Mąż nie odbiera pozwu rozwodowego – jak postępować?

Co, jeśli mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Perspektywa rozwodu wywołuje silne emocje, dlatego nierzadko zdarza się, że małżonek, który spodziewa się pozwu rozwodowego, podejmuje nieracjonalne decyzje, takie jak odmowa przyjęcia pozwu czy zniszczenie papierów rozwodowych.

Co zrobić, kiedy mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Czy np. podarcie papierów rozwodowych ma jakikolwiek wpływ na przyszłą rozprawę?

Czym skutkuje nieodebranie pozwu rozwodowego?

Kiedy jeden z małżonków wnosi do sądu pozew o rozwód, sąd przesyła odpis pozwu drugiemu małżonkowi. Czym grozi nieodebranie pozwu rozwodowego? Czy jeśli pozwany nie odbierze pozwu, nie dojdzie do rozprawy sądowej?

Na nieszczęście osób, które nie zgadzają się na rozwód, konsekwencje nieodebrania pozwu rozwodowego są zupełnie inne. Brak zapoznania się z pozwem lub brak wniesienia odpowiedzi na pozew rozwodowy to okoliczności, które mogą oznaczać wydanie wyroku zaocznego (wstępny wyrok rozwodowy) – z pominięciem stanowiska drugiego małżonka.

Takie zachowanie – również podarcie papierów rozwodowych – nie wpłynie na bieg postępowania dowodowego.

Tak naprawdę, przyniesie pozwanemu same negatywne skutki, ponieważ sąd i tak poprowadzi postępowanie rozwodowe i wyda orzeczenie rozwodu, a przy tym nie weźmie pod uwagę argumentów pozwanego.

Kiedy pozew uznaje się za doręczony?

Pozew musi zostać skutecznie doręczony pozwanemu, dlatego należy umieścić w nim jego aktualne dane adresowe. Nie oznacza to jednak, że jeśli pozwany nie odbiera pozwu o rozwód, to nie można uznać dokumentów za doręczone.

Pozwany nie musi fizycznie odebrać pisma z sądu, aby można było mówić o skutecznym doręczeniu. Doręczenie uznaje się za skuteczne, kiedy listonosz doręczy adresatowi awizo z informacją, iż jednostka zobowiązana jest do odebrania przesyłki sądowej.

Po doręczeniu awiza, pozwany ma 7 dni na odebranie przesyłki z placówki pocztowej. Jeśli nie zjawi się w tym terminie na poczcie, zostanie mu doręczone awizo powtórne.

Również tym razem adresat ma 7 dni na odbiór listu. Po tym terminie przesyłka zostaje uznana za skutecznie doręczoną, nawet jeśli pozwany fizycznie wcale jej nie otrzyma.

Pomoc komornika

Czasami, kiedy pozwany uparcie odmawia odbioru pozwu rozwodowego, sąd zobowiązuje powoda do dostarczenia dokumentów rozwodowych za pośrednictwem komornika.

Doręczenie pozwu rozwodowego przez komornika jest stosunkowo nową procedurą. Stosuje się ją tylko wtedy, kiedy pozwany nie odebrał przesyłki z poczty pomimo jej dwukrotnego awizowania. Dotyczy to najczęściej pierwszego pisma procesowego w danej sprawie.

Jak skorzystać z pomocy komornika w doręczeniu papierów rozwodowych? Konieczny okaże się wniosek o doręczenie przez komornika, podlegający opłacie.

Po otrzymaniu takiego wniosku komornik ma 14 dni na realizację pierwszego etapu doręczenia. Najpierw spróbuje doręczyć pozwanemu papiery rozwodowe osobiście.

Później przeprowadzi wywiad środowiskowy z jego sąsiadami. Komornik nie może wręczyć pozwu innej osobie niż pozwany, nawet jeśli ta mieszka z nim w jednym lokalu.

Ma natomiast możliwość pozostawienia w jego lokalu awizo z informacją o konieczności odebrania pisma z kancelarii komorniczej w terminie 14 dni. Jeśli pozwany nie przyjdzie po dokumenty, przesyłkę uznaje się za prawidłowo doręczoną.

Co ważne, sąd może nałożyć na powoda 2-miesięczny termin do przedstawienia aktualnego adresu pozwanego, bądź pisemnego potwierdzenia doręczenia mu pisma procesowego. Skierowanie takiej sprawy do komornika podlega opłacie stałej w wysokości 60 zł, plus koszty dojazdu do miejsca zamieszkania pozwanego.

Koszty te mogą zwiększyć się w przypadku, kiedy to komornik zostanie zmuszony do ustalenia aktualnego adresu pozwanego (opłata za taką czynność to 40 zł plus koszty korespondencji). Warto pamiętać, że o zwrot poniesionych kosztów można ubiegać się w sądzie w trakcie rozprawy – sąd obciąży nimi pozwanego.

Rozwód a nieobecność na rozprawie

Pozwany w sprawie rozwodowej poza unikaniem obowiązku odbioru pozwu rozwodowego może próbować utrudnić takie postępowanie na wiele innych sposobów. Jednym z nich jest groźba niepojawienia się na sprawie rozwodowej. Wiele osób uważa, że nieobecność w sądzie pozwoli uniknąć orzeczenia rozwodu.

Tymczasem w takiej sytuacji sąd ma prawo wydać wyrok zaoczny, czyli poprowadzić sprawę i wydać wyrok bez obecności pozwanego. Podczas takiego procesu rozpatrywane są wszystkie dostępne dowody i przesłuchiwani są świadkowie zgłoszeni przez powoda.

Warto wiedzieć również, że sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym nawet bez obecności którejkolwiek ze stron. Wyrok zaoczny grozi również tym pozwanym, którzy nie udzielili odpowiedzi na pozew o rozwód.

Omawiając kwestię odpowiedzi na pozew rozwodowy, warto zauważyć również, że sąd nie orzeka rozwodu bez orzekania winy stron, jeśli te nie złożą w tej sprawie zgodnego wniosku.

Zgodnie z treścią art. 57 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd może ustanowić rozwód bez orzekania winy jedynie na zgodny wniosek stron – nie może natomiast domniemywać zgody jednej ze stron w procesie zaocznym.

Jeśli więc pozwany nie odbiera pozwu, a tym samym nie wnosi odpowiedzi na pozew rozwodowy, może doprowadzić do sytuacji, w której to sąd wyda wyrok zaoczny z pominięciem stanowiska strony i uzna pozwanego za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a w takich okolicznościach drugi małżonek może domagać się do niego płacenia alimentów – nawet dożywotnio.

Co jeśli małżonek nie zdąży odebrać pozwu rozwodowego?

Czasami fakt, że mąż czy żona nie odbiera pozwu rozwodowego, nie wiąże się z celowym działaniem, ale wynika z okoliczności danej sytuacji. Jeśli pozwany nie zdąży odebrać awizowanego pozwu rozwodowego, może uzyskać dostęp do akt sprawy, udając się do sądu.

Powinien jednak zrobić to jak najszybciej, ponieważ z reguły ma tylko 14 dni (od dnia doręczenia pozwu lub uznania pozwu za doręczony) na sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Jeśli nie wniesie pisma w terminie, sąd może pominąć jego spóźnione twierdzenia (np. zarzut zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód sprzeczny z zasadami współżycia społecznego).

Warto pamiętać również, że w przypadku przekroczenia terminu 14 dni na wniesienie odpowiedzi na pozew można jeszcze wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie, o ile pozwany wykaże, że nie dopełnił obowiązku z przyczyn ważnych i niezależnych od siebie (nie ponosi za nie winy).

Podstawa prawna:

Art. 56. – Rozwód – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1.Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2.Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3.Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.