, by dziecko nie tylko mogło normalnie funkcjonować, lecz także wieść życie na podobnej stopie, co jego rodzice.

Kiedy pełnoletnie dziecko może ubiegać się o alimenty?

Do sytuacji, gdy rodzic ma obowiązek dalszego przekazywania środków na utrzymanie już dorosłego dziecka – dochodzi najczęściej, gdy dziecko to studiuje dziennie. Taki tryb zajęć wymaga zaangażowania w nauce i zajmuje znaczącą część czasu, przez co trudno pogodzić go z pracą zarobkową, która pozwoliłaby na finansową niezależność.

Pozew o alimenty pełnoletniego dziecka zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd także wówczas, gdy niezdolność powoda do samodzielnego utrzymania stanowi konsekwencję poważnej choroby lub niepełnosprawności. Schorzenia przewlekłe, utrudniające codzienne funkcjonowanie, są nierzadko przesłanką do nałożenia na rodziców chorego dziecka obowiązku alimentacyjnego nawet dożywotnio.

Do materialnego wsparcia ze strony rodziców ma ponadto prawo dorosłe dziecko, które popadło w niedostatek, np. w wyniku utraty pracy. Warunkiem jest tu jednak stan cywilny – jeżeli dana osoba zawarła związek małżeński, to w okoliczności niedostatku powinna najpierw dochodzić świadczenia alimentacyjnego od małżonka. Dopiero wówczas, gdy ten nie jest w stanie sprostać roszczeniu, obowiązek udzielenia pomocy finansowej spada na rodziców.

Jak złożyć pozew o alimenty po ukończeniu 18 lat?

Gdy zaistnieją któreś z wyżej opisanych przesłanek, rodzice mogą zostać zobowiązani do łożenia środków na utrzymanie swojej pełnoletniej pociechy. By tak się jednak stało, musi ona samodzielnie złożyć pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, inicjując dochodzenie w sprawie roszczeń alimentacyjnych.

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym ze względu miejsca zamieszkania powoda (dziecka). Wniesienie pisma o ustalenie obowiązku płacenia alimentów jest zwolnione od opłat sądowych.

Co musi zawierać pozew o alimenty na dorosłe dziecko?

Pozew o alimenty jest pismem procesowym, co oznacza, iż musi spełniać określone wymogi formalne i zawierać składowe przewidziane dla tego typu dokumentów, tj.:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma;
 • określenie sądu właściwego do rozpatrywania danej sprawy;
 • wskazanie stron postępowania – powoda (dziecko) oraz pozwanego (rodzice);
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu, tj. zsumowanie wysokości alimentów za cały rok;
 • oznaczenie rodzaju pisma – należy je adekwatnie zatytułować, np.  „pozew o alimenty”;
 • wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka, tj. wystosowanie żądań przez powoda oraz ich szczegółowe uzasadnienie;
 • informacja o tym, czy podjęto próbę polubownego porozumienia w danej sprawie;
 • podpis powoda;
 • lista załączników.

Jak uzasadnić pozew o alimenty?

By odpowiednio umotywować wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka, należy dowieść, że dochodzenie alimentów o wysokości wskazanej w pozwie jest uzasadnione. Powód musi w tym celu określić swoje faktyczne koszty utrzymania, wskazując rzeczone już wcześniej „usprawiedliwione potrzeby” i związane z nimi wydatki. Do takowych zaliczają się np. koszty edukacji, leczenia, utrzymanie mieszkania czy żywności.

W uzasadnieniu pisma należy ponadto wskazać i udowodnić okoliczności uniemożliwiające samodzielne zarobkowanie. Warto także scharakteryzować sytuację życiową pozwanego tak, by zobrazować sądowi jego możliwości finansowe.

By mieć pewność, że pozew przybrał odpowiednią konstrukcję formalną, a roszczenia zostały przekonująco uargumentowane, warto skorzystać z pomocy adwokata lub wykorzystać wzór pozwu o alimenty dla pełnoletniego dziecka.

Podsumowanie i kilka przykładów z życia

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego to dość zawiły i niejednoznaczny temat, bo osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie oznacza jednoznacznie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z prawem ciąży on bowiem na rodzicach do momentu, aż ich pociecha będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Gdy dziecko z ważnych powodów nie może podjąć pracy (np. choroba lub niepełnosprawność) lub popadnie w niedostatek, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty po ukończeniu 18 lat.

Kilka przykładów z życia:

Jeśli dziecko osiągnęło pełnoletniość i zaczęło pracować, jednak w późniejszym czasie zdecydowało się na podjęcie studiów, to rodzic zobowiązany do alimentów nie będzie zwolniony z obowiązku płacenia alimentów na dorosłe dziecko.

Jednak jeśli dorosłe dziecko założyło już swoją rodzinę i ją utrzymuje, jak najbardziej sąd przychyli się do wniosku, że obowiązek alimentacyjny rodzica wygasa.

Podobnie w sytuacji gdy dorosłe dziecko uczące się celowo rezygnuje z przyznanego na studiach stypendium, by otrzymać alimenty od rodzica, lub gdy dziecko nie uczy się i nie osiąga dobrych wyników w szkole – to jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i sąd uchyliłby alimenty w takim przypadku.

Rodzic płacący alimenty na dorosłe dziecko, można też powołać się na brak starań dziecka do uzyskania możności samodzielnego utrzymywania się.

1 opinia dla Pozew o alimenty na dorosłe dziecko – wzór

 1. Paweł Dosiński

  Wszystko się zgadza, polecam pismo.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-o-alimenty-na-dorosle-dziecko-wzor-pdf-doc
Pozew o alimenty na dorosłe dziecko - wzór
17