Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Praca w gospodarstwie rolnym może wliczać się do stażu pracy. Dzięki temu pracownicy samorządowi mogą liczyć na wyższy dodatek za wysługę lat, o ile wykażą, że faktycznie pracowali w gospodarstwie rolnym, na przykład w roli domownika.

Jeśli gmina nie posiada odpowiednich dokumentów, które pozwalałyby wystawić stosowne zaświadczenie dla pracodawcy, pracownik może postarać się o zeznania świadków, które potwierdzą fakt świadczenia przez niego pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym należy uzyskać od co najmniej dwóch osób, które w danym czasie zamieszkiwały na terenie, na którym położone jest (było) gospodarstwo rolne.

Takie zeznania podpisuje się w obecności pracownika urzędu gminy lub miasta. Warto pamiętać, że świadkiem może być osoba obca lub krewna, starsza od pracownika, który stara się udowodnić fakt pracy w gospodarstwie.

Co ważne, w celu podpisania zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym osoba zainteresowana i świadkowie muszą stawić się w urzędzie wraz z dowodami osobistymi do wglądu oraz numerami świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.

Możesz nabyć gotowy do wypełnienia wzór zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Praca w gospodarstwie rolnym może zostać wliczona do pracowniczego stażu pracy, od którego zależy między innymi prawo do dodatku stażowego. Aby wykazać fakt pracy na roli, osoba zatrudniona musi uzyskać jednak stosowne zaświadczenie z urzędu gminy.

Jeśli brak jest dokumentacji, na podstawie której taki dokument można by wydać, pracownik musi postarać się o zeznania świadków, które potwierdzą, iż pracował on w gospodarstwie rolnym we wskazanym terminie. Jak powinno wyglądać zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym?

Kiedy praca w gospodarstwie rolnym wlicza się do pracowniczego stażu pracy?

Nie każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może liczyć na zaliczenie okresu pracy na roli do pracowniczego stażu pracy. Rozwiązanie to musi przewidywać bowiem układ zbiorowy pracy czy porozumienie w sprawie zakładowego systemu wynagradzania.

Jeśli przepisy przewidują możliwość zaliczenia pracy w gospodarstwie do stażu pracy, w interesie pracownika jest wykazanie dłuższego stażu pracy, ponieważ uprawnia on między innymi:

 • do emerytury,
 • do dodatku stażowego,
 • do nagrody jubileuszowej. 

Aby ocenić, czy praca na roli może zostać zaliczona do stażu pracy, należy sięgnąć do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Zgodnie z jej zapisami, na zaliczenie pracy na roli do pracowniczego stażu pracy może liczyć ten pracownik, który:

 • prowadził gospodarstwo rolne,
 • pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka,
 • pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, a następnie przejął to gospodarstwo i prowadził je osobiście lub ze współmałżonkiem (w przypadku okresów pracy, które przypadały przed 1 stycznia 1983 r. oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
 • pracował w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin (w przypadku okresów, które przypadały po 31 grudnia 1982 r., po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia), przy czym należy wyjaśnić, że domownikiem w gospodarstwie rolnym jest:
 • osoba bliska rolnikowi,
 • osoba, która ukończyła 16. rok życia,
 • osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkująca teren jego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie,
 • osoba stale pracująca w gospodarstwie,
 • osoba niezwiązana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Jeśli pracownik spełnia te warunki, musi udowodnić pracodawcy fakt pracy na roli. Nie wystarczy bowiem, że złoży samodzielnie sporządzone oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym.

Powinien przedstawić pracodawcy zaświadczenie wydane przez urząd gminy, właściwy ze względu na lokalizację danego gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym

O wydanie zaświadczenia, które stanowi potwierdzenie lat pracy w gospodarstwie rolnym pracownik powinien ubiegać się w urzędzie gminy odpowiednim ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa.

Dokument wydawany jest na podstawie dokumentacji posiadanej przez gminę oraz przedstawionej przez wnioskodawcę. Jeśli dokumentacja nie jest wystarczająca, gmina może wystawić takie zaświadczenie na podstawie zeznań świadków. 

Ubiegając się o zaświadczenie z urzędu gminy, pracownik powinien złożyć:

 • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie rolnym z okresu objętego wnioskiem,
 • dokumenty potwierdzające istnienie lub posiadanie gospodarstwa rolnego w okresie objętym wnioskiem, wskazujące również położenie i powierzchnię gospodarstwa,
 • jeśli brak jest powyższych dokumentów – oświadczenie o braku dokumentów,
 • jeśli brak jest wymaganych dokumentów – zeznanie dwóch świadków.

W przypadku złożenia kompletu dokumentów urząd gminy powinien wydać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym w ciągu jednego tygodnia. 

Zeznania świadków w sprawie pracy w gospodarstwie

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym musi spełniać pewne wymogi formalne. Niektóre urzędy same udostępniają gotowe wzory takich zeznań – wystarczy wtedy wypełnić je zgodnie z prawdą. Natomiast nie każda osoba może tego dokonać. Kto może być świadkiem pracy w gospodarstwie rolnym? 

Zeznania można uzyskać od osób, które zamieszkiwały teren gospodarstwa rolnego w okresie objętym wnioskiem pracownika. Przyjmuje się, że świadkami mogą być zarówno osoby obce, jak i krewni wnioskodawcy.

Zasadniczo, będą to osoby od wnioskodawcy starsze. Kluczowe jest jednak spełnienie warunku związanego z miejscem zamieszkania – świadkami mogą być osoby, które mieszkały w tej samej miejscowości, w której zlokalizowane było gospodarstwo rolne w okresie objętym wnioskiem. 

Przepisy określają również, jakie informacje powinny zawierać zeznania świadków. To między innymi:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane świadka, składającego zeznanie,
 • określenie relacji świadka do wnioskodawcy – osoba bliska czy obca?
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące świadomości odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań,
 • oznaczenie miejsca pracy wnioskodawcy – lokalizacji gospodarstwa rolnego,
 • oznaczenie okresu pracy wnioskodawcy – od kiedy do kiedy pracował na roli,
 • określenie rodzaju pracy (stała, sezonowa, dorywcza), 
 • określenie wymiaru czasu pracy, czyli “etatu” (pełny, niepełny wymiar czasu),
 • określenie powierzchni gospodarstwa rolnego.

W zeznaniu powinny pojawić się też odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy wnioskodawca był ubezpieczony z tytułu wykonywania danej pracy, 
 • czy wnioskodawca posiadał inne źródło utrzymania,
 • skąd świadek posiada informacje,
 • dlaczego wnioskodawca nie jest w stanie przedłożyć do urzędu gminy innych dokumentów potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie rolnym (np. zniszczenie dokumentów w wyniku powodzi, pożaru).

Pismo można przygotować w oparciu o wzór zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym, pamiętając, że nie należy podpisywać dokumentu poza urzędem gminy. Wnioskodawca powinien udać się tam wraz ze świadkami i dowodami osobistymi.

Świadkowie podpisują swoje zeznania w obecności pracownika urzędu gminy, który potwierdza tym samym prawdziwość podpisów i samych zeznań. Niektóre urzędy gminy mogą wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak

 • numer świadczenia emerytalnego lub rentowego (kiedy świadkami są renciści/emeryci)
 • potwierdzenie zameldowania w miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne. 

Druk zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców koniecznie należy sporządzić w formie pisemnej.

1 opinia dla Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym – wzór

 1. Marianna Rogalska

  Wzór zeznań bardzo pomocny, dziękuję serdecznie i pozdrawiam.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zeznania-swiadkow-o-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor
Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym - wzór
17