Apelacja od wyroku rozwodowego – wzór

17 

Jak napisać odwołanie apelację od wyroku rozwodowego? Apelacja od wyroku rozwodowego to sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec wyroku sądowego.

Takie odwołanie składa się do sądu wyższej instancji. Apelacja może dotyczyć całości wyroku lub jego części. Jak wygląda apelacja w przypadku wyroku rozwodowego?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie pisma, które będzie zgodne z obowiązującymi przepisami – postanowiliśmy przygotować wzór apelacji, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Co to jest apelacja?

Apelacja to nic innego jak odwołanie. W prawie polskim apelacja stanowi zatem środek odwoławczy od wyroków sądów pierwszej instancji jak i sądu drugiej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekał Sąd Rejonowy, apelację składa się do Sądu Okręgowego. Gdy to Sąd Okręgowy był sądem pierwszej instancji, apelację rozpatruje Sąd Apelacyjny.  

Warto wiedzieć, że apelację zawsze składa się na piśmie. Na przygotowanie odwołania wnoszący ma dwa tygodnie, licząc od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu pierwszej instancji. 

Zgodnie z art. 368 Kodeks postępowania cywilnego, apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

Dodatkowo musi zawierać oznaczenie wyroku sądu okręgowego i określenie zakresu zaskarżenia – w całości lub w części – przedstawienie zarzutów wraz z uzasadnieniem, powołanie nowych faktów lub dowodów oraz wniosek o zmianę, lub uchylenie wyroku wraz z oznaczeniem zakresu tej zmiany, lub uchylenia.

Jak napisać apelację?

Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód? Apelacja musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych, wyliczonych powyżej. Najważniejsze jest jednak określenie w niej celu złożenia apelacji i zarzutów apelacyjnych.

W zarzutach należy wskazać, jakich błędów dopuścił się sąd przy orzekaniu w sprawie rozwodowej. Następnie trzeba przedstawić szczegółowe argumenty, które mają przekonać sąd, iż wyrok rozwodowy powinien zostać zmieniony, ewentualnie przekazany sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie apelacji od wyroku rozwodowego nie może być emocjonalne. Należy też poprzeć je odpowiednimi dowodami, czyli wskazać konkretne przyczyny, które są przedmiotem apelacji.

Jak przebiega apelacja od wyroku rozwodowego

Apelacja od wyroku rozwodowego nie może zostać złożona, dopóki strona nie otrzyma pisemnego uzasadnienia wyroku rozwodowego i jego kopii. Takich dokumentów sąd nie dostarcza stronom automatycznie.

Konieczne jest zatem wystąpienie z wnioskiem o uzasadnienie wyroku. Termin na złożenie takiego wniosku to jeden tydzień, licząc od dnia ogłoszenia wyroku. Warto wiedzieć, że wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku strona może złożyć apelację, czyli zaskarżenie wyroku rozwodowego, w którym odniesie się do treści uzasadnienia przygotowanego przez sąd. Jak zostało wspomniane, czas na złożenie apelacji to 14 dni.

Złożenie apelacji sądowej podlega opłacie. Obecnie wynosi ona 600 zł. Ostateczny koszt apelacji zależny jest jednak od okoliczności – często niezbędne okazują się konsultacje prawne, a to rodzi dodatkowe koszty.

Wynik apelacji w sprawie rozwodowej może być różny. Sąd apelacyjny ma prawo:

  • uwzględnić wniesioną apelację w całości lub częściowo,
  • odrzucić apelację w całości.

Istnieje też możliwość uchylenia wyroku przez sąd apelacyjny i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Ile się czeka na rozpatrzenie apelacji rozwodowej

Przepisy w żaden sposób nie odnoszą się do tego, ile czasu ma sąd na rozpatrzenie apelacji w sprawie rozwodowej. W praktyce jest to zależne od aktualnego obłożenia sądu.

Zazwyczaj na sprawę apelacyjną trzeba czekać od kilku do kilkunastu miesięcy. W 2020 roku na rozpatrzenie apelacji przez sąd w Lublinie strony czekały nawet po 1,5 roku. 

Ile kosztuje apelacja od wyroku rozwodowego

Jak zostało wspomniane, odwołanie od wyroku rozwodowego kosztuje stronę 600 zł. Wysokość tej opłaty w sprawie o rozwód zależna jest jednak od tego, w jakiej części zostanie zaskarżony wyrok sądu, czyli które rozstrzygnięcia sądu będą przez strony kwestionowane.

Opłatę w wysokości 600 zł uiści strona, która kwestionuje wyrok w części dotyczącej samego orzeczenia rozwodu. Tyle samo “kosztuje” zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy za rozkład pożycia małżeńskiego. 

Inaczej wygląda sprawa w przypadku, kiedy apelacja nie dotyczy wyroku w części dotyczącej winy, ale na przykład w części dotyczącej wysokości alimentów czy ustalonych kontaktów z dzieckiem.

W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada integralności wyroku rozwodowego w swojej standardowej formie. Od apelacji pobiera się opłatę stosunkową, obliczoną na podstawie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Podsumowując, w przypadku, gdy strona nie kwestionuje orzeczenia w zakresie samego rozwodu bądź winy za rozpad związku, opłata od apelacji powinna zostać uiszczona w wysokości zależnej od konkretnego, kwestionowanego rozstrzygnięcia.

Jeśli małżonek wnosi apelację od wyroku orzekającego rozwód w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, nie ma obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji.

Mąż złożył apelację od rozwodu co dalej?

Jeśli małżonek złoży apelację od wyroku rozwodowego, druga strona zostanie o tym poinformowana przez sąd. W takiej sytuacji istnieje możliwość przygotowania odpowiedzi na apelację w terminie 14 dni. Taka odpowiedź to przedstawienie swojego stanowiska wobec argumentów strony składającej odwołanie. 

Z reguły, odpowiedź na apelację to podtrzymanie dotychczasowej argumentacji, która pozwoliła odnieść sukces w sądzie I instancji. Warto jednak zastanowić się, czy nie należałoby powołać nowych faktów i nowych dowodów na ich poparcie. Apelację można zakwestionować:

  • poprzez argumentację, że argumenty drugiej strony są spóźnione, ponieważ mogły być już przytoczone w sprawie w I instancji,
  • poprzez kwestionowanie argumentów strony przeciwnej co do meritum.

Jedno jest pewne, nie należy ignorować wezwania do złożenia odpowiedzi na apelację. Co zrobić zaś w przypadku przegrania sprawy apelacyjnej? Jeśli chodzi o przegraną w zakresie orzeczenia o rozwodzie, w tym w zakresie winy za rozpad małżeństwa, to niewiele można już zrobić – wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny i nie można go zaskarżyć.

Jeśli zaś chodzi o przegraną w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów na dzieci, to w tym przypadku strona może jeszcze założyć nową sprawę po zmianie okoliczności faktycznych.

Jak się kończą apelację rozwodowe?

To, jak skończy się apelacja rozwodowa, zależy przede wszystkim od okoliczności sytuacji i działań podjętych przez strony. Warto pamiętać, że w sprawach rozwodowych w przypadku zaskarżenia wyroku w całości, wyłączona zostaje zasada procesowa, zgodnie z którą sąd II instancji nie może orzekać na niekorzyść składającego apelację.

Może okazać się zatem, że sąd II instancji orzeknie o winie skarżącego, mimo iż sąd I instancji orzekł rozwód bez wskazywania winnego rozpadu małżeństwa. 

W praktyce apelację od wyroku rozwodowego składa najczęściej małżonek, przeciwko któremu orzeczono wyłączną winę, gdyż ma on już niewiele do stracenia. Osoby, które zastanawiają się, czy złożyć apelację, powinny wziąć pod uwagę właśnie to, co jeszcze mogą stracić.

Apelacja będzie rozsądnym rozwiązaniem, jeśli przeciwko stronie orzeczono wysokie alimenty na dzieci, ograniczenie władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dziećmi, eksmisję z mieszkania czy niekorzystny podział majątku.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Apelacja od wyroku rozwodowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-apelacja-od-wyroku-rozwodowego-wzor-pdf-doc-przyklad
Apelacja od wyroku rozwodowego - wzór
17