Wzór oświadczenia o opiece nad osobą starszą

17 

Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą? Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą starszą to dokument niezbędny między innymi w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe ze strony państwa.

Pismo to jest potrzebne także w trakcie ubiegania się o fizyczną pomoc pielęgniarki czy o przyznanie opiekuna dla osoby starszej. Jak przygotować takie oświadczenie i jakie elementy są w nim wymagane?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda oświadczenie o opiece nad osobą starszą?

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą to jednostronne oświadczenie, które opiekun składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Aby pismo miało znaczenie prawne, musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Warto zatem przygotować je w oparciu o nasz wzór oświadczenia o opiece nad osobą starszą, który uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane osoby składającej oświadczenie z adresem zamieszkania,
 • dane osoby, nad którą składający oświadczenie sprawuje opiekę wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa,
 • podpis składającego oświadczenie. 

Charakterystycznym elementem oświadczenia – i tym, co sprawia, że oświadczenie nie jest tym samym, co zaświadczenie o opiece nad osobą starszą – jest klauzula dotycząca świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Bez takiej formułki na końcu oświadczenia, dokument może zostać uznany za nieważny.

Świadomość odpowiedzialności karnej dotyczy natomiast następującego artykułu:

Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: “Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Oświadczenie a pomoc materialna

Wiedząc, jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą, warto zastanowić się również, w jakich przypadkach będzie ono niezbędne.

Opiekunowie osób starszych i chorych czy niepełnosprawnych mogą liczyć na różnego typu pomoc ze strony państwa. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to są to następujące świadczenia:

 • zasiłek pielęgnacyjny – jest przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, ma pokrywać koszty związane z zapewnieniem im opieki i pomocy, należy się każdemu, kto ukończył 75. rok życia
 • dodatek pielęgnacyjny – jest przyznawanym osobom z orzeczeniem całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji i całkowitej niezdolności do pracy (o sprawności ograniczonej w stopniu, który powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb codziennego życia), świadczenie należy się też rencistom i emerytom, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji oraz osobom, które ukończyły 75. rok życia; świadczenia nie otrzyma osoba uprawniona do emerytury lub renty, przebywająca jednocześnie w zakładzie opiekuńczo leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
 • zasiłek opiekuńczy – jest przyznawany opiekunom chorych członków rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci, wnuki), przy czym:
  • zasiłek należy się na dzieci, które ukończyły 14. rok życia i mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
  • zasiłek na seniora wypłacany jest przez okres maksymalnie 15 dni w roku, a na dzieci i innych członków rodziny przez maksymalnie 60 dni,
  • świadczenie należy się pod warunkiem, że żaden inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad osobą chorą.

Warto pamiętać, że do wniosku o zasiłek opiekuńczy dołączane będzie oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą starszą, a do wniosku o dodatek pielęgnacyjny oświadczenie o sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Oświadczenie przyda się również w procesie wnioskowania o specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom nie podejmującym zatrudnienia lub rezygnującym z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki a pomoc opiekuńcza

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą bliską będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie opiekuna dla osoby chorej lub starszej.

Taka forma pomocy przewidziana jest dla podopiecznych wymagających całodobowej opieki, której członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić. Pomoc przewiduje wsparcie w postaci wizyt pielęgniarki środowiskowej.

Opiekun dla osób chorych i starszych może w ramach swoich obowiązków:

 • karmić podopiecznego,
 • podawać leki,
 • prowadzić rehabilitację, 
 • pomagać w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,
 • wykonywać zastrzyki,
 • robić opatrunki,
 • pomagać w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • pomagać w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, 
 • załatwiać dla podopiecznego sprawy poza domem, np. realizować recepty,
 • organizować czas wolny podopiecznego,
 • pomagać rodzinie podopiecznego.

O opiekuna dla osoby starszej lub chorej można ubiegać się pod warunkiem, że:

 • podopieczny jest chory przewlekle,
 • podopieczny nie wymaga hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, bądź nie zgadza się na wysłanie do centrum opieki długoterminowej,
 • podopieczny jest samotny lub posiada rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić mu opieki, 
 • podopieczny posiada skierowanie wystawione przez lekarza we współpracy z NFZ, a także opinię pielęgniarki środowiskowej.

Pomoc pielęgniarki – na co można liczyć?

Pomoc pielęgniarki może być długoterminowa lub doraźna. Decyzję w tej sprawie podejmuje się na podstawie orzeczenia lekarskiego, w którym ten określa stan chorego i zakres niezbędnej pomocy. 

Oprócz usług opiekuńczych, opiekunowie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych mogą liczyć też na pomoc w postaci specjalistycznych usług medycznych.

Dotyczą one usług dostosowanych do potrzeb podopiecznego, wynikających z jego schorzeń lub niepełnosprawności. Taką pomoc świadczą już osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby, która ma być objęta opieką lub na wniosek jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty,
 • dokumentację medyczną,
 • skierowanie wystawione przez lekarza NFZ,
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia usług opiekuńczych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór oświadczenia o opiece nad osobą starszą”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-oswiadczenia-o-opiece-nad-osoba-starsza
Wzór oświadczenia o opiece nad osobą starszą
17