Wycofanie pozwu rozwodowego – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pismo o wycofanie pozwu rozwodowego? Cofnięcie powództwa jest czynnością procesową, w której powód rezygnuje z wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie procesu w wytoczonej przez siebie sprawie rozwodowej.

Cofnięcie powództwa może mieć charakter cofnięcia całkowitego lub częściowego. Jasno mówi o tym Kodeks postępowania cywilnego: pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Cofnięcie pozwu rozwodowego następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Pozew o rozwód można cofnąć w każdym momencie, aż do uprawomocnienia się wyroku. Zatem w skrajnych przypadkach może to nastąpić już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, ale przed jego uprawomocnieniem.

Jak cofnąć pozew o rozwód?

Oświadczenie o cofnięciu pozwu  w całości lub w części  można wnieść na piśmie do sądu poprzez biuro podawcze, lub listem poleconym, lub ustnie podczas rozprawy.

Jeżeli natomiast sąd już wysłał odpis pozwu do drugiej strony i druga strona również wnosi o rozwiązanie związku małżeńskiego, wówczas w praktyce konieczne jest, aby dwie strony wyraziły zgodę na wycofanie pozwu rozwodowego.

Zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu o rozwód, które zostało dokonane na rozprawie, może być udzielona od razu, sąd jednak może wyznaczyć pozwanemu odpowiedni termin celem złożenia stosownego oświadczenia.

Natomiast w razie nieobecności pozwanego na rozprawie, powinien on być o cofnięciu pozwu zawiadomiony,  tak jak w przypadku, kiedy cofnięcie pozwu nastąpiło poza rozprawą.

W takiej sytuacji powinniśmy  złożyć wniosek o cofnięcie pozwu wraz z załączonym oświadczeniem drugiej strony, co do woli cofnięcia pozwu oraz wniosek o odroczenie terminu rozprawy.   

Czym skutkuje wycofanie pozwu rozwodowego?

Do skutków cofnięcia pozwu w świetle przepisów należy zaliczyć:

 • brak skutków prawnych związanych z wytoczeniem powództwa;
 • umorzenie postępowania;
 • żądanie przez pozwanego od powoda zwrotu kosztów i to bez względu na to, czy cofnięcie było uzależnione od jego zgody, czy też nie;
 • w wypadku wycofania pozwu poza rozprawą – odwołanie rozprawy przez przewodniczącego;
 • w wypadku wycofania pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia – wygaśnięcie roszczenia.

W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów.

Gdy skuteczność cofnięcia powództwa zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

Skutki cofnięcia pozwu są różnorodne. Po pierwsze, cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Po drugie pozwany może żądać od powoda zwrotu kosztów bez względu na to, czy cofnięcie było uzależnione od jego zgody, czy nie.

Zwrot kosztów postępowania w wypadku cofnięcia powództwa obciąża zawsze powoda. Warunkiem jednak uzyskania ich zasądzenia jest złożenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie.

Zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu o rozwód nie jest wymagana wtedy, gdy równocześnie z  cofnięciem pozwu powód zrzeka się dochodzonego nim roszczenia.

Zrzeczenie się roszczenia sprawia, że zmianie ulega sytuacja prawna pozwanego, który staje się zwolniony od zobowiązania i wskutek tego nie może już w przyszłości być skutecznie wytoczone przeciwko niemu powództwo dotyczące tego roszczenia.

Kiedy sąd może odmówić cofnięcia pozwu rozwodowego?

Sąd jest związany cofnięciem pozwu i zrzeczeniem się roszczenia. Jedynie tylko w wypadku, gdy czynności te należałoby ocenić w świetle dotychczasowych oświadczeń i twierdzeń stron, a także w świetle ewentualnego materiału dowodowego zebranego do tej pory w sprawie, jako czynności, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, lub czynnościami, które zmierzają do obejścia prawa – sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne.

Niedopuszczalność powyższych czynności nie może wchodzić w  rachubę z innych przyczyn niż wymienione w przepisie.

Przyczyny te stanowią zamknięty katalog. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Co pokazuje praktyka?

W praktyce bardzo często sąd również chce oświadczenia woli drugiej strony w momencie, gdy jest już odpowiedź na pozew o rozwód i są podjęte w sprawie określone działania,  na przykład, gdy zostało już wydane postanowienie.

Sąd cywilny nie bada przyczyn cofnięcia powództwa ani tym bardziej nie bada wpływu tej czynności na interes strony, w tym na bieg terminu przedawnienia. Są to decyzje procesowe swobodnie podejmowane przez stronę, a zadaniem sądu jest jedynie ocena, czy poszczególne czynności zostały dokonane w sposób skuteczny procesowo.

Zwrot kosztów

W sprawach o rozwód sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Umorzenie postępowania rozwodowego

Skuteczne cofnięcie pozwu niweczy skutki, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem sprawy rozwodowej, zarówno w zakresie procesowym, jak i materialnoprawnym. Ponadto obliguje ono sąd do umorzenia postępowania.

Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym. Jeżeli natomiast cofnięcie pozwu nastąpiło po wydaniu wyroku, sąd I instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne.

Postanowienie sądu w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Odwołanie cofnięcia pozwu jest dopuszczalne w razie istnienia uzasadnionych przyczyn, dopóki postępowanie, w którym czynność ta została dokonana, nie zostało jeszcze prawomocnie umorzone.

Do takich przyczyn należą wady oświadczenia woli, np.:

 • błąd,
 • przymus,
 • podstęp.

Na postanowienie to, jako kończące postępowanie w sprawie, przysługuje zażalenie.

Podsumowanie informacji

Kiedy można cofnąć pozew rozwodowy? jeśli Twój małżonek odpowie na złożony przez Ciebie pozew i wniesie o oddalenie powództwa (zażąda oddalenia pozwu), możesz wycofać pozew bez jego zgody, aż do chwili rozpoczęcia pierwszej rozprawy.

Później oczywiście też będziesz mieć możliwość cofnięcia pozwu, ale będzie to możliwe tylko za zgodą małżonka występującego w roli pozwanego.

Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, w której złożysz pozew rozwodowy, i małżonek w odpowiedzi na pozew zgodzi się na rozwód, to wycofanie takiego pozwu rozwodowego będzie możliwe tylko w przypadku uzyskania zgody pozwanego małżonka.

*W innych przypadkach sąd nie uwzględni cofnięcia pozwu rozwodowego.

1 opinia dla Wycofanie pozwu rozwodowego – wzór

 1. M. Mielczarek

  dokument sporządzono poprawnie, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wycofanie-pozwu-rozwodowego-wzor-pdf-doc
Wycofanie pozwu rozwodowego - wzór
17