Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu

Czy wnioskodawcy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu? Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego często są odrzucane. Powodem może być nieprawidłowe wypełnienie formularzy lub niespełnienie warunków określonych w ustawie.

W obu przypadkach wnioskodawca może skutecznie odwołać się od decyzji odmownej (Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego <- pobierzesz tutaj). Czy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia takiego odwołania?

Kiedy i komu należy się świadczenie pielęgnacyjne?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy wnioskodawcy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu, przypomnijmy, jak brzmią podstawowe przepisy dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, czyli świadczenia, które ma zrekompensować opiekunowi osoby niepełnosprawnej brak możliwości samodzielnego zarobkowania.

Należy wiedzieć, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, 
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny.

Świadczenie ma zastąpić wynagrodzenie dla osoby, która nie podejmuje zatrudnienia lub rezygnuje z niego, aby opiekować się osobą:

 • legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, a także stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, co oznacza brak samodzielnej egzystencji.

Osoby inne niż spokrewnione z taką osobą mogą wnioskować o świadczenie, jeśli:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, 
 • rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 
 • rodzice są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są one małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co istotne, świadczenie pielęgnacyjne ma przysługiwać jedynie w przypadku, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole/szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia przez nią 25. roku życia.

Ostatni zapis ustawy został uznany za niezgodny z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, co otwiera drogę do otrzymania świadczenia także dla opiekunów osób niepełnosprawnych i osób dorosłych. To właśnie na tym tle wnioski często są odrzucane, ale można skutecznie odwołać się od takich decyzji, składając stosowne pismo do SKO.

Jak odwołać się od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Zaległe świadczenie pielęgnacyjne zostanie wypłacone w przypadku skutecznego odwołania od decyzji opieki społecznej. Zgodnie z przepisami, wniosek o świadczenie nie zostanie uwzględniony, jeśli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (z pewnymi wyjątkami),
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, 
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

Jeśli wnioskodawca – w swojej opinii – spełnia warunki przyznania świadczenia, powinien odwołać się od decyzji negatywnej, składając pismo do SKO w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji. W tym celu może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, w którym należy podać:

 • dane skarżącego,
 • dane organu, który wydał decyzję,
 • dane organu odwoławczego,
 • żądania – zmiany decyzji w części lub w całości,
 • uzasadnienie. 

W odpowiedzi na odwołanie SKO może odrzucić odwołanie, przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia z własnymi wytycznymi dla opieki społecznej lub przyznać świadczenie skarżącemu. Jeśli odrzuci pismo, wnioskodawca będzie mógł w terminie 30 dni zaskarżyć taką decyzję w sądzie (Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym).

Również WSA może decyzję negatywną podtrzymać, przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia lub przyznać świadczenie wnioskodawcy. Czy w takim przypadku przysługuje wypłata świadczenia pielęgnacyjnego wstecz?

Czy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Proces odwoławczy w przypadku odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego nie blokuje możliwości ubiegania się o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po wyroku sądu czy po uznaniu odwołania przez SKO. Tak naprawdę, jeśli świadczenie należało się wnioskodawcy od początku, to powinno zostać wypłacone wstecz, licząc od momentu złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności.

Jednym z warunków otrzymania środków jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w ciągu trzech miesięcy od dnia uzyskania przez podopiecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Z kolei zgodnie z art. 24  ust. 2a wyżej wymienionej ustawy, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, to prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Podsumowanie artykułu

Przy odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osoba, która starała się o świadczenie może złożyć odwołanie do SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego). A w przypadku rozpatrzenia odwołania pozytywnie a co za tym idzie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, wnioskodawca może starać się o wyrównanie świadczenia.

Niestety zmagania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych o uzyskanie świadczenia bywają bardzo trudne i skomplikowane bowiem organ, który będzie musiał wypłacać powyższe świadczenie, będzie bronić się „rękami i nogami” aby tym świadczeniem nie obciążać budżetu swojego budżetu.

Podsumowując, odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, to nie koniec starań o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego. Dla uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego zawsze warto złożyć odwołanie, najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), a jeśli to nie pomoże, odwołanie można jeszcze złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.