Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – wzór

17 

Nauczyciele pracujący w przedszkolu mają obowiązek przekazywania rodzicom informacji dotyczących ich dziecka. Takie informacje odnoszą się do jego rozwoju i zachowania. Obowiązek udzielania informacji rodzicom wynika ze statutu placówki – powinien zostać uwzględniony w zakresie zadań nauczyciela, ponieważ wiąże się z obowiązkiem współdziałania z rodzicami w procesie wychowania i nauczania dzieci.

Poza takimi informacjami nauczyciele mogą zostać zobowiązani również do przygotowywania opinii, na przykład na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej celem postawienia diagnozy i udzielenia dziecku niezbędnej pomocy. Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, który pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , , ,
Opis
Opinie (0)

Czy przepisy nakazują informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Ustawa Prawo oświatowe mówi o tym, że nauczyciele mają obowiązek współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Powinni więc udzielać rodzicom informacji o dziecku.

Ustawa nie precyzuje jednak, w jakiej formie należy takich informacji udzielać, jakie warunki należy spełnić, aby informacje uzyskać, ani co taka opinia powinna zawierać. Wszystkie te kwestie powinny zostać uregulowane w statucie przedszkola.

To właśnie do statutu należy sięgnąć przed przygotowaniem opinii o dziecku. Dokument powinien poinformować o tym:

 • czy opinię sporządza się na wniosek,
 • kto może wystąpić z wnioskiem o opinię,
 • jaką formę powinna przyjmować opinia,
 • jakie elementy powinny znaleźć się w opinii.

Zasadniczo, prawo do uzyskiwania informacji o dziecku mają tylko osoby upoważnione, w tym rodzice czy opiekunowie prawni, a także organy takie jak sąd czy ośrodek pomocy społecznej. Sama opinia przyjmuje formę pisemną i musi uwzględniać między innymi oznaczenie przedszkola wydającego opinię oraz podpis dyrektora.

Po co przygotowuje się opinię o dziecku w przedszkolu?

Opis funkcjonowania dziecka w przedszkolu może okazać się niezbędny w celu postawienia diagnozy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ale również w przypadku, kiedy w sprawie dziecka toczy się postępowanie o uregulowanie kontaktów czy o ograniczenie lub zawieszenie praw rodzicielskich. Na wniosek uprawnionego, czyli rodzica dysponującego władzą rodzicielską, nauczyciel ma obowiązek wydać taką opinię. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. oraz rozporządzenia MEN z 7 września 2017 roku, opinia nauczycieli lub specjalistów do poradni psychologiczno pedagogicznej powinna zawierać informacje na temat:

 • rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • możliwościach psychofizycznych, czyli mocnych stronach i uzdolnieniach,
 • sposobie funkcjonowania dziecka w przedszkolu, z wyliczeniem trudności,
 • działaniach podjętych już przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • formach udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • okresie udzielania pomocy,
 • efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,
 • wnioskach/propozycjach dotyczących dalszej pracy.

Wszystko to ma na celu osiągnięcie poprawy w zakresie funkcjonowania dziecka w przedszkolu.  

Czym dokładnie jest opinia o dziecku w przedszkolu?

Hasło „funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej opinia przedszkole” wzbudza zainteresowanie głównie ze względu na wiek młodych uczniów. Jednak już na tym etapie edukacji mogą ujawnić się liczne problemy rozwojowe dziecka, na przykład objawy zespołu Aspergera.

Poza tym taka opinia nie dotyczy jedynie poziomu rozwoju dziecka czy jego zdolności poznawczych, ale również sposobu zachowania, a nawet cech charakteru.

Opinia może być potrzebna:

 • do sądu,
 • do poradni psychologiczno pedagogicznej,
 • do opieki społecznej,
 • do psychologa,
 • do Centrum Pomocy Rodzinie,
 • dla kuratora sądowego.

Opinia dziecka 3-letniego w przedszkolu, opinia o 4- czy 5-latku jest obszerną informacją o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i uzdolnieniach. Przygotowuje ją wychowawca we współpracy ze specjalistami, takimi jak logopeda.

Dokument zawiera informacje o trudnościach dziecka, o sposobie jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, a także o wszelkich działaniach podjętych już przez pedagogów w celu osiągnięcia poprawy w zakresie funkcjonowania dziecka, czyli o udzielonej mu pomocy, organizacji zajęć dodatkowych czy objęciu dziecka dodatkowym wsparciem. 

Co ważne, przygotowując taką opinię, nauczyciel może pisać o dziecku ogólnie, ale też odpowiadać na konkretne pytania. W przypadku pierwszej opinii, która ma na celu postawienie diagnozy, zazwyczaj jest to opis ogólny. Szczegółowo określona bywa natomiast treść opinii przygotowywanej na potrzeby sądu lub opieki społecznej.

Schemat opinii o dziecku w przedszkolu

Przykładowa informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do poradni powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane dziecka, w tym imię, nazwisko dziecka, miejsce i data urodzenia,
 • dane przedszkola nr.
 • cel wydania opinii,
 • podpis wychowawcy i dyrektora przedszkola.

Sam opis funkcjonowania dziecka dzieli się zaś zasadniczo na następujące części:

 • rozwój fizyczny: tutaj zastosowanie znajduje także podział na rozwój motoryki, analizy i syntezy wzrokowej/słuchowej,
 • rozwój umysłowy,
 • rozwój społeczny,
 • rozwój emocjonalny.

W opinii można wyodrębnić również opis tempa pracy dziecka, opis jego aktywności, a także informacje dotyczące środowiska rodzinnego, które mogą mieć wpływ na sposób funkcjonowania młodego człowieka. 

Informacja o funkcjonowaniu dziecka 3-letniego w przedszkolu (a także informacja dotycząca 4, 5, 6-latków) musi uwzględniać też opis rodzajów dotychczas zastosowanych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych oraz ich efekty.

Przykładowe sformułowania do opinii o dziecku w przedszkolu

Na jakie aspekty należy zwrócić uwagę, opisując rozwój fizyczny, emocjonalny czy społeczny dziecka? Warto zapoznać się z przykładowymi opiniami oraz ze sformułowaniami, które najczęściej stosuje się w odniesieniu do młodych uczniów, aby wiedzieć, jakie czynniki są istotne przy dokonywaniu oceny funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Są to między innymi następujące zwroty:

 • dziecko posiada duży zasób słów,
 • dziecko rozumie treść obrazków, opowiadań,
 • dziecko nie potrafi mówić pełnymi zdaniami,
 • dziecko ma problemy z zapamiętywaniem,
 • dziecko pracuje niesystematycznie,
 • dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,
 • dziecko szybko się męczy,
 • dziecko jest wytrwałe w pracy,
 • dziecko jest krytyczne wobec siebie i innych,
 • dziecko podporządkowuje się poleceniom dla całej grupy,
 • dziecko reaguje tylko na polecenie indywidualne,
 • dziecko ma konflikty z rówieśnikami,
 • dziecko przestrzega reguł gry,
 • rówieśnicy traktują dziecko dobrze,
 • dziecko nie potrafi się podporządkować,
 • ma problemy z przestrzeganiem norm życia i zawartych umów,
 • dziecko jest samodzielne,
 • dziecko jest nadpobudliwe ruchowo,
 • dziecko jest pogodne,
 • dziecko reaguje płaczem,
 • dziecko często jest smutne,
 • dziecko reaguje na niepowodzenia (w jaki sposób?)
 • dziecko reaguje na pochwały (w jaki sposób?),
 • dziecko jest sprawne ruchowo na terenie placówki,
 • dziecko nie lubi prac ręcznych,
 • dziecko chętnie wykonuje prace ręczne, 
 • dziecko prawidłowo powtarza dźwięki,
 • dziecko potrafi rysować proste kształty,
 • dziecko dzieli wyrazy na sylaby,
 • knuje syntezy i analizy sylabowej,
 • ma widzę o otaczającym świecie,
 • dziecko pracuje szybko,
 • dziecko pracuje zbyt wolno.

Jeśli zaś chodzi o podjęte działania, mające na celu wsparcie dziecka, to można wyliczyć wśród nich między innymi stały kontakt z logopedą, indywidualne rozmowy z rodzicami, czy dodatkowe ćwiczenia, np. rozwijające sprawność motoryczną.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowa-opinia-o-funkcjonowaniu-dziecka-w-przedszkolu-wzor
Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu - wzór
17