Dodatek na start dla nauczyciela – wzór pisma

17 

Dawniej nauczyciele rozpoczynający przygotowanie do pracy w zawodzie otrzymywali zasiłek na zagospodarowanie. Obecnie został on zastąpiony przez tak zwane świadczenie na start. Świadczenie to jest jednorazowe i wynosi 1000 zł. Jak należy się o nie ubiegać i jak przygotować pismo w tej sprawie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy wzór pisma o dodatek na start dla nauczyciela, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest dodatek na start dla nauczyciela?

Dodatek na start dla nauczyciela to świadczenie wypłacane nauczycielom, którzy odbywają przygotowanie do zawodu. Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1000 zł. Wypłaca się go w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu. Co istotne, świadczenie na start można otrzymać tylko raz w ciągu całej kariery.

Z dodatku nie korzystają nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego. Podstawą przyznania świadczenia jest bowiem odbywanie przygotowania do zawodu, a przygotowanie odbywają tylko nauczyciele, którzy nie mają jeszcze stopnia awansu zawodowego.

Przepisy dotyczące dodatku na start znajdują zastosowanie jedynie w przypadku nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i organizacjach administracji rządowej, czyli w placówkach publicznych. W placówkach niepublicznych dyrektorzy nie muszą wypłacać dodatku.

Zasadniczo, wniosek o wypłatę dodatku na start nie powinien być niezbędny – dyrektor ma obowiązek wypłacić świadczenie na start każdemu nauczycielowi, który spełnił ustawowe warunki do jego otrzymania. Gdyby jednak okazało się, że po upływie 30 dni kierujący placówką nie wypłacił świadczenia, warto przedstawić mu wniosek o 1000 zł dla nauczyciela stażysty na piśmie. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie na start?

Dodatek na start dla nauczyciela początkującego przysługuje pedagogowi, który rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu. Oznacza to, że musi on spełniać także kilka dodatkowych warunków, przedstawionych w treści art. 9a karty nauczyciela. Są to następujące wymogi:

 • zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • zajmowanie stanowiska zgodnie z kwalifikacjami. 

Dodatek może otrzymać więc nauczyciel, który nie będzie zatrudniony na pełen etat, lecz jednocześnie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Co istotne, bez względu na wymiar czasu pracy świadczenie zawsze wynosi 1000 zł i nie można go proporcjonalnie zmniejszać.

Ile dokładnie wynosi dodatek na start?

Wiele osób zastanawia się nad zagadnieniem “1000 zł na start dla nauczyciela stażysty brutto czy netto?”. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i wiąże się z koniecznością ustalenia, czy świadczenie na start jest oskładkowane i opodatkowane. Warto ustalić zatem, że:

 1. Jednorazowe świadczenie na start to świadczenie ze stosunku pracy, dlatego stanowi przychód nauczyciela, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kwota 1000 zł jest więc kwotą brutto. 
 2. Z tych samych powodów (świadczenie stanowi przychód nauczyciela) dodatek podlega również oskładkowaniu. Należy od niego odprowadzić także składkę zdrowotną.

Jak przygotować wniosek o dodatek na start?

Na podstawie art. 53a karty nauczyciela należy wnioskować, że nauczyciel nie musi składać żadnego pisma z prośbą o przyznanie mu świadczenia na start. Dodatek przysługuje z mocy ustawy, jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe warunki do jego otrzymania. Dyrektor powinien wypłacić takie środki wraz z wynagrodzeniem w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu. 

Jeśli jednak kierujący placówką wydaje się zaniedbywać ten obowiązek, nauczyciel może „upomnieć się” o należne świadczenie na start. Wystarczy, że wypełni gotowy formularz – dodatek na start wzór pisma, który wystarczy wydrukować i podpisać. Wniosek uwzględnia między innymi dane nauczyciela, podstawę prawną oraz miejsce na wykazanie, że pedagog spełnia warunki przyznania świadczenia. 

Kto nie otrzyma dodatku na start?

Jedną z grup, które nie otrzymają dodatku na start są nauczyciele zatrudnieni za zgodą kuratora oświaty pomimo braku posiadania odpowiednich kwalifikacji. Nauczyciel zatrudniony w takich okolicznościach nie odbywa przygotowania do zawodu, zatem nie należy mu się świadczenie na start. 

Dodatku nie otrzyma też nauczyciel, który zrealizował wcześniej staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie można uzyskać bowiem tylko raz. Nie ma znaczenia, że pedagog z jakiegoś powodu nie ukończył stażu i odbywa przygotowanie do zawodu ponownie.

Dodatek na start a zatrudnienie na zastępstwo

Ważny wyjątek w regułach przyznawania dodatku na start dla nauczycieli stanowią pedagodzy zatrudnieni na zastępstwo. Zgodnie z przepisami odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela odbywającego przygotowanie rozpoczyna nauczyciel:

 • nieposiadający stopnia awansu zawodowego,
 • zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • zatrudniony zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. 

Warunki te spełniać może także nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 10 karty nauczyciela, czyli:

 • w związku z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania,
 • na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

Nawet jeśli taki nauczyciel zostanie zatrudniony w trakcie roku szkolnego, ma prawo do świadczenia. Nieważne jest natomiast, jaką umowę zawrze z dyrektorem. Dodatek przysługuje bowiem wszystkim nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie, także tym zatrudnionym na okres krótszy niż dwa lata.

Inny wyjątek, o którym warto wspomnieć, stanowią nauczyciele, którzy już pracowali w szkole, ale:

 • do tej pory nie otrzymali świadczenia,
 • nie posiadają stopnia awansu zawodowego.

Przykładowo, nauczyciel, który pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający, po ponownym zatrudnieniu go na pełen etat zgodnie z kwalifikacjami, nabywa prawo do świadczenia na start. 

Dodatek a zatrudnienie w kilku szkołach

Niektóre osoby zastanawiają się, czy świadcząc pracę w kilku szkołach, nauczyciel może otrzymać więcej niż jeden dodatek na start. Zgodnie z treścią art. 53a karty nauczyciela:

3.  Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Zatem nawet jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach i spełnia w ten sposób wymóg realizacji minimum ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, to otrzyma tylko jeden dodatek na start – od dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. 

Czy trzeba zwrócić 1000 zł na start w przypadku zwolnienia?

Należy wiedzieć, że prawo do uzyskania dodatku na start nie jest uzależnione od faktu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a jedynie od faktu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Oznacza to, że nawet jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany, zanim nauczyciel uzyska stopień awansu zawodowego, to nie ma on obowiązku dokonania zwrotu otrzymanego świadczenia.

Inaczej jest w przypadku, kiedy do wypłaty świadczenia dochodzi pomimo tego, że nauczyciel nie spełnia warunków przyznania dodatku. Świadczenie na start podlega zwrotowi również wtedy, kiedy zostało wypłacone nienależnie, ponieważ nauczyciel otrzymał je już raz w swojej karierze. 

O tym, że nauczyciel miał już wypłacone 1000 zł na start, dyrektor może dowiedzieć się z jego świadectwa pracy. Zamieszcza się w nim bowiem informacje potrzebne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Podsumowanie artykułu

Na podstawie z art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela może otrzymać jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

Powyższe świadczenie nauczyciel może otrzymać tylko jeden raz w okresie całego zatrudnienia.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, w którym poprosisz o wypłatę takiego świadczenia, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz na samej górze niniejszej strony.

dodatek-na-start-dla-nauczyciela-wzor-pisma-pdf-doc
Dodatek na start dla nauczyciela - wzór pisma
17