Wycofanie alimentów od komornika – wzór

17 

Jak wycofać alimenty od komornika? Zasadniczo, komornik powinien prowadzić postępowanie egzekucyjne do momentu zniesienia obowiązku alimentacyjnego przez sąd.

Wierzyciel alimentacyjny, czyli strona uprawniona do alimentów, może jednak skierować do komornika wniosek o umorzenie postępowania alimentacyjnego czy też o zawieszenie postępowania alimentacyjnego.

Jak wygląda wycofanie alimentów od komornika i jak sporządzić pismo w tej sprawie? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o wycofanie alimentów od komornika, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Rezygnacja z alimentów od komornika

O rezygnacji z alimentów od komornika można mówić w przypadku, kiedy to wierzyciel zdecyduje się złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej długu alimentacyjnego lub o umorzenie egzekucji komorniczej. Warto pamiętać jednak, że nie zawsze jest to związane z całkowitą rezygnacją z otrzymywania alimentów.

Wręcz przeciwnie, umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela często następuje na skutek zawarcia ugody z dłużnikiem, w ramach której ten zobowiązuje się płacić alimenty samodzielnie, bezpośrednio na konto wierzyciela.

Zatem w sytuacji, kiedy zobowiązany do alimentacji i uprawniony do alimentów „dogadają się”, egzekucja alimentów powinna zostać umorzona lub przynajmniej zawieszona. W innym wypadku komornik nadal będzie pobierał środki z zajętego rachunku bankowego czy z wynagrodzenia dłużnika.

Aby umorzyć lub zawiesić postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie do komornika. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów skutkuje zamknięciem sprawy, cofnięciem dokonanych już zajęć i formalnym zakończeniem postępowania.

Należy wiedzieć jednak, że umorzenie postępowania nie uniemożliwia wierzycielowi ponownego złożenia wniosku o egzekucję alimentów – wtedy, kiedy dłużnik alimentacyjny przestanie płacić świadczenia alimentacyjne.

Z kolei wniosek o zawieszenie alimentów u komornika nie zamknie sprawy, lecz wstrzyma postępowanie. Taka zawieszona egzekucja komornicza może zaś zostać wznowiona w dowolnym czasie, ale jeśli w ciągu 6 miesięcy wierzyciel nie zażąda wznowienia postępowania i nie dokona czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych, postępowanie zostanie umorzone z urzędu.

Czy dłużnik może domagać się od wierzyciela wstrzymania egzekucji komorniczej?

Co do zasady, decyzja w sprawie złożenia wniosku o zawieszenie czy umorzenie egzekucji zależy od woli wierzyciela. Ten powinien pamiętać jednak, że nie ma prawa korzystać z takiej formy egzekucji długu, jeśli zobowiązany do alimentacji płaci alimenty regularnie.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego:

[…] wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik zgodnie z tytułem wykonawczym dobrowolnie świadczy alimenty w wymaganej wysokości i ustalonym terminie, sam powinien ponieść wywołane tym postępowaniem koszty egzekucyjne, przysługujące organowi egzekucyjnemu.

Jak wycofać alimenty od komornika?

O wycofaniu alimentów od komornika, do którego skierowany został kiedyś wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – można pomyśleć nie tylko w momencie zawarcia ugody alimentacyjnej czy umowy alimentacyjnej ze zobowiązanym, ale również w sytuacji, kiedy uprawniony chce całkowicie zrezygnować z dalszego otrzymywania świadczenia alimentacyjnego.

Jeśli chodzi o zagadnienie wycofanie komornika alimenty, to wniosek o umorzenie dalszej egzekucji alimentów będzie uzasadniony również w przypadku, kiedy osoba uprawniona do alimentów osiągnie pełnoletniość (w przypadku dzieci) i będzie w stanie samodzielnie się utrzymywać.

W takich okolicznościach również należy doprowadzić do umorzenia egzekucji komorniczej, przygotowując odpowiedni wniosek do komornika.

Pismo o umorzenie/zawieszenie postępowania egzekucyjnego powinno uwzględniać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane stron,
  • dane komornika,
  • tytuł,
  • żądanie: umorzenia, zawieszenia postępowania w części/w całości,
  • podpis uprawnionego.

Wniosek należy dostarczyć do kancelarii osobiście lub pocztą, listem poleconym.

Ciekawostka: wierzyciel alimentacyjny oraz dłużnik alimentacyjny może żądać od komornika zaświadczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Czy dłużnik może doprowadzić do zawieszenia/umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Najkorzystniejsze dla dłużnika jest umorzenie lub zawieszenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela (również umorzenie zaległych alimentów).

Dzięki takiemu rozwiązaniu dłużnik może bowiem swobodnie dysponować środkami na koncie i otrzymywanym wynagrodzeniem za pracę. Nie jest także obciążany dodatkowymi kosztami postępowania egzekucyjnego.

Nie zawsze jednak osoba uprawniona do alimentów godzi się na zawarcie porozumienia i podpisanie ugody alimentacyjnej. W takiej sytuacji dłużnik ma przed sobą jedną możliwość, wynikającą z treści art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Co to oznacza? Nie tylko wierzyciel alimentacyjny może doprowadzić do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Również dłużnik ma taką możliwość, jeśli złoży w depozycie sądowym kwotę równą kwocie alimentów za okres 6 miesięcy i upoważni komornika do podjęcia tej kwoty w przypadku, gdyby przestał płacić zasądzone alimenty w terminie.

Wniosek do sądu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Sprawa egzekucji komorniczej alimentów może zostać zakończona nie tylko na wniosek wierzyciela czy po złożeniu depozytu przez dłużnika, ale również w drodze postępowania sądowego. Jeśli sąd uchyli obowiązek alimentacyjny, egzekucja komornicza stanie się bezpodstawna.

Jak zostało wspomniane, o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego można mówić wtedy, kiedy osoba uprawniona do ich otrzymywania staje się pełnoletnia i zyskuje możliwość samodzielnego utrzymywania się.

Zatem w sytuacji, kiedy uprawnionym jest pełnoletnie dziecko, które podjęło pracę, zobowiązany do alimentacji może wnieść pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Taki wniosek będzie uzasadniony także w przypadku gdy:

  • dorosłe dziecko nie uczy się i nie pracuje,
  • dorosłe dziecko uczy się, ale nie dokłada starań, aby ukończyć naukę w terminie,
  • dorosłe dziecko trwoni alimenty, na przykład na używki czy gry hazardowe.

To tylko kilka przykładów sytuacji, kiedy uchylenie obowiązku alimentacyjnego będzie dopuszczalne. Wniosek o zniesienie takiego obowiązku może złożyć zaś zarówno dłużnik, jak i sam wierzyciel.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wycofanie alimentów od komornika – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wycofanie-alimentow-od-komornika-wzor-pdf-doc-przyklad
Wycofanie alimentów od komornika - wzór
17