Wzór pisma do komornika o stan zadłużenia PDF

17 

Każdy dłużnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, ma prawo do pozyskania informacji na temat tego, jaką część wierzytelności musi jeszcze spłacić. Brak takiej wiedzy może być bowiem stresujący – budzi obawy o to, czy komornik nie dokona zajęcia kolejnego składnika majątku.

Aby poznać stan swojego zadłużenia, dłużnik powinien przygotować odpowiednie pismo do komornika. Jak je napisać? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika o stan zadłużenia, który pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Komu przysługuje wgląd w stan zadłużenia?

Informacja o stanie zadłużenia od komornika powinna zostać udzielona zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi. Prawo do złożenia wniosku o stan zadłużenia przysługuje tym podmiotom na każdym etapie postępowania egzekucyjnego.

Co więcej, komornik ma obowiązek udzielenia takich informacji – mówi o tym Kodeks postępowania cywilnego. Decyzja w kwestii wglądu w stan zadłużenia nie zależy zatem od woli komornika. Dłużnik nie powinien obawiać się odmowy, a za samo złożenie wniosku nie musi ponosić żadnej dodatkowej opłaty.

Jak więc poznać stan swojego zadłużenia? Odpowiedni wniosek w tej sprawie należy skierować do komornika, który prowadzi dane postępowanie egzekucyjne. Jeśli wierzyciel nie wie, kto dokładnie prowadzi dane postępowanie, może skierować swój wniosek do komornika odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dłużnika.

Jak uzyskać informację o stanie zadłużenia?

Aby uzyskać dostęp do informacji o tym, jaka część wierzytelności pozostała dłużnikowi do spłaty, należy wystosować pismo do komornika o stanie zadłużenia w formie zwykłej pisemnej. Warto podkreślić, że prośby tego typu skierowane do komornika podczas rozmowy telefonicznej czy przesłane na jego adres mailowy nie będą zobowiązywały organu egzekucyjnego do udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Zatem podanie o określenie stanu zadłużenia powinno przyjmować postać fizyczną – dokument można natomiast dostarczyć osobiście lub przesłać na adres komornika listem poleconym.

Czy warto wystosować pismo do komornika o stan zadłużenia? Z pewnością będzie to korzystne dla dłużnika i wierzyciela, ponieważ w odpowiedzi uzyskają oni informacje dotyczące zarówno stanu zadłużenia, jak i sposobu prowadzenia czynności komorniczych.

Poza tym we wniosku można ująć także zapytania o metody prowadzenia egzekucji komorniczej czy o wysokość poszczególnych roszczeń. W odpowiedzi od komornika pojawi się też inna cenna informacja – informacja dotycząca wysokości kosztów komorniczych, którymi obciąża się dłużnika.

Co powinno zawierać pismo do komornika o stan zadłużenia?

Jak napisać pismo do komornika o stanie zadłużenia? Taki dokument musi spełniać określone wymogi formalne. Jeśli wniosek nie będzie uwzględniał niezbędnych danych lub będą one niezgodne ze stanem faktycznym, to komornik może pozostawić takie pismo bez odpowiedzi.

Aby komornik mógł odpowiedzieć na pismo o stan zadłużenia, wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane komornika (adres kancelarii komorniczej),
 • dane dłużnika i dane wierzyciela,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • kopie tytułu egzekucyjnego lub wykonawczego,
 • prośbę o udzielenie informacji dotyczących stanu zadłużenia,
 • podstawę prawną wniosku, tj. art. 763 i art. 760 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • czytelny podpis wnioskodawcy.

Wniosek można przygotować w oparciu o nasz gotowy wzór pisma do komornika o stan zadłużenia, który uwzględnia już wszystkie wskazane elementy. 

Informacje o stanie zadłużenia w przepisach KPC

Jak zostało wspomniane, wniosek o stanie zadłużenia u komornika sporządza się na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Mowa tu przede wszystkim o art. 763. w brzmieniu:

§ 1. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do uczestnika postępowania, którego dotyczy czynność komornika.

§ 3. W każdym piśmie kierowanym do strony komornik informuje o aktualnej wysokości należności będących przedmiotem egzekucji.

a także art. 760, paragrafie §  11 w brzmieniu:

Komornik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, podejmuje niezbędne czynności.

Zatem można zakładać, że komornik powinien odpowiedzieć na wniosek dłużnika lub wierzyciela po maksymalnie 7 dniach.

Jakich informacji może udzielić komornik?

Wniosek o informacje o stanie zadłużenia może posłużyć dłużnikowi i wierzycielowi do uzyskania innych informacji, a także do zlecenia komornikowi wykonania dodatkowych czynności. Komornik nie odpowie jednak na prośby, które przekraczają jego kompetencje lub uprawnienia. Należy wiedzieć więc, że wniosek o stan zadłużenia może uwzględniać zapytanie o:

 • metody prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
 • informacje na temat innych zobowiązań dłużnika,
 • koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Warto pamiętać także, że wniosek o stan zadłużenia nie jest jedynym pismem, jakie można zaadresować do komornika. Dłużnik i wierzyciel mogą wystąpić do komornika z pismem dotyczącym:

 • umorzenia postępowania egzekucyjnego,
 • wstrzymania postępowania egzekucyjnego,
 • wyłączenia poszczególnych składników majątku spod zajęcia.

W przypadku takich wniosków nie wystarczy powołać się na odpowiednią podstawę prawną. Konieczne jest także stosowne uzasadnienie danej prośby. W innym przypadku komornik nie podejmie działań, o które jest proszony.

Oczywiście, większe “przywileje” w tym zakresie ma wierzyciel. Dłużnik nie ma prawa żądać umorzenia lub wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Może  natomiast zaproponować ugodę wierzycielowi, a wtedy ten wystąpi z odpowiednim wnioskiem do komornika. To wierzyciel sprawuje bowiem kontrolę nad postępowaniem egzekucyjnym.

Czy warto sprawdzać stan zadłużenia?

Sprawdzenie stanu zadłużenia u komornika nic nie kosztuje. Z rozwiązania tego może korzystać i wierzyciel, i dłużnik, jednak to przede wszystkim w interesie tego drugiego jest kontrolowanie postępów spłaty zobowiązania.

Dzięki uzyskiwaniu informacji o stanie zadłużenia dłużnik może zapobiec ewentualnym pomyłkom czy nadużyciom. Zareaguje także odpowiednio wcześnie, jeśli komornik przekroczy swoje uprawnienia.

Podsumowując

Zarówno wierzyciel jak i dłużnik, którzy są stroną postępowania egzekucyjnego, mają prawo kontrolować czynności komornika (kancelarii komorniczej) w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Na prośbę dłużnika, komornik sądowy ma więc obowiązek poinformować go o aktualnym stanie zadłużenia.

Jest to dla dłużnika bardzo ważna informacja, która pozwala mu rozeznać się w swojej sytuacji finansowej i zaplanować dalszą spłatę zadłużenia. Jak wiadomo, od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego może minąć wiele miesięcy, a nawet lat, a po tak długim czasie często dłużnicy gubią rozeznanie, na jakim etapie spłaty długu się znajdują.

Może nawet zdarzyć się, że dłużnik spłacający swój dług poprzez komornika, spłacił całe zobowiązanie i powinno nastąpić umorzenie postępowania egzekucyjnego, jednak z jakichś przyczyn, komornik dalej egzekwuje dług, narażając dłużnika na utratę płynności finansowej.

Dlatego wniosek wierzyciela dotyczący stanu zadłużenia u komornika jest bardzo istotnym narzędziem, dzięki któremu dłużnik kontroluje spłatę swojego zadłużenia i może wnioskować o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, a nawet przesądzić o zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

*Pismo w sprawie udzielenia informacji składa się za pośrednictwem komornika, który prowadzi egzekucję komorniczą.

wzor-pisma-do-komornika-o-stan-zadluzenia-pdf-doc-przyklad
Wzór pisma do komornika o stan zadłużenia PDF
17