Decyzja w sprawie odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

17 

Odmowa udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki następuje w drodze decyzji administracyjnej. Podstawą wydania takiej decyzji są przepisy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu, lub toku nauki.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór decyzji w sprawie odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jaka może być przyczyna odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki?

Przykładowa decyzja w sprawie odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki powinna zawierać uzasadnienie. Zgodnie z przepisami, przyczyną nieudzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki może być:

  • negatywna opinia rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • niespełnianie warunków określonych w § 2 ust. 2. wspomnianego zarządzenia przez indywidualny program nauki, który ma być realizowany przez ucznia (“Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań powszechnie obowiązującego minimum programowego przedmiotu (przedmiotów), przewidzianego w odpowiedniej klasie danego typu szkoły.”)

Są to prawne przesłanki nieudzielenia zgody na indywidualny program lub tok nauki, natomiast konkretne przyczyny odmowy zależne będą od okoliczności danej sprawy, czyli od sytuacji ucznia. 

Jak przygotować decyzję w sprawie odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki?

Do przygotowania decyzji w sprawie indywidualnego toku nauki/programu nauki, dyrektor może zastosować opracowany przez nas wzór decyzji w sprawie odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, który uwzględnia:

  • datę wydania decyzji,
  • oznaczenie sprawy, 
  • dane stron, 
  • odmowę zezwolenia wraz z określeniem podstawy prawnej,
  • uzasadnienie decyzji, np. argumenty podane przez radę pedagogiczną,
  • pouczenie o możliwości wniesienia odwołania,
  • podpis. 

Wniosek o indywidualny program lub tok nauki składa pełnoletni uczeń, lub rodzice ucznia niepełnoletniego. Dyrektor może podjąć decyzję w takiej sprawie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
Decyzja w sprawie odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
17