Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

17 

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym ma znaczenie w sytuacji, kiedy pracownik dąży do zaliczenia pracy na roli do ogólnego stażu pracy.

Jeśli brak jest innych dowodów potwierdzających taką pracę, urząd gminy może wydać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie właśnie na podstawie odpowiednio sporządzonych zeznań świadków.

Jak powinny wyglądać takie zeznania, aby pracownik mógł skutecznie udokumentować dłuższy staż pracy, na przykład celem otrzymania dodatku stażowego? poniżej pobierzesz gotowy wzór:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Praca w gospodarstwie rolnym a okres stażu pracy

Jak zostało wspomniane, zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym to dokument niezbędny w procesie ubiegania się o zaświadczenie z urzędu gminy, dot. faktu pracy na roli.

Takie zaświadczenie jest zaś potrzebne osobie, która na podstawie obowiązujących przepisów, zapisów układu zbiorowego pracy lub porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania chce ubiegać się o zaliczenie okresu pracy na roli do ogólnego stażu pracy.

Pracowniczy staż pracy ma natomiast ogromne znaczenie, między innymi w kontekście nabywania prawa do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej czy prawa do emerytury.

Staż pracy na roli wlicza się do ogólnego stażu pracy podobnie jak okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy okres odbywania służby wojskowej w przypadku takich zawodów, jak chociażby zawód nauczyciela. Jeśli pedagog udokumentuje swój staż pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, może otrzymać wyrównanie dodatku stażowego za okres maksymalnie 3 lat wstecz.

Wniosek o zaliczenie pracy na roli do pracowniczego stażu pracy skierowany do pracodawcy powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli pracownik spełnia jeden z warunków określonych w przepisach, czyli:

 • jeśli prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka,
 • jeśli pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, a następnie przejął to gospodarstwo i zaczął prowadzić je osobiście lub ze współmałżonkiem (jednak dotyczy to okresów pracy, które przypadały przed 1 stycznia 1983 r. oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
 • jeśli pracował w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin (jednak dotyczy to okresów, które przypadały po 31 grudnia 1982 r., po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia).

Warto wyjaśnić przy tym, że domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego, ewentualnie w jego bliskim sąsiedztwie, a także stale pracuje w jego gospodarstwie i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Obowiązek udowodnienia

Fakt spełnienia jednego z tych warunków trzeba udowodnić pracodawcy. Ten nie ma bowiem obowiązku wierzyć pracownikowi na słowo. W celu wykazania faktu pracy na roli pracownik powinien okazać pracodawcy zaświadczenie wydane przez urząd gminy – odpowiedni ze względu na miejsce, w którym znajdowało się dane gospodarstwo rolne.

Zaświadczenie to jest wystawiane na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę oraz na podstawie dokumentów posiadanych przez urząd. Jeśli dokumentacja ta nie jest niewystarczająca, gmina bierze pod uwagę pisemne zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym. Jednak zeznania te muszą zostać sporządzone zgodnie z pewnymi zasadami.

Jakie warunki muszą spełniać zeznania świadków w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym?

Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców nie wystarczy, aby gmina czy pracodawca uznali, iż pracownik faktycznie pracował na roli we wskazanym przez siebie okresie. Zaświadczenie z urzędu gminy można otrzymać po przedstawieniu następujących dokumentów:

 • potwierdzenia zameldowania w gospodarstwie rolnym, obejmującego okres wskazany we wniosku,
 • dokumentów, które potwierdzają istnienie/posiadanie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem (wskazujące także położenie i powierzchnię tego gospodarstwa)
 • oświadczenia o braku dokumentów – w przypadku braku wyżej wskazanej dokumentacji,
 • zeznań dwóch świadków.

Zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym zostanie dopuszczone tylko w przypadku, kiedy brak jest innych dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.

Druk zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców mogą wypełnić tylko osoby, które zamieszkiwały teren, na którym znajdowało się to gospodarstwo w okresie objętym wnioskiem.

Świadkami mogą zostać zatem krewni pracownika, osoby obce, a także osoby starsze od wnioskodawcy, o ile mieszkały one w tej samej miejscowości, w której znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne w okresie objętym wnioskiem.

Zeznania należy przyjąć od dwóch świadków spełniających te kryteria. Odpowiedni dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym, pamiętając, aby w każdym z nich podana była dokładna data wykonywania pracy przez wnioskodawcę.

Co ważne, zeznań nie podpisuje się poza urzędem gminy. Należy podpisać je w obecności wyznaczonego pracownika urzędu, celu stwierdzenia własnoręczności podpisów – ma to potwierdzać również prawdziwość zeznań. Urzędnik dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o przedstawiony dokument tożsamości świadka.

Co więcej, do urzędu należy zabrać ze sobą do wglądu:

 • dowody osobiste wnioskodawcy i świadków,
 • numer świadczenia emerytalnego lub rentowego w przypadku, kiedy świadkami są renciści/emeryci,
 • potwierdzenie zameldowania w miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo.

Jak wypełnić gotowy druk?

Jak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym, jeśli gmina udostępnia gotowe druki? Należy pamiętać, że w zeznaniach muszą znaleźć się następujące elementy:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane świadka składającego zeznanie,
 • określenie relacji świadka do wnioskodawcy,
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące świadomości odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań,
 • oznaczenie miejsca pracy wnioskodawcy,
 • oznaczenie okresu pracy wnioskodawcy (powinny być podawane dokładne daty pracy),
 • określenie rodzaju pracy (stała, sezonowa, dorywcza),
 • określenie wymiaru czasu pracy (pełny, niepełny wymiar czasu),
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego,
 • wyjaśnienie, czy wnioskodawca był ubezpieczony z tytułu wykonywania danej pracy,
 • wyjaśnienie, czy wnioskodawca posiadał inne źródło utrzymania,
 • wyjaśnienie, skąd świadek posiada wszystkie informacje,
 • wyjaśnienie, dlaczego wnioskodawca nie może przedłożyć do urzędu gminy innych dokumentów potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie rolnym (np. zniszczenie dokumentów w wyniku pożaru).

Podsumowanie materiału

Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także: okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r.o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

1.Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1)okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2)przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3)przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zeznanie-swiadka-w-sprawie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-przyklad
Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór
17