Czym jest cofnięcie pozwu i jakie wywołuje skutki?

Wycofanie pozwu z sądu oznacza, że rezygnujemy z dalszego prowadzenia sprawy sądowej, którą wcześniej wszczęliśmy. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie pozwu, to postępowanie przed sądem zostanie zakończone i sprawa nie będzie kontynuowana.

W sprawach sądowych najczęściej dochodzi do wycofania pozwu rozwodowego lub pozwu o alimenty wskutek dojścia do porozumienia pomiędzy stronami.

Aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku o wycofanie pozwu, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór pisma:

Wycofanie pozwu rozwodowego wzór

Wycofanie pozwu o alimenty wzór

Wycofanie pozwu o zapłatę wzór

Kiedy można wycofać pozew z sądu?

Aż do rozpoczęcia rozprawy, a więc pierwszego posiedzenia w procesie, pozew może być cofnięty bez zgody pozwanego. Jeżeli zaś z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – można to zrobić aż do wydania wyroku prawomocnego, a więc także w II instancji, nawet już po złożeniu odwołania.

W innych wypadkach pozew może zostać cofnięty tylko za zgodą pozwanego. Spytaj prawnika, czy w Twoim przypadku cofnięcie pozwu jest korzystne i jakie skutki może to wywołać w Twojej konkretnej sprawie.

Cofnięcie pozwu a koszty sądowe

Należy bowiem pamiętać, że osoba cofająca pozew traktowana jest jak przegrywająca sprawę. A to oznacza, że na żądanie pozwanego sąd zasądzi koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe, jeżeli zostały poniesione od powoda, który cofnął pozew.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r. cofnięcie pozwu w sytuacji, w której pozwany zaprzeczył zasadności powództwa, składając sprzeciw od nakazu zapłaty, również  skutkuje obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pozwanemu także wtedy, gdy dochodzone w pozwie świadczenie zostało wyegzekwowane.

Cofnięcie pozwu może dotyczyć całego roszczenia albo tylko jego części.

Co się dzieje na skutek cofnięcia pozwu?

Pozew, który został cofnięty, nie rodzi żądnych skutków prawnych. Sąd wówczas odwołuje rozprawę. O cofnięciu pozwu zawiadamia również pozwanego. Sąd umarza podstępowanie w całości, gdy został cofnięty cały pozew, albo w części, gdy cofnięcie pozwu dotyczyło tylko części roszczenia.

Gdyby jednak cofnięcie pozwu zależało od zgody pozwanego – po doręczeniu pozwu pozwanemu – to wówczas powinien on wyrazić na to zgodę. Gdyby jednak w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia go przez sąd o cofnięciu pozwu nie złożył w sądzie oświadczenia o tym, że nie wyraża zgody na cofnięcie pozwu, to wówczas przyjmuje się, że nie wnosi sprzeciwu.

Warto również wiedzieć, że Sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład wówczas gdyby zmierzało to do obejścia prawa, było sprzeczne z prawem albo z zasadami współżycia społecznego.

W razie cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia powód może wprawdzie wytoczyć nowe powództwo, ale może narazić się na oddalenie powództwa, jeśli pozwany osobiście lub przez pełnomocnika podniesie zarzut wygaśnięcia roszczenia.

Dysponentem powództwa – pozwu jest powód. To on wszczyna sprawę cywilną, i to on może ze swoich żądań zrezygnować. Ale im dalej zaszedł proces, tym mniej ma swobody w podjęciu takiej decyzji. Z dość oczywistego powodu: wytoczenie procesu naraża na koszty pozwanego, dlatego cofnięcie pozwu bywa dla niego niekorzystne, zwłaszcza gdy jest pewien wygranej.

Cofniecie pozwu połączone ze zrzeczeniem się roszczenia wywołuje nie tylko skutki procesowe w postaci umorzenia postępowania, ale także materialnoprawne, gdyż powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia nie zamyka możliwości ponownego złożeniu pozwu.

Cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków – tak jakby go nie było. W przypadku cofnięcia pozwu przyjmuje się, że cofający pozew tak jakby przegrał proces, a więc na żądanie pozwanego powód musi zaś zwrócić mu koszty, np. adwokata, dojazdu do sądu.

Po rozpoczęciu sporu, w trakcie kolejnych rozpraw, może dojść do ugody sądowej, której elementem jest cofnięcie powództwa. Jest to droga wygodniejsza, zwłaszcza dla powoda, bo w pertraktacjach ugodowych może coś ugrać dla siebie.

Nie bez znaczenia jest kwestia zwrotu opłaty sądowej. W sprawach majątkowych jest to co do zasady 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wysłaniem jego odpisu pozwanemu, sąd zwraca całą uiszczoną opłatę.

W razie cofnięcia przed rozpoczęciem rozprawy – przy tzw. wnioskach formalnych na rozprawie – sąd zwraca połowę. Później powód ma tylko jedną możliwość odzyskania połowy opłaty: zawarcie ugody sądowej. Dotyczy to instancji, w której zawarto ugodę.

Jeżeli więc dojdzie do niej przed sądem apelacyjnym, zostanie zwrócona połowa opłaty od apelacji. Pozwu nie wolno natomiast cofać tam, gdzie doprowadzi to do przedawnienia dochodzonego roszczenia, o czym poinformuje adwokat. Pozew cofnięty nie wywołuje bowiem żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem. A więc nie przerywa biegu przedawnienia.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.