Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego – wzór

17 

Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego może złożyć zarówno wynajmujący, jak i najemca. Dokument jest jednostronnym oświadczeniem woli o chęci rozwiązania umowy. Wypowiedzenie może mieć skutek natychmiastowy lub następujący po upływie okresu wypowiedzenia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak sporządzić wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego?

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy warto przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego. Dokument uwzględnia między innymi oznaczenie danych stron, czy umowy, która ma zostać rozwiązana.

Co ważne, wypowiedzenie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia, zależnie od okoliczności. Możliwość wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym powinna zostać przewidziana w treści umowy. 

Jak przebiega rozwiązanie umowy najmu miejsca parkingowego za wypowiedzeniem?

To, jak kształtuje się treść przykładowego wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego, zależy w dużej mierze od rodzaju umowy, jej treści oraz przyczyn wypowiedzenia. Zasadniczo, umowę najmu zawartą na czas określony można wypowiedzieć jedynie w przypadkach, które przewidują jej zapisy.

W trybie natychmiastowym umowę da się rozwiązać jedynie w okolicznościach rażącego naruszania obowiązków przez jedną ze stron (np. brak płatności czynszu, udostępnianie miejsca osobom trzecim bez zgody wynajmującego).

Jeśli zaś chodzi o umowę najmu zawartą bezterminowo, to można wypowiedzieć ją w każdym czasie z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia, który wynosi najczęściej 1 – 3 miesiące.

Jeśli druk przykładowego wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego ma służyć do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, obowiązkowe jest określenie przyczyny takiego rozwiązania umowy. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony nie jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami – jeśli umowa nie stanowi inaczej – okres wypowiedzenia umowy wynosi:

  • trzy miesiące, jeśli czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc,
  • jeden miesiąc, jeśli czynsz jest płatny co miesiąc.
wypowiedzenie-umowy-najmu-miejsca-parkingowego-wzor
Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego - wzór
17