Wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego

(2 opinie klientów)

17 

Jak napisać wniosek dłużnika alimentacyjnego o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego? zgodnie z Art. 30. ustawy z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny może starać się o umorzenie długu alimentacyjnego, składając stosowny wniosek w tej sprawie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (2)

Czym są alimenty?

Alimenty są to obowiązkowe świadczenia przekazywane w celu zapewnienia środków utrzymania członkom rodziny, którzy nie mogą zaspokoić swoich bieżących potrzeb samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny jest regulowany w Kodeksie rodzinnym i  opiekuńczym. Może on wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa.

Jeśli jeden z rodziców uzyskał w sądzie alimenty, lecz nie jest w stanie wyegzekwować ich przez komornika sądowego od rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, to wtedy może złożyć wniosek o wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny zgodnie z ustawą wypłaci świadczenie alimentacyjne, czego w konsekwencji będzie upomnienie się o zwrot wypłaconych środków do rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Bezskuteczność egzekucji oznacza natomiast egzekucję, która nie przyniosła żadne skutku w okresie ostatnich 2 miesięcy. Bezskuteczną egzekucją jest także niemożność wszczęcia egzekucji alimentów wobec dłużnika, który przebywa za granicą RP.

Kiedy powstaje zadłużenie alimentacyjne?

Zadłużenie alimentacyjne ma miejsce w przypadku, kiedy dłużnik nie wywiązuje się z  obowiązku przekazywania środków wierzycielowi. Konsekwencje niepłacenia należności mogą sięgać nawet odpowiedzialności karnej zadłużonego, co w ostateczności prowadzi do pozbawienia wolności, w myśl przepisów ustawy karnej.

W przypadku, kiedy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, jego sprawa może zostać przekazana do komornika. Jego zadaniem jest egzekucja określonych w długu należności. W takiej sytuacji dłużnik zostanie również obciążony kosztami komorniczymi, związanymi z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

W przypadku, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów tego nie robi, a  postępowanie komornicze nie przynosi efektów i jest umorzone, obowiązek finansowania świadczeniobiorcy spoczywa na gminie.

Fundusz Alimentacyjny może wypłacać dziecku lub innej osobie, której przysługuje wsparcie, do 500 zł miesięcznie. Zobowiązanie dłużnika w tej sytuacji nie zostaje automatycznie umorzone. Zmienia się tylko wierzyciel – z dziecka lub partnera, na fundusz.

Aby dowiedzieć się, ile wynosi zgromadzone zadłużenie za alimenty, należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada lokalizacji świadczeniobiorcy.

Umorzenie długu alimentacyjnego

W teorii istnieje możliwość umorzenia długu alimentacyjnego, ale nie jest to częste zjawisko. Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego czy też wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego może złożyć dłużnik w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Decyzja o podjęciu umorzenia długu za alimenty wymaga waloryzacji sytuacji dochodowej dłużnika.

Procedura postępowania w sprawie umorzenia długu alimentacyjnego

Dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległych alimentów w całości, łącznie z odsetkami. Ma też prawo poprosić o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie płatności na raty.

W niektórych sytuacjach nawet dłużnik alimentacyjny może starać się o umorzenie swoich długów alimentacyjnych. Należy wskazać, iż umorzeniu podlegają jedynie długi alimentacyjne względem funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego składa dłużnik, który nie płacił alimentów, przez co były one wypłacane osobie upoważnionej ze specjalnego funduszu alimentacyjnego. Umorzenie takiego długu możliwe jest zarówno w całości, jak i  proporcjonalnie do wysokości spełnionego już świadczenia.

Wniosek ten składa się do organu właściwego wierzyciela, to jest tego, z którego pobiera świadczenie. Ten rozpatruje pismo w oparciu o szczegółową analizę sytuacji wnioskodawcy, czyli w oparciu o jego sytuację rodzinną i dochodową.

Przesłanki do umorzenia długu alimentacyjnego

To, czy istnieją przesłanki do umorzenia w całości lub w części należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz odsetkami, powinno być dokonywane na podstawie danych które odzwierciedlają bieżącą sytuację życiową i ekonomiczną dłużnika alimentacyjnego.

Bierze się pod uwagę wówczas sytuację rodzinną dłużnika, czy prowadzi gospodarstwo domowe sam, czy z innymi członkami rodziny, czy i jaki ma to wpływ na jego budżet dłużnika, czy jest on osobą z niepełnosprawnością, która może mieć wpływ na ograniczenie możliwości wykonywania pracy zarobkowej, zły stan zdrowia dłużnika.

Najważniejszym elementem wniosku jest jednak jego uzasadnienie, czyli powołanie się na trudności materialno-bytowe. Oczywiście, użyte w tym przypadku argumenty powinny zostać odpowiednio udokumentowane, ponieważ jedynie okoliczności mające wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu w całości lub w części należności z tytułu świadczeń wypłaconych z  funduszu alimentacyjnego to sytuacja dochodowa i rodzinna dłużnika.

FA ma obowiązek zbadać sytuację osobistą dłużnika alimentacyjnego, w tym także:

  • uzyskiwane dochody,
  • status materialny,
  • stan zdrowia
  • i sytuację życiową

alimenciarza ubiegającego się o umorzenie należności w funduszu alimentacyjnym.

Wszystkie dane zawarte w złożonym przez dłużnika wniosku o umorzenie długu zostaną zweryfikowane, a dodatkowo FA ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania dłużnika.

Decyzja negatywna – co dalej?

Jeśli dłużnikowi nie uda się doprowadzić do umorzenia długu, może spróbować jeszcze złożyć wniosek o umorzenie odsetek, odroczenie terminu płatności lub chociażby rozłożenie długu na raty. Należy jednak pamiętać, że należności z funduszu alimentacyjnego nie podlegają przedawnieniu.

Na koniec należy dodać, że decyzja o umorzeniu należności z funduszu alimentacyjnego jest decyzją administracyjną, a to znaczy, że  podlega zaskarżeniu w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

Podsumowanie wątku

Ogólna zasada jest taka, że należności wypłacone z funduszu alimentacyjnego dłużnik musi zwrócić w tej samej kwocie. Na szczęście ustawodawca, który reguluje terminowo alimenty bieżące, może wystąpić do FA o umorzenie należności na poczet zadłużenia alimentacyjnego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, w którym będziesz mieć szanse na umorzenie należności wobec Funduszu Alimentacyjnego, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 30. – [Umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego] – Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

1.Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1)30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2)50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3)100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

2.Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

3.Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2 opinie dla Wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego

  1. Sylwester K.

    Przydatne! Dziękuję.

  2. Kacper Karawka

    Polecam wzór pisma.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wniosku-o-umorzenie-zaleglych-alimentow-z-funduszu-alimentacyjnego
Wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego
17