Mentor nauczyciela początkującego – zadania, obowiązki, wynagrodzenie

Kim jest i co robi mentor nauczyciela początkującego? Nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela mówią o zmianach w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela, a także o postaci mentora.

Kim jest mentor? Jakie są jego zadania względem nauczyciela początkującego? Czy mentorem może być dowolny pedagog? Czy mentor za swoje dodatkowe obowiązki otrzymuje wynagrodzenie? i jak powinna wyglądać przykładowa opinia mentora o nauczycielu?

Aby ułatwić Ci sporządzenie opinii mentora o nauczycielu, przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii, który pobierzesz poniżej:

Mentor czy opiekun stażu?

W nowych przepisach mentor zastąpił opiekuna stażu, ale ta druga funkcja nie przestała istnieć. Mentora przydziela się nauczycielom początkującym w związku z ich przygotowaniem do zawodu.

Natomiast opiekuna stażu przydziela się nauczycielowi początkującemu, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego – taki nauczyciel odbywa staż na starych zasadach, do 31 sierpnia 2027 r. W przypadku opiekuna stażu nadal stosuje się też dawne reguły, obowiązujące przed 1. września 2022 r. 

Powołanie mentora dla nauczyciela to zadanie dyrektora szkoły, w której pedagog realizuje przygotowanie do zawodu. Jeśli nauczyciel pracuje w więcej niż jednej szkole i w żadnej nie realizuje ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ale jego łączny wymiar godzin wynosi co najmniej ½, to mentora wyznacza dyrektor tej szkoły, którą wskaże kurator oświaty.

Kurator wskazuje bowiem również szkołę, w której nauczyciel ma odbywać przygotowanie do zawodu. 

Warto wspomnieć przy tym, że dyrektor przydziela nauczycielowi mentora na cały okres przygotowania do zawodu, także na okres dodatkowego przygotowania. Natomiast nauczyciel odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu w przypadku, gdy:

 • uzyska negatywną opinię komisji obserwującej zajęcia,
 • nie zda egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • uzyska negatywną ocenę pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu.

Mentor nauczyciela początkującego musi spełniać pewne wymagania. Może zostać nim tylko nauczyciel w stopniu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. W szkołach samorządowych i rządowych mentorem nie może być dyrektor ani inny nauczyciel pełniący funkcje kierownicze.

Co równie ważne, mentor dla nauczyciela początkującego musi pracować w tej samej szkole, co nauczyciel na ścieżce awansu. Jeśli zaś chodzi o szkoły niepubliczne, to w tych dopuszcza się, aby mentorem był nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

Mentor nie musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i nie musi uczyć tego samego przedmiotu, co nauczyciel początkujący, ale jest to zalecane z uwagi na zadania, jakie ma mentor wobec takiego nauczyciela.

Obowiązki mentora

Podstawowe zadania mentora nauczyciela początkującego obejmują:

 • dawanie nauczycielowi wskazówek, zwłaszcza w zakresie metod pracy,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela.

Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela uczestniczy też w zajęciach prowadzonych przez mentora, zatem również z tego względu najkorzystniej jest, jeśli pedagodzy uczą tego samego przedmiotu. 

Pozostałe obowiązki mentora nauczyciela to:

 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela początkującego do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego i omawianie ich,
 • umożliwianie nauczycielowi obserwowania własnych zajęć i omawianie ich,
 • dzielenie się z nauczycielem wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie realizacji obowiązków nauczyciela,
 • udzielanie nauczycielowi początkującemu pomocy w doborze form doskonalenia zawodowego,
 • wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, czyli między innymi zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole.

Rola mentora w ocenie pracy nauczyciela

W czasie przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel początkujący ma ustalaną ocenę pracy – przynajmniej dwa razy. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii mentora. 

Opinia mentora o nauczycielu powinna przyjmować formę pisemną, z uzasadnieniem. Mentor sporządza ją w terminie 14 dni, licząc od dnia zawiadomienia go o dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.

Należy wiedzieć jednak, że brak takiej opinii nie wstrzymuje całej procedury oceny pracy. Opinia ta nie jest także wiążąca. Niemniej jednak dyrektor musi zwrócić się do mentora o opinię i nie może ustalić oceny pracy nauczyciela początkującego przed upływem terminu na przedstawienie takiej opinii, chyba że mentor dostarczy taką opinię wcześniej – w przeciwnym razie będzie to uchybienie proceduralne. 

Warto pamiętać, że mentor przedstawia opinię na temat pracy nauczyciela tylko w ramach oceny pracy w toku przygotowania do zawodu nauczyciela początkującego.

Wynagrodzenie dla mentora

Za realizowanie obowiązków mentora nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny. Wysokość takiego dodatku określana jest w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Natomiast przepisy powszechne nie określają minimalnej kwoty dodatku. 

Co istotne, jeśli w regulaminie nie określono jeszcze wysokości dodatku funkcyjnego dla mentora, to należy wstrzymać wypłatę dodatku i wypłacić go dopiero, kiedy uchwała wejdzie w życie, czyli po ustaleniu wysokości dodatku i wprowadzeniu odpowiednich informacji do regulaminu. Później należy także wyrównać dodatek za poprzednie miesiące. 

Dodatek funkcyjny dla mentora wypłaca się od:

 • pierwszego dnia miesiąca, jeżeli funkcję mentora przydzielono nauczycielowi w tym dniu,
 • pierwszego dnia kolejnego miesiąca, jeśli funkcję mentora przydzielono nauczycielowi później – nie w pierwszym dniu miesiąca.

Takie same zasady dotyczą zaprzestania pełnienia funkcji mentora i zaprzestania wypłacania dodatku funkcyjnego. Jeśli więc nauczyciel przestaje pełnić funkcję mentora w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, to zachowuje prawo do dodatku przez cały ten miesiąc. 

Należy wiedzieć również, że dodatku funkcyjnego nie wypłaca się w trakcie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia. Nie przysługuje on również mentorowi, który został zawieszony w obowiązkach służbowych.

Opisane zasady wynagradzania mentora za pełnienie tej dodatkowej funkcji nie dotyczą placówek innych niż rządowe i samorządowe. W szkołach prywatnych wynagrodzenie dla mentora może – ale nie musi – zostać przewidziane w regulaminie wynagradzania lub indywidualnie (w umowie o pracę lub w aneksie do umowy).

Pobierz: Wzór rezygnacji z funkcji mentora

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.