Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

17 

Jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego? Świadczenie pielęgnacyjne to środki przeznaczone na utrzymanie osób, które nie podjęły pracy lub zrezygnowały z niej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Wnioski o przyznanie takiego świadczenia rozpatrywane są przez ośrodki pomocy społecznej. Często dochodzi jednak do ich odrzucenia. Dlaczego tak się dzieje? Jak odwołać się od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Co warto wiedzieć o świadczeniu pielęgnacyjnym?

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego najczęściej ma związek z interpretacją przepisów, które odnoszą się do zasad przyznawania takiego świadczenia. Warto przypomnieć zatem, że świadczenie pielęgnacyjne – w 2023 roku wynoszące 2458 zł miesięcznie – wypłacane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Świadczenie przysługuje, jeżeli wskazane osoby nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności i spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymaga stałej lub długotrwałej opieki/pomocy innej osoby,
 • wymaga stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie należy się osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba posiadająca status bezrobotnego. Jeśli zaś chodzi o osoby niespokrewnione, którym należy się taki zasiłek, to dla przyznania im świadczenia spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 
 • rodzice osoby wymagającej opieki są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są one małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto podkreślić także, że zgodnie z ustawą, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole, lub w szkole wyższej, nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

To właśnie na tym tle wnioski o świadczenie pielęgnacyjne często są odrzucane. Należy wiedzieć bowiem, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który podważa konstytucyjność tego zapisu i to właśnie ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego wiele zmienił w kwestii rozpatrywania wniosków o świadczenie pielęgnacyjne.

Kiedy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne zostanie odrzucony?

Wzór odwołania od decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego zasadniczo przydaje się w dwóch przypadkach:

 • kiedy wnioskodawca nieprawidłowo wypełnił wniosek,
 • kiedy wnioskodawca nie ma praw do świadczenia – przynajmniej według ustawy.

Jak zostało wspomniane, duża część wniosków jest odrzucana z powodu niespełnienia warunku sprawowania opieki nad osobą, która straciła sprawność przed ukończeniem 18. roku życia lub 25. roku życia (jeśli kontynuowała naukę).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału przepisy w tym zakresie są niezgodne z konstytucją, zatem jeśli wniosek zostanie odrzucony z tego powodu, można skutecznie odwołać się od negatywnej decyzji.

Innym częstym powodem odrzucenia wniosku jest fakt, że wnioskodawca nie zrezygnował z pracy zarobkowej. Tymczasem świadczenie pielęgnacyjne ma rekompensować opiekunowi brak możliwości samodzielnego zarobkowania.

Nie każdy ma świadomość, że zasada ta dotyczy także pracy na roli. Konieczne jest zatem zaprzestanie wykonywania prac w gospodarstwie oraz rezygnacja z zarządzania takim gospodarstwem. 

Czasami wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostaje odrzucony z powodu niedostatecznego wykazania, że wskazany podopieczny jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. W tym aspekcie pomocne będą opinie lekarzy specjalistów.

Jak odwołać się od decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Odwołanie od decyzji świadczenie pielęgnacyjne to popularny temat, ponieważ wnioski w tej sprawie dosyć często są odrzucane. Już sama decyzja informuje jednak o możliwości wniesienia odwołania.

Należy pamiętać zatem, że odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – jest to odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej przez MOPS lub GOPS. Zainteresowany ma 14 dni na złożenie odwołania, licząc od daty otrzymania negatywnej decyzji. 

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS do SKO? Przede wszystkim należy wiedzieć, że odwołanie nie służy do wprowadzania zmian w złożonym już wniosku. Może służyć jedynie uzupełnieniu podanych wcześniej informacji.

Dokument najłatwiej jest przygotować w oparciu o sprawdzony wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Wystarczy odnieść się w nim merytorycznie do decyzji wydanej przez opiekę społeczną.

Każde odwołanie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia, 
 • oznaczenie organu, do którego jest kierowane – SKO,
 • oznaczenie organu, za pośrednictwem którego wnosi się odwołanie – tutaj MOPS lub GOPS, 
 • dane wnioskodawcy składającego odwołanie,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • określenie, czy zaskarżeniu podlega cała decyzja, czy jej część, 
 • wskazanie zarzutów przeciw decyzji,
 • uzasadnienie stanowiska składającego odwołanie,
 • końcowe oświadczenie, że zaskarżamy decyzję w całości, lub w części i że zaskarżonej decyzji zarzucamy naruszenie przepisów prawa materialnego,
 • podpis skarżącego.

Wypełniając wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, można mieć pewność, że dokument uwzględnia wszystkie wymagane elementy.

Należy pamiętać jednak, że treść samego odwołania zależna jest od treści decyzji negatywnej. Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie, to wszelkie argumenty przytaczane w piśmie należy poprzeć orzecznictwem i przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W odpowiedzi na odwołanie SKO może:

 • przyznać świadczenie wnioskodawcy,
 • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, z koniecznością zastosowania się do wykładni prawnej przedstawionej przez kolegium,
 • odrzucić wniosek, podtrzymując decyzję MOPS/GOPS.

Co ważne, jeśli odwołanie zostanie odrzucone, wnioskodawca może jeszcze wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w terminie 30 dni.

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego – podsumowanie

Przy odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania, niestety odmowa wypłaty świadczenia ze strony MOPS-u zdarza się niezmiernie często i czasem może się wydawać, że większość wniosków składanych do MOPS zostaje odrzucone z automatu, gdyż dla MOPS-u wypłata świadczenia pielęgnacyjnego nie leży w ich interesie, bo znacznie i długotrwale obciąża budżet tego organu.

Co więcej, jeśli po złożeniu odwołania w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyzna nam należne świadczenie, możemy wnioskować o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Pobierz nasz wzór odwołania, aby w procesie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne ułatwić sobie spełnienie formalnych wymogów odnośnie pisma, które należy przygotować.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-odwolania-do-sko-w-sprawie-swiadczenia-pielegnacyjnego
Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
17