Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego – wzór

17 

Wiele osób zastanawia się, czy można wycofać wniosek z sądu rodzinnego, a tym samym, czy możliwe jest wycofanie sprawy założonej w sądzie rodzinnym. Warto wiedzieć więc, że do materii tej odnosi się art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego, a wniosek do sądu rodzinnego traktowany jest tak, jak każdy inny pozew.

W jakich warunkach można wycofać wniosek z sądu rodzinnego i jak napisać prośbę w tej sprawie? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o wycofanie wniosku z sądu rodzinnego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czy można wycofać wniosek z sądu rodzinnego?

Do kwestii wycofania wniosku z sądu rodzinnego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące cofnięcia pozwu. Zgodnie z treścią art. 203 KPC, pozew można wycofać w każdym czasie, jednak różne są warunki podjęcia takiego działania. Jak czytamy:

“§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.”

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego nie wymaga zatem zgody pozwanego, jeżeli pozew zostanie cofnięty do rozpoczęcia rozprawy lub nawet do wydania wyroku, o ile cofnięcie pozwu łączy się ze zrzeczeniem się roszczenia. 

Jakie są skutki cofnięcia pozwu? O tym również informuje wspomniany artykuł, w brzmieniu:

“§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.”

Zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu jest potrzebna, jeśli doszło do rozpoczęcia pierwszej rozprawy. W przypadku braku sprzeciwu pozwanego uznaje się, że wyraża on zgodę na cofnięcie pozwu. Natomiast jeżeli pozwany nie zgadza się na cofnięcie pozwu, powód może cofnąć pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, a wtedy zgoda pozwanego nie jest mu potrzebna.

Warto wspomnieć również o tym, że sąd nie zawsze pozwala na cofnięcie pozwu. Zgodnie z przepisami:

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Cofnięcie pozwu z sądu rodzinnego będzie więc niemożliwe między innymi wtedy, kiedy sąd uzna, że cofnięcie wniosku narusza ważny interes powoda. 

Jak wycofać wniosek z sądu rodzinnego?

Szukając odpowiedzi na pytanie „Jak wycofać wniosek z sądu rodzinnego?”, można natknąć się na zagadnienie dotyczące cofnięcia pozwu w części lub w całości. Należy wiedzieć bowiem, że pozew można cofnąć jedynie częściowo, natomiast w jego pozostałej części sprawa nadal będzie wtedy prowadzona przez sąd.

Przykładowo, wycofanie części wniosku może dotyczyć części roszczeń należności głównej – sąd umarza wtedy postępowanie dotyczące danej części, ale prowadzi sprawę dalej dla pozostałej kwoty.

Zasadniczo, aby cofnąć pozew, trzeba sporządzić odpowiednie pismo procesowe. W piśmie tym określa się, czy powód cofa wniosek w całości, czy w części. Należy także wskazać przyczynę chęci wycofania pozwu.

Dokument musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, dlatego warto przygotować go w oparciu o nasz sprawdzony wzór wniosku o wycofanie sprawy z sądu rodzinnego, uwzględniający między innymi miejsce na dane powoda, dane pozwanego, czy oznaczenie sądu. Co ważne, pismo przygotowuje się w takiej liczbie egzemplarzy, ilu jest uczestników postępowania. Pozew można cofnąć także ustnie na rozprawie.

Kiedy cofnięcie pozwu jest uzasadnione?

W zależności od rodzaju sprawy, cofnięcie pozwu może być uzasadnione różnymi okolicznościami. W przypadku spraw prowadzonych przez sąd rodzinny najczęściej jest to fakt “dogadania się”, czyli zawarcia porozumienia, podpisania ugody pozasądowej. W ramach takiej ugody strony mogą porozumieć się nie tylko, co do sposobu rozwiązania sporu, ale również w zakresie ponoszenia kosztów procesowych.

Inne okoliczności, które uzasadniają cofnięcie pozwu to między innymi spłata należności wierzycielowi. W takiej sytuacji złożenie wniosku o cofnięcie pozwu jest wręcz obowiązkowe, ponieważ wierzyciel nie może już domagać się wydania wyroku nakazującego zapłatę.

Bywa również tak, że przyczyną cofnięcia pozwu jest zrozumienie, iż powód nie ma szans na wygraną. Wycofanie się ze sprawy w odpowiednim momencie pozwala uniknąć dodatkowych kosztów sądowych i szybciej zakończyć cały, z góry skazany na niepowodzenie proces.

Koszty procesu a cofnięcie pozwu

Należy wiedzieć, że regułą jest, iż strona przegrywająca sprawę ponosi koszty procesu, a przegrywającym w przypadku wycofania pozwu jest nie pozwany, lecz powód. Zgodnie z prawem, pozwany ma w takiej sytuacji prawo żądać również zwrotu poniesionych kosztów od powoda (art. 203 KPC). Koszty te dotyczą, chociażby reprezentowania pozwanego przez adwokata lub radcę prawnego. 

Od przedstawionej zasady istnieje jeden wyjątek – mianowicie cofnięcie pozwu z powodu zapłacenia należności przez dłużnika po wniesieniu pozwu przez wierzyciela. Jeśli w momencie wnoszenia pozwu wniosek był zasadny, a zapłata nastąpiła po wniesieniu pozwu, wniosek należy cofnąć, jednak powód nie musi ponosić kosztów wytoczonego procesu, o ile udowodni fakt, że zapłata należności miała miejsce po jego wytoczeniu.

Cofając pozew, można wtedy złożyć równocześnie wniosek o obciążenie pozwanego kosztami procesu, dołączając do takiego pisma potwierdzenie otrzymania zapłaty wraz z datą. W takiej sytuacji to dłużnik, czyli pozwany traktowany jest tak, jakby przegrał sprawę.

Jakie są skutki cofnięcia pozwu?

Jak czytamy w treści art. 203 KPC, wycofanie pozwu z sądu nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. W praktyce oznacza to, że nie powoduje to między innymi przerwania biegu przedawnienia. 

Jeżeli do cofnięcia pozwu nie dojdzie na rozprawie, przewodniczący odwoła wyznaczony już termin rozprawy i zawiadomi o tym pozwanego. Po otrzymaniu takiej informacji pozwany ma prawo złożyć do sądu wniosek o przyznanie mu kosztów procesu (pismo składa się w ciągu 14 dni).

W przypadku, kiedy wniosek o cofnięcie pozwu potrzebuje zgody pozwanego, na jego decyzję oczekuje się 14 dni. Brak sprzeciwu traktowany jest jako wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu. Jeśli pozwany nie zgodzi się na cofnięcie pozwu, powód może jeszcze zrzec się roszczenia, aby cofnąć pozew bez zgody pozwanego.

Warto pamiętać jednak, że zrzeczenie się roszczenia to rezygnacja ze zbadania jego zasadności w tym samym stanie faktycznym i wobec tego samego pozwanego. Jeśli powód chciałby wytoczyć taką samą sprawę o to samo roszczenie przeciwko temu samemu pozwanemu, to sąd może od razu wydać wyrok oddalający powództwo.

Natomiast cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia nie zamyka powodowi drogi do ponownego złożenia pozwu w tej samej sprawie wobec tego samego pozwanego.

Podsumowanie materiału

Cofnięcie pozwu z sądu rodzinnego jest możliwe, wystarczy sporządzić stosowne pismo w tej sprawie. Należy jednak zaznaczyć, że pozew można cofnąć do momentu rozpoczęcia rozprawy bez zgody pozwanego, a jeśli rozprawa miała już miejsce, pozew można cofnąć tylko za zgodą pozwanego, chyba że cofnięcie pozwu wiąże się ze zrzeczeniem się roszczenia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wycofanie-wniosku-z-sadu-rodzinnego-wzor-pdf-doc
Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego - wzór
17