Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór

17 

Jak napisać umowę o opiekę nad osobą starszą? Sprawowanie opieki nad osobą starszą może odbywać się na podstawie umowy zlecenia czy umowy o pracę. Najczęściej jednak strony zawierają ze sobą umowę zlecenia, w ramach której dokładnie określają przede wszystkim czas pracy i obowiązki opiekuna. 

Zawarcie umowy o opiekę nad osobą starszą na piśmie pozwala uniknąć nieporozumień w zakresie czynności, jakie opiekun powinien wykonywać w ramach swojej pracy. Dzięki umowie opiekun może uniknąć sytuacji, w której jest wyzyskiwany, natomiast osoba starsza nie jest narażona na to, że opiekun z dnia na dzień pozostawi ją samą. 

W umowie o opiekę nad osobą starszą należy określić, jakie prace ma wykonywać opiekun. Najczęściej wśród jego obowiązków wylicza się dbanie o higienę podopiecznego, podawanie leków, pomoc w poruszaniu się, dotrzymywanie towarzystwa czy wykonywanie drobnych prac domowych. 

Kliknij przycisk widoczny poniżej, aby pobrać gotowy do wypełnienia wzór umowy o opiekę nad osobą starszą:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Wiele osób dorabia jako opiekun osoby starszej, bez podpisywania jakiejkolwiek umowy. Taka forma świadczenia pracy jest natomiast nie tylko nielegalna, ale również ryzykowna – zwłaszcza dla opiekuna, który może być wyzyskiwany przez swojego „pracodawcę”.

Niezależnie od tego, czy opiekę nad osobą starszą traktuje się jako główne źródło dochodu, czy jako zawodową przygodę, warto takie zatrudnienie sformalizować. Jak przygotować umowę o opiekę nad osobą starszą?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o opiekę nad osobą starszą, który pobierzesz poniżej:

Umowa o pracę dla opiekuna osoby starszej

Choć nie jest to rozwiązaniem popularnym, umowa o opiekę nad osobą starszą może być umową o pracę, zobowiązującą opiekuna do świadczenia pracy pod kierownictwem przełożonego w określonym miejscu i w określonym czasie. W odniesieniu do takiej umowy stosuje się przepisy kodeksu pracy, regulujące między innymi normy czasu pracy czy przysługujące pracownikowi okresy urlopu.

Umowa o pracę dla opiekunki powinna określać warunki świadczenia pracy: miejsce i czas pracy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia i termin płatności pensji.

Kluczowe jest także ujęcie w niej praw i obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy. W przypadku umowy o pracę pracodawca musi zgłosić opiekuna do ubezpieczeń i odprowadzać za niego podatek dochodowy.

Umowa zlecenia dla opiekuna osoby starszej

O wiele popularniejsza niż umowa o pracę, jest umowa zlecenie opieka nad osobą starszą. Umowa cywilnoprawna to wystarczająca forma zatrudnienia dla osób, które chcą uregulować swoje relacje w zakresie obowiązków pracowniczych czy wynagrodzenia. W odniesieniu do umowy zlecenia nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, lecz przepisy kodeksu cywilnego.

Taka umowa dla opiekunki osób starszych pozwala stronom swobodnie ustalić warunki “współpracy”. Jej najistotniejszą częścią jest określenie obowiązków opiekuna, co ma na celu uniknięcie sytuacji, w której będzie on wykorzystywany do realizacji czynności, które nie są zgodne z pełnioną przez niego funkcją. Wśród obowiązków opiekuna dla osoby starszej można wyliczyć natomiast:

 • pomoc w poruszaniu się: we wstawaniu, siadaniu, chodzeniu, korzystaniu z toalety,
 • dbanie o higienę podopiecznego (pomoc przy kąpieli),
 • dotrzymywanie podopiecznemu towarzystwa,
 • wykonywanie podstawowych prac domowych: gotowanie, sprzątanie, pranie, robienie codziennych zakupów.

Umowa opieki nad osobą starszą określa dane stron, czas trwania umowy zlecenia, a także wysokość wynagrodzenia dla opiekuna oraz termin jego wypłaty. Powinna wskazywać także, w jakich godzinach opiekun ma zajmować się podopiecznym. Czas pracy opiekuna musi być uregulowany tak, aby miał on szansę na odpowiedni wypoczynek – z uwagi na odpowiedzialny charakter pracy.

Konieczność uregulowania czasu pracy opiekuna to kolejny powód, dla którego warto zawrzeć umowę o opiekę w formie pisemnej. Często dochodzi bowiem do nadużyć na tym tle – opiekun jest zmuszany do pracy po godzinach, mimo iż nie otrzymuje za to dodatkowej zapłaty.

Jak napisać umowę o opiekę nad osobą starszą?

Umowa o sprawowanie opieki nad osobą starszą to najczęściej umowa zlecenie, którą mogą zawrzeć ze sobą osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Taka umowa cywilnoprawna pozwala uregulować najistotniejsze warunki współpracy oraz opis warunków pracy – określenie wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, czas trwania umowy, oznaczenie czasu pracy, prawa i obowiązki opiekuna oraz zleceniodawcy, warunki wypowiedzenia umowy.

Umowę zlecenie dla opiekuna osoby starszej można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Liczba godzin pracy nie jest w tym przypadku regulowana przepisami. Podobnie jak minimalna wysokość wynagrodzenia – przepisy określają jednak minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców.

Poza tymi ustaleniami, w umowie powinny pojawić się zapisy dotyczące obowiązków zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Zleceniobiorca najczęściej zobowiązany jest podawać osobie starszej leki, dbać o jej dobre samopoczucie oraz o jej higienę.

Z kolei zleceniodawca ma obowiązek informować opiekuna o zmianach w zakresie stanu zdrowia podopiecznego i przyjmowanych przez niego lekach. Zleceniodawca ma także obowiązek do terminowego dokonywania płatności określonych w umowie.

Do przygotowania takiego dokumentu warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór umowy dla opiekunki osób starszych, który pozwala upewnić się, że umowa zawiera wszystkie istotne ustalenia.

Umowa dożywocia

Warto wiedzieć, że osoba starsza, której nie stać na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna, może zapewnić sobie opiekę na podstawie umowy dożywocia. Umowa dożywocia to umowa regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Polega ona na przeniesieniu własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na opiekuna w zamian za zapewnienie podopiecznemu dożywotniej opieki nad osobą starszą i utrzymania.

W ramach umowy dożywocia opiekun, czyli nabywca, przyjmuje zbywcę, czyli seniora, jako domownika. Zapewnia mu wyżywienie, mieszkanie, pomoc i pielęgnowanie w chorobie, a także sprawia pogrzeb na własny koszt. Co ważne, opiekun nie musi przyjmować osoby starszej pod swój dach. Senior może nadal mieszkać w swoim domu/mieszkaniu, o ile strony w taki sposób uregulują swoją umowę.

Należy pamiętać, że prawo dożywocia uzyskane w formie umowy dożywocia jest niezbywalne, ma charakter osobisty i wygasa z chwilą śmierci dożywotnika. Sformalizowanie niniejszej umowy odbywa się w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, ponieważ wiąże się ona z przeniesieniem własności nieruchomości.

Warto wiedzieć również, że umowę dożywocia zawiera się nie tylko z osobą obcą (opiekunem), ale również z osobami bliskimi. Można także zawrzeć ją z więcej niż jedną osobą. Co ciekawe, własność nieruchomości, która przechodzi na właściciela na podstawie umowy dożywocia, łączy się z obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia.

W praktyce oznacza to, że w przypadku zbycia nieruchomości jej nabywca wchodzi w rolę opiekuna osoby starszej – ponosi osobistą odpowiedzialność za świadczenia objęte prawem dożywocia.

Kodeks cywilny przewiduje także możliwość zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę. Jest to rozwiązanie uzasadnione, jeśli strony nie są w stanie pozostawać ze sobą w bezpośredniej styczności.

Aby zamienić prawa dożywocia na rentę dożywotnią, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o zamianę wszystkich lub niektórych uprawnień wynikających z prawa dożywocia na dożywotnią rentę o wartości równej tym uprawnieniom.

Świadczenie usług opiekuńczych – podsumowanie

W przypadku opieki nad osobą starszą – świadczenie usług opiekuńczych odnosi się do działań i usług zapewnianych osobom, które wymagają wsparcia, pomocy lub opieki z powodu różnych ograniczeń zdrowotnych, wieku lub innych czynników.

Opieka nad osobą starszą ma na celu również zapewnienie komfortu psychicznego.

Te usługi są często skierowane do osób starszych, niepełnosprawnych, chorych lub innych grup, które potrzebują codziennej opieki i wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

Usługi opiekuńcze mogą obejmować różnorodne działania, takie jak:

 1. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, takiej jak mycie, ubieranie się i toaleta.
 2. Pomoc w przygotowywaniu posiłków i zapewnianiu właściwego żywienia.
 3. Wykonywanie podstawowych prac związanych z gospodarstwem domowym (pranie, sprzątanie, gotowanie)
 4. Pomoc w podawaniu leków i monitorowanie stanu zdrowia.
 5. Towarzyszenie i zapewnianie towarzystwa.
 6. Pomoc w przemieszczaniu się, na przykład asystowanie przy chodzeniu lub przewożenie wózkiem inwalidzkim.
 7. Organizowanie i zapewnienie transportu na wizyty lekarskie, terapeutyczne i inne.

Usługi te mają na celu poprawienie jakości życia osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonywać pewnych czynności lub potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Są one często dostosowywane do indywidualnych potrzeb i wymagań danej osoby.

Aby sformalizować tę formę pomocy, strony umowy mogą zdecydować się na zawarcie umowy dożywocia lub zawarcie umowy zlecenia w celu sprawowania opieki nad osobą starszą.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor
Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór
17