Przydział czynności nauczyciela – wzór

17 

Zgodnie z treścią art. 7 karty nauczyciela, dyrektor jest przełożonym nauczycieli i decyduje o przydziale godzin realizowanych w ramach pensum, a także o ewentualnych godzinach ponadwymiarowych.

Przepisy nie nakładają na kierującego placówką obowiązku informowania nauczyciela na piśmie o przydziale godzin, niemniej jednak nauczycielowi należy przekazać tę informację tak, aby doszła do jego wiadomości.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór przydziału czynności nauczyciela, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czy pisemny przydział czynności nauczyciela jest obowiązkowy? 

Jak zostało wspomniane, żaden obowiązujący przepis nie wymaga od dyrektora poinformowania nauczyciela na piśmie o przydziale godzin. Kierujący placówką może więc przekazać pedagogowi taką informację w inny sposób tak, aby doszła ona do wiadomości nauczyciela.

Zdarza się jednak, że wymóg pisemnego przydzielenia czynności nauczyciela nakłada na dyrektora statut szkoły, czy przedszkola. Jeśli dyrektor musi poinformować pracownika na piśmie o przydziale czynności, może skorzystać z drogi listownej i elektronicznej, a także osobiście wręczyć nauczycielowi pismo z przydziałem czynności.

Czym jest przydział czynności nauczyciela?

Przydział czynności nauczyciela to tygodniowy czas pracy i określenie czynności, jakie w tym czasie nauczyciel powinien wykonać. Wskazuje je art. 42 karty nauczyciela, zgodnie z którym tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.

W tym czasie nauczyciel powinien odbywać zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami lub wychowankami, zgodnie z określonym pensum.

Może wykonywać też inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, zajęcia związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

Nauczyciel nie musi otrzymywać indywidualnego zakresu czynności na piśmie, gdyż zgodnie z przepisami powinien określać je statut (zakres zadań nauczycieli). Dyrektor może jednak opracowywać indywidualne zakresy czynności i wdrażać je w swojej szkole – jest to zgodne z prawem.

przydzial-czynnosci-nauczyciela-wzor
Przydział czynności nauczyciela - wzór
17