Wniosek o doręczenie przez komornika – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o doręczenie przez komornika? Kiedy małżonek wychodzi z błędnego przekonania, że nieodebranie pozwu sprawi, iż nie dojdzie do rozprawy rozwodowej, konieczne może okazać się tak zwane doręczenie komornicze.

Jeśli sąd zobowiąże powoda do doręczenia papierów rozwodowych pozwanemu, ten będzie zmuszony sporządzić wniosek o doręczenie przez komornika i ponieść związane z takim postępowaniem koszty.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o doręczenie przez komornika – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Skutki nieodebrania pozwu rozwodowego

Nieodebranie pozwu rozwodowego nie skutkuje nieważnością wniesienia pozwu o rozwód. Wręcz przeciwnie, może doprowadzić do wydania wyroku zaocznego, czyli z pominięciem stanowiska pozwanego.

Kiedy jeden z małżonków wnosi do sądu pozew o rozwód, sąd przesyła odpis pozwu pozwanemu. Ten powinien dokument odebrać, zapoznać się z nim i przygotować odpowiedź na pozew rozwodowy.

Jeśli tego nie zrobi, sąd ma prawo wydać wyrok zgodnie z żądaniem powoda. Zatem konsekwencje nieodebrania pozwu rozwodowego są dla strony przeciwnej bardzo niekorzystne.

Nie każdy ma jednak świadomość, czym skutkuje nieodebranie pozwu. Jak wygląda taka sytuacja z perspektywy powoda?

Kiedy pozew rozwodowy uznaje się za doręczony?

Sąd automatycznie przesyła pozwanemu pozew po złożeniu dokumentów przez powoda. Istotne jest zatem, aby pozew o rozwód zawierał aktualny adres zamieszkania pozwanego.

W przeciwnym razie, dokumenty nie będą mogły zostać skutecznie doręczone. 

Nie jest konieczne fizyczne odebranie pisma procesowego, aby można było uznać pozew o rozwód za doręczony. Wystarczy, że listonosz doręczy pozwanemu awizo, które zobowiąże adresata dokumentów do odebrania przesyłki sądowej z placówki.

Na odebranie listu pozwany ma 7 dni. Jeśli nie zdąży, otrzyma kolejne awizo, ponownie z 7-dniowym terminem odbioru. Po tym czasie przesyłkę uznaje się za skutecznie doręczoną, nawet wtedy, kiedy pozwany nie pojawi się w placówce pocztowej. 

Zatem nieodebranie pozwu rozwodowego, a także odebranie dokumentów i ich zniszczenie to działania, które nie mają żadnego wpływu na przebieg sprawy rozwodowej.

Skutkują jedynie tym, że pozwany traci swoją szansę na zapoznanie się z treścią pozwu i ustosunkowanie się do niego. Wyrok w sprawie zapadnie nawet wtedy, kiedy pozwany nie pojawi się w sądzie na rozprawie rozwodowej. 

Doręczenie pozwu przez komornika

Sąd może zobowiązać powoda do przedstawienia w terminie 2 miesięcy aktualnego adresu zamieszkania pozwanego lub do przedstawienia potwierdzenia doręczenia pozwu rozwodowego pozwanemu.

W tym drugim przypadku powód musi skorzystać z usług komornika, aby skutecznie doręczyć papiery rozwodowe stronie przeciwnej. 

Wniosek o doręczenie pozwu przez komornika to stosunkowo nowe rozwiązanie. Korzysta się z niego w przypadku, kiedy po dwukrotnym awizowaniu przesyłka z odpisem pozwu nie została odebrana przez pozwanego. Dotyczy to głównie pierwszych pism procesowych. 

Pisemny wniosek do komornika o doręczenie pozwu powód składa do komornika, w którego rewirze znajduje się aktualne miejsce przebywania pozwanego.

Od tego momentu komornik ma 14 dni na realizację pierwszego etapu doręczenia przesyłki.

Jeśli okaże się, że osobiste doręczenie pozwanemu dokumentacji jest niemożliwe, komornik przeprowadzi wywiad środowiskowy z osobami zamieszkującymi pod danym adresem oraz z ich sąsiadami.

Jeśli nie uda mu się doręczyć przesyłki do rąk własnych pozwanego, pozostawi mu awizo do odebrania listu z siedziby kancelarii komorniczej. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie 14 dni, pozew uznaje się za prawidłowo doręczony.

Koszty doręczenia pozwu przez komornika

Wniosek od komornika o doręczenie pisma pozwanemu nie jest nieodpłatny. Ile kosztuje doręczenie pisma przez komornika? Za doręczenie pisma komornik sądowy pobiera opłatę stałą w wysokości 60 zł. Do takiej opłaty może doliczyć też koszty dojazdu poza miejscowość będącą siedzibą komornika, do adresata pisma. 

Jeżeli doręczenie okaże się nieskuteczne, komornik podejmie również czynności mające na celu ustalenie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

Wtedy koszty wniosku powiększą się o kwotę 40 zł, plus opłaty za korespondencję i wysłane zapytania. Koszty naliczone przez komornika zostaną przedstawione po zakończeniu wszystkich czynności. 

A kto ponosi koszty doręczenia przez komornika? Niestety, kosztami komorniczymi w tym przypadku obciążony zostaje powód. Może on jednak doprowadzić do zasądzenia zwrotu kosztów za doręczenie pisma przez komornika od pozwanego.

Aby powód mógł złożyć wniosek o zwrot kosztów doręczenia przez komornika do sądu, potrzebuje prawomocnego postanowienia stwierdzającego wysokość poniesionych kosztów doręczenia i/lub ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata od komornika.

Dopiero z takim dokumentem może udać się do sądu i uzyskać zwrot poniesionych kosztów. 

Co jeśli powód nie doręczy pozwu przez komornika?

Jeśli sąd zobowiąże powoda do doręczenia pozwu przez komornika, a powód nie wykona w terminie tego zobowiązania, sąd zawiesi postępowanie w sprawie.

Co więcej, brak dalszej aktywności powoda w zakresie próby doręczenia korespondencji pozwanemu w ciągu kolejnych 3 miesięcy sprawi, że postępowanie zostanie umorzone.

Zgodnie z treścią Art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego:

“§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 fakultatywne zawieszenia postępowania z urzędu § 1 pkt 6.”

Z kolei pkt 6 art. 177 kodeksu postępowania cywilnego brzmi:

“§ 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

[…] 

6) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 ustalenie przez sąd numeru PESEL lub numeru w KRS pozwanego, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.”

Powód musi zatem albo skierować sprawę do komornika, albo zwrócić pismo do sądu, wskazując aktualny adres pozwanego. W przeciwnym razie sprawa rozwodowa nie zakończy się orzeczeniem rozwodu.

Doręczenie korespondencji sądowej – podsumowanie

Strona pozywająca, czyli powód – ma 2 miesiące, by przesłać do sądu potwierdzenie doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika lub wskazania aktualnego adresu pozwanego, bądź dostarczenie do sądu innego dowodu, że pozwany mieszka pod adresem, który wskazaliśmy w pozwie.

Jeśli musisz skorzystać z pomocy komornika przy doręczeniu pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wniosek o doręczenie korespondencji przez komornika, który pobierzesz na samej górze strony.

1 opinia dla Wniosek o doręczenie przez komornika – wzór

  1. Małgorzata Glanc

    POLECAM dokument, wystarczy tylko wypełnić puste pola danymi

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-doreczenie-przez-komornika-wzor
Wniosek o doręczenie przez komornika - wzór
17