Wniosek o indywidualny tok nauczania – Szkoła Podstawowa – wzór

17 

Wniosek o indywidualny tok nauczania w szkole podstawowej składany jest na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o indywidualny tok nauczania w Szkole Podstawowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak ubiegać się o indywidualny tok nauczania w szkole podstawowej?

Wzór wniosku o indywidualny tok nauczania w szkole podstawowej może wykorzystać uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego, a także wychowawca klasy i nauczyciel, który prowadzi z uczniem dane zajęcia edukacyjne – za zgodą rodziców/pełnoletniego ucznia.

W przypadku, kiedy wniosku nie składa wychowawca, pismo wnosi się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy, który dołącza do dokumentu opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia, a także informację o jego dotychczasowych osiągnięciach. Zezwolenie na indywidualny tok nauki może zostać udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki.

Jak napisać wniosek o indywidualny tok nauczania w szkole podstawowej?

Pismo w sprawie indywidualnego toku nauczania w szkole podstawowej musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych oraz uzasadnienie. Dokument można przygotować w oparciu o druk przykładowego wniosku o indywidualny tok nauczania w szkole podstawowej, który uwzględnia:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane stron – dyrektora oraz ucznia pełnoletniego, rodziców ucznia, wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego,
  • dane ucznia,
  • oznaczenie okresu, jaki ma obejmować indywidualny tok nauczania,
  • oznaczenie przedmiotów, których dotyczy wniosek,
  • podpis wnioskodawcy i wychowawcy. 

Indywidualny tok nauczania przeznaczony jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Polega on na realizowaniu przez ucznia jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych według odrębnego systemu. Uczeń zdolny ma prawo uczęszczać na wybrane zajęcia do klasy wyższej programowo.

Uzasadnieniem wniosku o indywidualny tok nauczania będzie zatem wykazanie, że uczeń jest wybitnie zdolny i ma predyspozycje, aby realizować zajęcia klasy programowo wyższej.  

wniosek-o-indywidualny-tok-nauczania-szkola-podstawowa-wzor
Wniosek o indywidualny tok nauczania - Szkoła Podstawowa - wzór
17