Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Wzór jest dość obszerny i pozwala zastosować go do wielu okoliczności, co znacznie ułatwi Ci sporządzenie prawidłowego i skutecznego pozwu rozwodowego.

Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację wraz z szerokim uzasadnieniem, co pomoże Ci lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie. Wzór pozwu zakupisz poniżej:


Lublin, dnia 23 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie

III Wydział Cywilny Rodzinny

Powódka : Anna Magdalena Nowak

………………………(treść we wzorze, który można zakupić)…………

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozwany: Mariusz Kazimierz Nowak

………………………(treść we wzorze, który można zakupić)…………

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód)

W imieniu własnym wnoszę o :

1) ………………………(treść we wzorze, który można zakupić)…………

2) ………………………(treść we wzorze, który można zakupić)…………

3) ………………………(treść we wzorze, który można zakupić)…………

4) ………………………(treść we wzorze, który można zakupić)…………

5) ………………………(treść we wzorze, który można zakupić)…………

6) zwolnienie powódki/powoda od kosztów sądowych w postaci opłaty od pozwu.

Uzasadnienie (wzór pozwu o rozwód)

Początek: Strony zawarły związek małżeński w dniu 18 kwietnia 2009 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Z małżeństwa tego urodziła się córka Magdalena Monika Nowak.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia córki.

Strony nie mieszkają wspólnie. Od 5 lat stosunki małżeńskie ulegały stopniowemu pogarszaniu. Było to wynikiem nadużywania alkoholu przez pozwanego, który będąc w stanie nietrzeźwości, zachowywał się agresywnie zarówno wobec powódki, jak i małoletniej córki, używał wobec nich słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

………………………(pełna treść uzasadnienia znajduje się we wzorze, który można zakupić)…………

Dowód: …………………………….

………………………(pełna treść uzasadnienia znajduje się we wzorze, który można zakupić)…………

Dowód: …………………………….

………………………(pełna treść uzasadnienia znajduje się we wzorze, który można zakupić)…………

Podpis
…………………………………….

Załączniki:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • odpis wyroku w sprawie karnej z dnia 1 marca 2013 r. sygn. akt IV K 000/12.
 • oświadczenie o stanie majątkowym Powódki,
 • odpis pozwu wraz z załącznikami (czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o rozwód i kserokopie załączników, tj. załączonych dokumentów np. akt urodzenia, małżeństwa, faktury VAT, jeśli jest spór co do wysokości alimentów na dziecko, innych dokumentów wskazujących na wydatki na dziecko np. dokumentacja medyczna, oraz innych dokumentów wskazujących np. na winę pozwanego).

Przedstawiony powyżej wzór pozwu o rozwód zawiera fikcyjne dane i hipotetyczną sytuację.

Warto również zapoznać się z artykułami prawników dotyczącymi rozwodu z orzekaniem o winie oraz o samym rozwodzie, gdzie adwokat wyjaśnia, o czym musi rozstrzygnąć sąd rozpatrujący pozew rozwodowy i jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd orzekł rozwód, czyli co musi być zawarte w pozwie sporządzonym osobiście lub przez adwokata i co będzie miało znaczenie przed sądem.

Konieczność udowodnienia

Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie lub odpowiedzi na pozew i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda lub pozwanego, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Należy mieć świadomość, że to strona jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.

Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie małżonka? Rozwód z orzeczeniem o winie sprowadza się do tego, że sąd ustala winnego rozpadu pożycia małżeńskiego małżonka lub wskazuje, że winne są obie strony. Taki rozwód jest o wiele bardziej skomplikowany niż rozwód za porozumieniem stron.

Wynika to z konieczności przeprowadzenia dowodów, co znacząco przedłuża cały proces. Niekiedy jednak trudno wyobrazić sobie inne rozwiązanie niż rozwód z orzekaniem o winie. Jak więc napisać skuteczny i prawidłowy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie i co zrobić, by wygrać taką sprawę?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje?

Kwestia orzeczenia winy przy rozwodzie nie ma wpływu między innymi na alimenty na dzieci, na podział majątku czy sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi. Te sprawy sąd rozpatruje osobno. Może zdarzyć się bowiem, że winny rozpadu małżeństwa małżonek jest złym mężem czy złą żoną, ale dobrym ojcem czy dobrą matką.

Rozwód z orzeczeniem o winie daje powodowi dwie korzyści. Pierwsza to zysk finansowy, czyli nieograniczone w czasie alimenty na małżonka. Druga to satysfakcja psychiczna, która sprzyja rozpoczęciu nowego życia po rozwodzie.

Chociaż taki rozwód trwa znacznie dłużej i jest bardziej stresujący, to z pewnością warto wziąć pod uwagę orzekanie o winie, jeśli przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego była:

 • zdrada,
 • alkoholizm,
 • przemoc fizyczna lub psychiczna.

A jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie? Oczywiście udowadniając, że winę za rozpad małżeństwa ponosi drugi małżonek. Dowodami w takich sprawach rozwodowych są najczęściej zeznania świadków, a także zgromadzony przez powoda fizyczny materiał dowodowy, taki jak chociażby wydruki korespondencji.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada męża lub zdrada żony

Rozwód z winy żony lub męża często jest następstwem ujawnionej zdrady, choć niekiedy zdrada wychodzi na jaw dopiero w trakcie rozprawy. Sama zdrada nie musi być podstawą orzeczenia rozwodu. Wszystko zależy w tym przypadku od woli niewinnego małżonka.

Należy pamiętać jednak, że winę drugiego małżonka, czyli popełnienie przez niego zdrady trzeba wykazać przed sądem. Przeprowadzone zostanie zatem postępowanie dowodowe stanowiące podstawę orzeczenia rozwodu.

Dowodami w sprawie związanej ze zdradą mogą być:

 • zdjęcia,
 • dowody z przesłuchania świadków,
 • raporty detektywa.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – męża alkoholika

Zasadniczo, rozwód z winy męża lub żony może zostać uzasadniony uzależnieniem od alkoholu, ponieważ zgodnie z przepisami alkoholizm stanowi przyczynę trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przyczyną rozwodu nie będzie więc sama choroba alkoholowa, ale jej wpływ na małżeństwo, a właściwie wpływ na zerwanie więzi łączących małżonków. Argumenty, których powód może użyć w takim przypadku to:

 • trwonienie pieniędzy na alkohol i pozbawianie rodziny środków do życia,
 • przemoc po alkoholu,
 • zdrady po alkoholu.

Co ważne, małżonek alkoholik może nie zostać uznanym za winnego rozkładu małżeństwa, jeśli sąd stwierdzi, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił wcześniej z innych przyczyn, a zwłaszcza z winy (zachowania) drugiego małżonka.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – znęcanie się psychiczne

Najpopularniejsze argumenty do rozwodu to zdrada oraz przemoc, również ta psychiczna. Nie każdy ma świadomość, że zachowanie małżonka można określić mianem przemocy psychicznej.

Należy wiedzieć, że o takim rodzaju przemocy mówimy wtedy, kiedy druga strona traktuje małżonka w sposób, który ma celowo doprowadzić do jej cierpienia emocjonalnego.

Przemoc psychiczna w małżeństwie może polegać na poniżaniu, zastraszaniu, krytykowaniu, manipulowaniu, szantażowaniu, a nawet nadmiernym kontrolowaniu małżonka. Takie zachowanie jest podstawą złożenia wniosku o rozwód z orzeczeniem winy.

Konieczne jest jednak udowodnienie, że druga strona stosuje taką formę przemocy. Dowodem w sprawie mogą być więc zeznania, a także dowody rzeczowe, jak wydruki korespondencji.

Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy

Stosowanie przemocy fizycznej przez jednego z małżonków wobec drugiego małżonka i/lub dzieci to z pewnością ważny powód złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem winy. Niestety, takie sprawy zawsze trwają długo i są wyczerpujące dla powoda, który musi udowodnić winę drugiego małżonka.

Należy pamiętać, że o przemocy mówimy w przypadku wszelkich zachowań agresywnych, które naruszają nietykalność fizyczną, są czynione specjalnie, bez zgody drugiej strony i niosą za sobą ryzyko uszkodzenia ciała.

Przykładowo, będzie to bicie, kopanie, popychanie, ale także krępowanie ruchów. Dla sądu istotne bywa również to, czy przemocy małżonek dopuszcza się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

Dowodem na stosowanie przemocy przez małżonka będą zdjęcia siniaków, ran i urazów, obdukcje i wszelka inna dokumentacja medyczna, a także policyjne notatki z interwencji czy założona Niebieska Karta. Materiały te warto gromadzić skrupulatnie, a wtedy wykazanie winy małżonka nie będzie problemem.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie trwa długo, bo zazwyczaj co najmniej 1,5 roku. Nie można mówić tu jednak o żadnych regułach. Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie o długość rozwodu z orzekaniem o winie, ponieważ postępowanie wymaga zaangażowania świadków i dostarczenia dowodów.

Może zdarzyć się, że taka sprawa będzie ciągnęła się latami, choćby dlatego, że jedna ze stron nie pojawi się przed sądem.

Ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie kosztuje powoda 600 zł. Potwierdzenie wniesienia takiej opłaty należy dołączyć do pozwu o rozwód. Nie oznacza to jednak, że finalnie to właśnie powód ponosi całość kosztów.

Jeśli sąd wyda orzeczenie rozwodu, w którym wskaże winnego rozkładu pożycia drugiego małżonka, zobowiąże go do zwrotu na rzecz powoda całej opłaty. Zatem rozwód z orzekaniem o winie może być dla powoda „bezpłatny”.

Podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie z winy męża lub żony? Zasadniczo, dla podziału majątku nie ma znaczenia, czy rozwód nastąpił z orzeczeniem winy, czy bez orzekania o winie. Przepisy dają małżonkom takie same prawa do ich części majątku.

Zatem rozwód z orzeczeniem o winie w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku. Tak samo Intercyza, a więc umowa majątkowa małżeńska w żaden sposób nie wpływa na rozwód.

Chociaż to, kto przyczynił się bardziej do rozpadu małżeństwa, zwykle nie ma tu znaczenia, to jednak w sytuacji, kiedy przyczyna ta miała związek z uszczupleniem majątku wspólnego, można doprowadzić do nierównego podziału dóbr. Przykładem będzie tu między innymi uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy hazardu.

W takich okolicznościach sąd może orzec, że małżonek odpowiedzialny za rozpad pożycia małżeńskiego będzie ponosił w związku z tym większy ciężar finansowy. Powód, chcąc otrzymać większą część majątku, powinien wykazać też, że w większym stopniu przyczynił się do jego zgromadzenia.

Jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Znając przyczyny, które uzasadniają pozew o rozwód z orzekaniem o winie, warto dowiedzieć się jeszcze, jak taki wniosek przygotować. Pozew sądowy musi zawierać określone elementy formalne. Każdy wniosek tego typu uwzględnia więc:

 • oznaczenie sądu,
 • dane powoda,
 • dane pozwanego,
 • oznaczenie żądania,
 • informację o tym, czy strony korzystały z dostępnych form polubownego rozwiązywania sporów,
 • podpis powoda,
 • listę załączników.

Wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie jest o wiele bardziej skomplikowanym pismem niż pozew o rozwód bez orzekania o winie. W tym pierwszym wniosku powinno pojawić się także:

 • wskazanie, czyja wina powinna zostać orzeczona,
 • wskazanie dowodów, na których powód opiera swoje żądania,
 • uzasadnienie stanu faktycznego,
 • wykazanie rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli ustanie więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych,
 • wnioski dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi.

Pozew rozwodowy z orzeczeniem winy nie będzie kompletny bez takich dokumentów jak odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku rodzin z dziećmi – odpis skrócony aktów urodzenia dzieci.

We wniosku o rozwód z orzekaniem o winie pojawią się także dowody związane z winą małżonka winnego, zależne od sytuacji. Jak zostało opisane wyżej, mogą to być wydruki SMS-ów, zeznania świadków czy zaświadczenia lekarskie.

Zsumowanie informacji

Orzekając rozwód, sąd orzeka który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia bądź orzeka winę obojga małżonków lub brak winy po żadnej stron.

Jeśli więc któryś z małżonków został przez sąd uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może on ponieść pewne finansowe konsekwencje rozwodu, ponieważ sąd może orzec o przyznaniu alimentów na małżonka niewinnego, jeśli rozwód powoduje dla niego istotne pogorszenie sytuacji materialnej.

W takiej sytuacji małżonek niewinny, który znajduje się w niedostatku – może żądać określonej sumy miesięcznych alimentów, które pozwolą mu ustabilizować się na nowo.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.