Jak napisać wniosek o odpis wyroku rozwodowego – wzór

17 

Sąd wydaje wyrok po zakończeniu sprawy o rozwód. Strony mogą być obecne na jego ogłoszeniu, ale samo wysłuchanie wyroku ma jedynie charakter informacyjny. Nikt nie wydaje byłym małżonkom dokumentu, który potwierdzałby rozwód.

Aby taki dokument uzyskać, trzeba złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku rozwodowego. Taki odpis będzie niezbędny między innymi w postępowaniu przed urzędami. Jak go uzyskać?

Aby uzyskać odpis wyroku rozwodowego, należy złożyć w sądzie w biurze podawczym stosowne pismo w tej sprawie, chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

Odpis rozwodu nie jest wydawany automatycznie, z urzędu. O wydanie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności trzeba wystąpić samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. 

Strony mogą złożyć wniosek o odpis wyroku rozwodowego po upływie 21 dni od daty ogłoszenia wyroku przez sąd. Wyrok zostanie wysłany na podany we wniosku adres zamieszkania.

Należy więc upewnić się, czy sąd posiada informację o aktualnym miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej – po rozwodzie często ulega on zmianie. 

Ile kosztuje odpis wyroku rozwodowego?

Wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego należy uzupełnić potwierdzeniem uiszczenia opłaty za odpis. Do niedawna wynosiła ona 6 zł za każdą stronę dokumentu. Obecnie stawkę oblicza się inaczej, stosując zasadę naliczania 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron druku.

Warto wspomnieć przy tym, że dokumenty w sprawach o rozwód rzadko mają więcej niż 10 stron. Oznacza to, że za wydanie odpisu trzeba zapłacić zwykle jedynie 20 zł. Aby wiedzieć, ile należy zapłacić za odpis, można wystosować odpowiednie zapytanie do sądu.

Do czego przydaje się odpis wyroku rozwodowego?

Do czego potrzebny jest odpis wyroku rozwodowego? Odpis wyroku rozwodowego niezbędny jest w wielu sytuacjach. Przydaje się między innymi:

 • przy sprawie o podział majątku wspólnego,
 • w procedurze związanej ze zmianą na nazwisko panieńskie lub kawalerskie,
 • przy postępowaniu wieczystoksięgowym w sprawie ujawnienia praw własności małżonków do nabytej w związku nieruchomości,
 • w celu przepisania kredytu na jednego z małżonków.

Odpis wyroku rozwodowego to dowód na ustanie wspólności majątkowej, dlatego jest on niezbędnym załącznikiem do wniosku o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Dokument jest potrzebny również w przypadku chęci ubiegania się o zasądzenie alimentów na małoletnie dzieci. Odpis prawomocnego wyroku rozwodowego jest też podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej alimentów. 

Również na podstawie takiego dokumentu można złożyć wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieci czy o uregulowanie sposobu utrzymywania kontaktów rodzica z dziećmi. 

Niekiedy odpis wyroku rozwodowego jest potrzebny w celu okazania go w różnych instytucjach, na przykład w szkole, w przedszkolu lub w szpitalu. Placówki te mają prawo wiedzieć, czy drugi rodzic dysponuje pełnią władzy rodzicielskiej, aby ustalić, czy można mu udzielać informacji na temat dziecka

Ile czeka się na wydanie odpisu wyroku?

Wniosek o odpis aktu rozwodu powinien zostać przez sąd rozpatrzony w terminie maksymalnie 14 dni roboczych. Należy pamiętać jednak, że uzyskanie odpisu wyroku jest niemożliwe, jeśli jedna ze stron złożyła apelację, czyli odwołała się od wyroku.

W takiej sytuacji odpis można uzyskać dopiero po zakończeniu postępowania apelacyjnego.

Jak napisać wniosek o odpis wyroku rozwodowego?

Wniosek o wydanie wyroku rozwodowego adresuje się do tego sądu okręgowego, który wydał dany wyrok. We wniosku należy określić:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • sygnaturę akt sprawy o rozwód,
 • datę wydania wyroku,
 • dane stron postępowania,

Obowiązkowym elementem jest także załącznik w postaci potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. Pismo można przygotować w oparciu o wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego. 

Aby otrzymać odpis wniosku, należy:

 • złożyć pisemny wniosek do sądu za pośrednictwem biura podawczego,
 • wysłać wniosek za pośrednictwem poczty,
 • zamówić odpis telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

Kiedy wyrok rozwodowy staje się prawomocny?

O wydanie odpisu wyroku można ubiegać się dopiero wtedy, kiedy wyrok stanie się prawomocny. Po uprawomocnieniu się wyroku dochodzi bowiem do faktycznego rozwiązania związku małżeńskiego.

Na czym polega uprawomocnienie się wyroku? Uprawomocnienie oznacza, że wyrok nabiera mocy prawnej. Kiedy wyrok jest prawomocny, żadna ze stron nie może już go zaskarżyć, czyli złożyć apelacji. 

Prawomocność wyroku może być formalna i materialna. Prawomocność formalna to stan, kiedy orzeczenie staje się prawomocne – żadnej ze stron nie przysługuje na nie środek odwoławczy.

W stanie prawomocności formalnej nie ma już możliwości zakwestionowania orzeczenia, gdyż wyczerpane zostały procedury składania przewidzianych przez przepisy środków odwoławczych.

Prawomocność materialna sprowadza się do tego, że orzeczenie wiąże już nie tylko sąd, ale i inne organy czy urzędy.

Prawomocny wyrok rozwodowy skutkuje:

 • formalnym ustaniem małżeństwa,
 • ustaniem wspólności majątkowej,
 • wyłączeniem pomiędzy małżonkami dziedziczenia ustawowego.

Do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może dojść:

 • po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji – po 21 dniach,
 • po wydaniu wyroku przez sąd drugiej instancji – w dniu wydania wyroku.

Skąd wynika termin 21 dni? Po ogłoszeniu wyroku każda ze stron ma 7 dni na złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. Na podstawie takiego pisemnego uzasadnienia można bowiem złożyć apelację, czyli odwołać się od wyroku, który jest dla strony niekorzystny. Jeśli żadna ze stron nie wystąpi z wnioskiem o uzasadnienie wyroku, orzeczenie stanie się prawomocne po 7 dniach od dnia jego ogłoszenia.

W przypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku sąd wydaje taki dokument w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma od jednego z małżonków. Uzasadnienie jest przesyłane stronie, która zawnioskowała o jego przygotowanie. Od momentu odebrania dokumentów podmiot, który chce złożyć apelację od wyroku rozwodowego ma 14 dni na wniesienie takiego środka odwoławczego. 

Jeżeli strona zrezygnuje ze złożenia apelacji po otrzymaniu uzasadnienia, wyrok będzie prawomocny po upływie wskazanych 14 dni. Jeśli zaś apelacja zostanie wniesiona, nie dojdzie do uprawomocnienia wyroku sądu I instancji.

Sprawa będzie przeprowadzona ponownie przez sąd II instancji w trybie odwoławczym. Wydany wyrok sądu stanie się zaś prawomocny z chwilą ogłoszenia orzeczenia na sali sądowej. Kolejne odwołanie stronom bowiem nie przysługuje.

Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Jak zostało wspomniane, po ogłoszeniu wyroku rozwodowego strony mogą ubiegać się nie tylko o odpis takiego orzeczenia, ale również o uzasadnienie wyroku. Takie uzasadnienie służy odwołaniu się od wyroku.

Nie można złożyć apelacji bez uprzedniego wniesienia o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Na tej podstawie sporządza się bowiem apelację, która z założenia ma doprowadzić do zmiany orzeczenia sądowego. 

Wniosek sporządza się na podstawie art. 328 kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu:

§  1.  Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

2.  W przypadkach gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin, o którym mowa w § 1, liczy się od dnia doręczenia wyroku.

3.  We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

4.  Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

Słowo końcowe

Po orzeczeniu rozwodu sąd nie prześle stronom odpisu wyroku rozwodowego, sąd jedynie prześle odpis do właściwego urzędu stanu cywilnego, aby USC zaktualizował dane na temat małżeństwa.

Chcąc uzyskać odpis rozwodu, należy samodzielnie złożyć w sądzie, który orzekł rozwód prośbę o doręczenie odpisu wyroku rozwodowego, który pobierzesz na samej górze strony, nasz wzór jest kompletny i wystarczy go jedynie uzupełnić swoimi danymi.

Co jeśli chodzi o opłatę sądową? Wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia o rozwodzie kosztuje jedynie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron, i w 99% to jedyny koszt, jaki poniesiemy, bo rzadko który odpis aktu rozwodowego jest obszerniejszy niż 10 stron A4 (oczywiście można także złożyć wniosek o zwolnienie z opłat sądowych jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzinnym, dochodach oraz źródłach utrzymania).

Wniosek należy złożyć dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, czyli dopiero po 21 dniach licząc od dnia ogłoszenia orzeczenia rozwodowego i co jeszcze istotne: uzasadnienie żądania nie jest konieczne!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak napisać wniosek o odpis wyroku rozwodowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-odpis-wyroku-rozwodowego-wzor-pdf-doc-przyklad
Jak napisać wniosek o odpis wyroku rozwodowego - wzór
17