Zgłoszenie innowacji pedagogicznej – wzór

17 

Innowacje pedagogiczne zgłasza się do dyrektora szkoły. Do dokonania zgłoszenia służy najczęściej specjalnie opracowana karta zgłoszenia innowacji pedagogicznej, uwzględniająca między innymi zakres organizacyjny innowacji oraz koszty jej wdrożenia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zgłoszenia innowacji pedagogicznej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie innowacji pedagogicznej?

Przykładowe zgłoszenie innowacji pedagogicznej musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane o szkole, takie jak:

 • nazwa,
 • dane dyrektora,
 • lokalizacja,
 • telefon,
 • typ szkoły.

Następnie karta zgłoszenia innowacji pedagogicznej opisuje zakres organizacyjny i merytoryczny innowacji, a także koszt innowacji i źródła jej finansowania.

W zgłoszeniu określa się, czy innowacja spełnia wymagania § 4 rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki, czyli czy uzyskano:

 • zgodę nauczycieli uczestniczących w innowacji,
 • zgodę autora innowacji,
 • opinię rady pedagogicznej lub rady szkoły,
 • organu prowadzącego szkołę na finansowanie działań innowacyjnych.                                            

Przygotowując zgłoszenie, warto więc posiłkować się gotowym wzorem zgłoszenia innowacji pedagogicznej, który uwzględnia już wszystkie wymienione wyżej elementy. 

Jak opisać innowację do zgłoszenia innowacji pedagogicznej?

Wzór przykładowego zgłoszenia innowacji pedagogicznej podpowiada, w jaki sposób należy opisać innowację. Wyszczególnia on następujące kwestie:

 • tytuł lub nazwę innowacji,
 • dane autora innowacji,
 • rodzaj innowacji,
 • zakres innowacji – kto zostanie nią objęty,
 • oznaczenie zajęć, których dotyczy innowacja,
 • określenie obszaru tematycznego innowacji, 
 • określenie czasu realizacji innowacji,
 • określenie źródła działań innowacyjnych, 
 • określenie celów innowacji,
 • opis nowatorskich rozwiązań,
 • wskazanie na fakt spełnienie kryteriów innowacyjności, 
 • sposób prowadzenia ewaluacji innowacji,
 • opinie w sprawie planowanej innowacji pedagogicznej.
zgloszenie-innowacji-pedagogicznej-wzor
Zgłoszenie innowacji pedagogicznej - wzór
17