Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór

17 

Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Każdy z rodziców ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o ile sąd nie nałożył na żadnego z nich zakazu realizowania takich kontaktów. Jeśli rodzice dziecka ustalili zasady utrzymywania kontaktów z dzieckiem w ugodzie lub gdy sąd ustalił je w swoim postanowieniu, obie strony mają obowiązek ich przestrzegać.

W przypadku, kiedy rodzic, z którym dziecko mieszka na stałe, utrudnia realizowanie kontaktów drugiemu rodzicowi, ten ma prawo złożyć wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Jak go napisać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotwaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Po rozwodzie rodzice powinni uregulować kontakty z dzieckiem, o co mogą zadbać za sprawą ugody lub wniosku do sądu o ustalenie kontaktów. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, utrzymywanie ze sobą kontaktów jest prawem i obowiązkiem rodziców i ich dziecka. Ma też na celu dobro małoletniego.

Kontakty z dzieckiem mogą polegać na przebywaniu z małoletnim, czyli:

 • odwiedzaniu dziecka,
 • zabieraniu dziecka poza miejsce stałego pobytu,
 • spotkaniach z dzieckiem.

Przepisy mówią również o bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem, czyli utrzymywaniu korespondencji czy korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość. To również stanowi formę realizowania kontaktów z małoletnim.

Jeśli kontakty z dzieckiem zostały ustalone w ugodzie – można zawrzeć ją, o ile rodzice są w stanie porozumieć się w tej sprawie – lub w postanowieniu sądowym, które sąd wydaje na wniosek o ustalenie kontaktów, to rodzice mają obowiązek przestrzegać takich ustaleń.

Warto wiedzieć, że orzeczenie sądu może przewidywać między innymi:

 • realizowanie kontaktów poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość,
 • bezpośrednie porozumiewanie się.

W przypadku, gdy jeden z rodziców nie przestrzega ustaleń sądu, musi liczyć się z karą. Sąd wymierzy ją na wniosek poszkodowanego rodzica.

Na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Kiedy można mówić o utrudnianiu kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi? Jakie zachowania drugiego rodzica sprawiają, że kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest uzasadniona?

Należy wiedzieć, że utrudnianie kontaktów z dzieckiem może polegać na bezpośrednim uniemożliwieniu spotkań czy rozmów, a także na manipulowaniu dzieckiem w taki sposób, aby małoletni sam nie chciał spotykać się z drugim rodzicem.

Opiekun, z którym dziecko mieszka, może zatem:

 • wywieźć dziecko do innego miasta,
 • oszukiwać drugiego rodzica twierdząc, że dziecko jest chore,
 • oszukiwać drugiego rodzica twierdząc, że dziecko nie chce z nim rozmawiać, boi się go,
 • ukrywać przed dzieckiem próby nawiązania kontaktu przez drugiego rodzica.

Zdarza się również, że działania rodzica można określić mianem alienacji rodzicielskiej. Jest to celowe działanie mające charakter przemocy emocjonalnej, które prowadzi do zniszczenia relacji między dzieckiem a drugim rodzicem.

Taki efekt rodzic może osiągnąć poprzez straszenie małoletniego osobą drugiego rodzica, a także poprzez oczernianie go tak, aby dziecko przestało darzyć go sympatią. Również przekupywanie dziecka tak, aby odwodzić go od chęci spotykania się z drugim rodzicem, nosi znamiona alienacji rodzicielskiej.

Co grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Kary za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi zostały określone w treści art. 598(15) kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi następująco:

§  1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest zatem karą pieniężną, którą rodzic łamiący zasady kontaktów z dzieckiem uiszcza na rzecz drugiego rodzica.

Zwykle wniosek o ukaranie skutkuje jednak w pierwszej kolejności zagrożeniem rodzicowi nałożeniem na niego kary, a dopiero w przypadku, kiedy jego zachowanie nie ulegnie zmianie, faktycznym nakazem zapłaty. Wysokość kary ustala sąd. Jest ona uzależniona od możliwości finansowych ukaranego rodzica i wynosi zazwyczaj od 100 do 500 zł za każdorazowe utrudnienie kontaktu.

Przy okazji warto wspomnieć również o tym, że taką samą karę może otrzymać rodzic za niezrealizowanie kontaktów, do których jest uprawniony. Zgodnie z przepisami:

Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Jak złożyć wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów?

Wniosek o ukaranie grzywną za utrudnianie kontaktów z dzieckiem składa się do opiekuńczego sądu rejonowego (właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka), wydziału rodzinnego i opiekuńczego. Można wysłać go pocztą czy złożyć osobiście.

Pismo warto przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia druk – wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem PDF, pamiętając przy tym, że taki wniosek ma opisywać każdą sytuację, kiedy drugi rodzic utrudnił realizację kontaktów z dzieckiem. W piśmie należy podać zatem datę planowanego spotkania/rozmowy i sposób, w jaki rodzic uniemożliwił wykonanie takiego kontaktu.

Wniosek o nakazanie zapłaty za utrudnianie kontaktów należy uzupełnić o:

 • odpis orzeczenia sądu,
 • odpis ugody sądowej,
 • odpis ugody mediacyjnej

ustalającej kontakty z dzieckiem.

Wniosek należy poprzeć także materiałem dowodowym. Dowodami na utrudnianie realizacji kontaktów z dzieckiem mogą być natomiast:

 • wydruki wiadomości,
 • nagrania rozmów,
 • notatki policyjne.

Kiedy można nie wydać dziecka rodzicowi?

Warto pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach można nie wydać dziecka drugiemu rodzicowi. Mowa tu o takich sytuacjach, w których rodzic stawia się po dziecko w stanie nietrzeźwości, a także o przypadkach, kiedy dziecko samo odmawia realizowania kontaktów, ponieważ boi się drugiego rodzica.

Zsumowanie artykułu

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, znane również jako „utrudnianie odwiedzin” lub „utrudnianie kontaktów rodzicielskich”, odnosi się do sytuacji, w której jeden z rodziców utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi utrzymanie kontaktu z dzieckiem po rozstaniu, lub rozwodzie.

Praktyka utrudniania kontaktów stosowana jest zazwyczaj przez rodzica, który ma stałą opiekę nad dzieckiem.

Aby zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem i wyegzekwować egzekucję kontaktów, ojciec dziecka lub matka dziecka powinni wejść na drogę sądową, gdyż jest to jedyny sposób na wyegzekwowanie tych kontaktów.

W takim scenariuszu składa się pismo do sądu o niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czyli, że rodzic sprawujący codzienną opiekę stosuje utrudnianie kontaktów z dzieckiem różnymi metodami, np. poprzez:

 • ukrywanie dziecka,
 • wymyślanie chorób,
 • sabotaż planów wizyt,
 • ograniczanie czasu spędzanego z dzieckiem,
 • ograniczanie komunikacji z dzieckiem np. drogą telefoniczną,
 • szkalowanie drugiego rodzica,
 • manipulowanie dzieckiem i nastawianie go przeciwko drugiemu rodzicowi,
 • itd.

Jako ciekawostkę mogę dodać, że tak samo jak utrudnianie kontaktów z dzieckiem, zgłosić można też niewykonywanie kontaktów z dzieckiem i nie ma znaczenia fakt, czy rodzice dziecka pozostają w związku.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-przyklad-pdf-doc
Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór
17