Oświadczenie o spłacie pożyczki – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać oświadczenie o spłacie pożyczki? Kiedy dłużnik spłaci swoje zobowiązanie wobec wierzyciela, ma prawo żądać od niego pokwitowania. Dotyczy to również spłaty pożyczki, która jest niczym innym jak zobowiązaniem finansowym.

Wierzyciel, czyli podmiot udzielający pożyczki, ma obowiązek wydać oświadczenie o spłacie pożyczki na prośbę dłużnika. Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu cywilnego i konieczności współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Obowiązek współdziałania wierzyciela w wykonaniu zobowiązania

Zgodnie z treścią art. 354 Kodeksu cywilnego, wierzyciel powinien współdziałać w wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika. Oznacza to, że nie może przeszkadzać dłużnikowi w wykonywaniu zobowiązania.

Brak współdziałania wierzyciela może ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

Brakiem współdziałania jest natomiast między innymi:

  • nieodebranie rzeczy od dłużnika, 
  • nieprzyjęcie świadczenia pieniężnego w gotówce.

Na podstawie art. 354 KC przyjmuje się również, że wierzyciel ma obowiązek sporządzenia pokwitowania spłaty pożyczki na wniosek dłużnika. Fakt ten potwierdza art. 462. Kodeksu cywilnego, w brzmieniu:

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Obowiązek wystawienia pokwitowania spłaty długu

W nawiązaniu do przytoczonego wyżej artykułu Kodeksu cywilnego warto wyjaśnić, że wierzyciel ma obowiązek przygotować potwierdzenie spłaty pożyczki jedynie na wniosek dłużnika. Nie musi natomiast wystawiać takiego dokumentu automatycznie po spłacie zadłużenia przez zobowiązanego. 

Natomiast sam dłużnik może żądać wydania pokwitowania spłaty długu w każdym czasie – w chwili spełnienia świadczenia lub później. Nie obowiązują go przy tym żadne terminy. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wierzyciel może – w pewnych okolicznościach – odmówić wystawienia pokwitowania spłaty długu. Granice obowiązku wydania pokwitowania spłaty długu na żądanie dłużnika określa treść zobowiązania, zasady współżycia społecznego oraz cel społeczno-gospodarczy czy ustalone zwyczaje.

Oznacza to, że pokwitowanie spłaty pożyczki nie musi zostać wydane dłużnikowi, jeśli istnieje zwyczaj odstępowania od wydawania pokwitowania lub gdy oświadczenie jest tak naprawdę zbyteczne dłużnikowi (ma charakter szykany).

Jak powinno zawierać pokwitowanie spłaty długu?

Potwierdzenie spłaty pożyczki warto przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o spłacie pożyczki, ponieważ dokument ten nie może być w swojej treści zbyt ogólny. Pismo powinno uwzględniać:

  • dane stron umowy, czyli wierzyciela i dłużnika,
  • oznaczenie tytułu zadłużenia,
  • oznaczenie spłaconej kwoty długu,
  • określenie miejsca i daty spełnienia świadczenia,
  • potwierdzenie faktu spełnienia świadczenia. 

Pokwitowanie musi zostać podpisane przez wierzyciela.

Warto wspomnieć również, że takie potwierdzenie spłaty zadłużenia może przyjmować zwykłą formę pisemną, ale też formę aktu notarialnego, jeśli dłużnik ma w tym swój interes. To on pokrywa jednak koszty sporządzenia takiego dokumentu. 

Oświadczenie o sposobie zarachowania spełnionego świadczenia

Oświadczenie spłaty pieniędzy może zawierać także oświadczenie o sposobie zarachowania spełnionego świadczenia. Takie oświadczenie znajduje zastosowanie w przypadku, kiedy dłużnik ma wobec wierzyciela więcej niż jeden dług. Jego uprawnieniem jest bowiem wskazanie, który dług ma zostać zaspokojony w pierwszej kolejności. 

Jeśli wierzyciel zamieści oświadczenie o sposobie zarachowania świadczenia w treści pokwitowania, a dłużnik przyjmie je bez zastrzeżeń, straci możliwość zadecydowania o sposobie zarachowania świadczenia.  

Podważenie prawdziwości oświadczenia o spłacie pożyczki

Oświadczenie o spłacie pożyczki jest oświadczeniem wiedzy, czyli dokumentem prywatnym. Pokwitowanie spłaty długu sporządza i podpisuje wierzyciel – oświadczenie składa i potwierdza więc ta sama osoba.

Oświadczenie o spłacie zadłużenia nie korzysta zatem z domniemania prawdziwości, a osoby mające w tym swój interes prawny mogą dowodzić, że treść oświadczenia nie odpowiada stanowi faktycznemu.

W praktyce oznacza to, że sam wierzyciel może podważać prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia. 

Jednak przepisy stoją w tym przypadku po stronie dłużnika. Zatem wierzyciel musi udowodnić, że wystawione przez niego pokwitowanie nie jest zgodne z prawdą.

Zasada ta obowiązuje też w drugą stronę – dłużnik może innymi sposobami wykazać, że uregulował swój dług. Dowodem na spłatę pożyczki będzie więc na przykład zeznanie świadka czy faktura.

Czy warto uzyskać pokwitowanie spłaty długu?

Pokwitowanie spłaty długu to dowód na wykonanie zobowiązania. Ponieważ to dłużnik musi udowodnić, że uregulował swój dług, uzyskanie takiego dokumentu leży w jego interesie.

Pokwitowanie potwierdza, że dłużnik przekazał środki wierzycielowi oraz że wierzyciel takie środki przyjął. Informuje o dacie i miejscu dokonania takiej transakcji, a także o jej kwocie.

Jeśli dłużnik posiada oświadczenie o spłacie zobowiązania, może przerzucić ciężar dowodu na wierzyciela. Wtedy to wierzyciel musi wykazać, że dłużnik nie spełnił świadczenia zgodnie z treścią swojego zobowiązania, wynikającego na przykład z umowy pożyczki.

Oświadczenie o spłacie pożyczki to oświadczenie wiedzy, a jego celem jest potwierdzenie faktu. Pismo nie wpływa na ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami.

Ma jedynie ułatwić dłużnikowi udowodnienie, iż spełnił świadczenie wobec wierzyciela, co może okazać się bardzo istotne na przykład w postępowaniu komorniczym.

Jeśli komornik zajmie składnik majątku dłużnika w celu wyegzekwowania środków na spłatę danego zobowiązania, pokwitowanie od wierzyciela pozwoli dłużnikowi zakończyć egzekucję komorniczą i odzyskać pieniądze.

1 opinia dla Oświadczenie o spłacie pożyczki – wzór

  1. Karina Smurawska

    wszystko się zgadza, pismo zgodne z opisem,

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-o-splacie-pozyczki-wzor-przyklad
Oświadczenie o spłacie pożyczki - wzór
17