Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na konieczność sprawowania takiej opieki zrezygnowali lub nie podjęli pracy zarobkowej.

Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, a za miesiące niepełne wypłaca się je w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Ile dokładnie wynosi świadczenie i jak się o nie ubiegać?

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 roku to 2458 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Jego wysokość uzależniona jest zaś od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia jakiegokolwiek kryterium dochodowego. W przypadku, gdy przysługuje ono za niepełne miesiące kalendarzowe, jest wypłacane w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień (należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę).

Należy wiedzieć, że w przypadku zbiegu uprawnień do:

 • świadczenia rodzicielskiego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zasiłku dla opiekuna,

…przysługuje jedno z tych świadczeń, wybrane przez osobę uprawnioną.

Obowiązująca kwota świadczenia pielęgnacyjnego może zostać wypłacona również wstecz, jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W takim przypadku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli jednak wnioskodawca  nie dopilnuje tego terminu i złoży dokumenty po upływie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Jak zostało wspomniane, świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć:

 • matka lub ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o ostatnią grupę osób uprawnionych, to mogą one ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są one małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na kogo należy się świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób:

 • legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wymagających stałego współudziału w procesie  leczenia, rehabilitacji i edukacji na co dzień,
 • legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co istotne, zgodnie z przepisami, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia przez nią 25. roku życia.

Warto wspomnieć jednak, że przepisy te zostały uznane za niezgodne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny.

Kiedy świadczenie nie należy się wnioskodawcy?

Należy wiedzieć, iż nie ma znaczenia, czy wnioskodawca jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, ani czy wnioskodawca posiada status bezrobotnego – nadal ma on prawo otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

Nieco inaczej wygląda sytuacja opiekunów-rolników. Takie osoby muszą bowiem zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestać wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (w przypadku małżonków rolników lub domowników). Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli wnioskodawca nie spełni tego warunku.

Pozostałe przypadki, w których wniosek może zostać odrzucony – wylicza ustawa. Dotyczą one zarówno opiekuna, jak i osoby wymagającej opieki. Świadczenie nie należy się między innymi w przypadku, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do:

 • emerytury,
 • renty,
 • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka,
 • renty socjalnej,
 • zasiłku stałego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie nie zostanie przyznane również wtedy, kiedy osoba wymagająca opieki  pozostaje w związku małżeńskim (o ile współmałżonek nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wniosek zostanie odrzucony także w sytuacji, kiedy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.