Cofnięcie pozwu o alimenty – wzór pisma

17 

Jak wycofać pozew o alimenty? Sposobu na cofnięcie pozwu o alimenty poszukuje najczęściej powód, który doszedł z pozwanym do porozumienia. Należy wiedzieć więc, że pozew o alimenty można cofnąć na takich samych zasadach, jak w przypadku każdego innego pozwu, czyli na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Pozew można wycofać bez zgody pozwanego do momentu pierwszej rozprawy, natomiast później konieczne jest już uzyskanie zgody pozwanego na cofnięcie pozwu o alimenty.

Jak przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czy można wycofać pozew o alimenty?

Aby odpowiedzieć na pytanie – czy można wycofać pozew o alimenty – należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 203:

§  1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§  2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§  3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§  4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Cofnięcie pozwu o alimenty odbywa się na takiej samej zasadzie, jak cofnięcie każdego innego pozwu. Można dokonać takiej czynności ustnie na rozprawie lub pisemnie. Powód musi jednak skierować odpowiednie pismo i do sądu, i do uczestników postępowania.

Pozew można cofnąć w części lub w całości. Jeśli powód cofnie pozew częściowo, sąd będzie prowadził postępowanie dla pozostałej, niecofniętej części pozwu. Kluczowy w tym zagadnieniu jest jednak termin cofnięcia pozwu, ponieważ cofnięcie pozwu o alimenty może odbyć się bez zgody pozwanego lub za jego zgodą, zależnie od momentu, w którym powód wystąpi z takim wnioskiem.

Jeśli wycofanie wniosku o alimenty następuje przed tym, jak sąd wyśle pozwanemu odpis pozwu i przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy – zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu nie będzie potrzebna.

Natomiast, gdy wniosek o cofnięcie pozwu zostanie złożony po rozpoczęciu pierwszej rozprawy, uzyskanie zgody pozwanego będzie już konieczne – chyba że cofnięcie pozwu wiąże się też ze zrzeczeniem się roszczenia.

Zrzeczenie się roszczenia polega natomiast na rezygnacji z badania jego zasadności. Jeśli powód zrzeknie się roszczenia, nie może już wytoczyć powództwa przeciwko temu samemu pozwanemu i w tej samej sprawie. Sąd automatycznie wyda wyrok oddalający.

Warto wspomnieć również, jak wycofanie pozwu o alimenty wpływa na koszty sądowe. Jeśli powód wycofa pozew przed przesłaniem odpisu pozwu pozwanemu, odzyska całą opłatę od pozwu.

Gdy jednak wycofanie pozwu nastąpi później, czyli po wysłaniu odpisu pozwu o alimenty pozwanemu – sąd zwróci powodowi jedynie połowę opłaty od pozwu.

Kiedy można wycofać pozew o alimenty?

Wycofanie pozwu o alimenty wynika najczęściej z faktu, że stronom udało się rozwiązać spór na drodze pozasądowej. Jeśli rodzice dziecka zawrą umowę lub ugodę alimentacyjną, cofnięcie pozwu będzie wręcz koniecznym rozwiązaniem.

Zawarcie porozumienia nie jest jednak jedyną przyczyną cofnięcia pozwu. Czasami powód decyduje się cofnąć pozew, ponieważ dochodzi do wniosku, że nie ma szans wygrać sprawy w sądzie.

Wtedy cofnięcie pozwu pozwala mu uniknąć dodatkowych kosztów sądowych. Takie motywy może mieć rodzic, który złożył pozew o alimenty na małżonka. Przyczyny cofnięcia pozwu jak widać bywają przeróżne, i do nich można też zaliczyć np. uregulowanie przez zobowiązanego długu alimentacyjnego.

Jakie skutki wywołuje cofnięcie pozwu?

Należy wiedzieć, że cofnięcie pozwu o alimenty sprawia, iż pozew ten nie wywołuje żadnych skutków, jakie normalnie wywołałby taki wniosek – skutkuje brakiem wytoczenia powództwa.

Jeśli sąd otrzyma wniosek o cofnięcie pozwu, przewodniczący odwoła wyznaczony termin rozprawy i powiadomi o tym pozwanego. Co ważne, pozwany może wtedy złożyć do sądu wniosek o przyznanie mu kosztów procesu. Ma na to 14 dni.

Kiedy zaś do cofnięcia pozwu powód potrzebuje zgody pozwanego, sąd oczekuje na nią 14 dni. Brak złożenia oświadczenia w tym terminie skutkuje uznaniem, że pozwany wyraża zgodę na cofnięcie pozwu.

Jak cofnąć pozew o alimenty?

Odpowiedź na pytanie „jak wycofać pozew o alimenty” sprowadza się do konieczności sporządzenia odpowiedniego pisma w tej sprawie. Powód powinien przygotować wniosek o umorzenie postępowania w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu rodzinnego, drugi dla pozwanego.

Wniosek musi zawierać niezbędne elementy pisma procesowego, czyli:

  • oznaczenie sądu, do którego skierowane jest pismo,
  • dane stron postępowania,
  • sygnaturę akt sprawy,
  • uzasadnienie,
  • podpis powoda.

Wniosek o cofnięcie pozwu wymaga uzasadnienia i należy sporządzić je bardzo ostrożnie, ponieważ nie każda przyczyna cofnięcia pozwu będzie dla sądu zasadna. W niektórych przypadkach cofnięcie pozwu okazuje się niedopuszczalne.

Mowa tu o sytuacjach, kiedy cofnięcie pozwu w ocenie sądu zmierza do obejścia prawa, jest sprzeczne z prawem lub jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jak ustalić obowiązek alimentacyjny po cofnięciu pozwu?

Nawet jeśli rodzice dogadają się w kwestii płacenia alimentów i powód cofnie złożony pozew, sprawę należy uregulować za pomocą umowy lub ugody – najlepiej co najmniej w zwykłej formie pisemnej.

Taka ugoda pozwoli ustalić wysokość alimentów i termin ich płatności. Może zawierać też klauzule, które umożliwią podwyższanie wysokości świadczenia wraz z wiekiem uprawnionego.

Ugodę alimentacyjną można zawrzeć ustnie, pisemnie, u notariusza, przed mediatorem, a także w sądzie. W celu najlepszego zabezpieczenia wykonywania postanowień umowy przez zobowiązanego można zawrzeć w niej oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku niepłacenia alimentów.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cofnięcie pozwu o alimenty – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cofniecie-pozwu-o-alimenty-wzor-pisma
Cofnięcie pozwu o alimenty - wzór pisma
17