Wzór wypowiedzenia usług księgowych PDF – DOC

17 

Umowa zawarta z biurem rachunkowym to umowa o świadczenie usług księgowych, do której stosuje się przepisy dot. umowy zlecenia. Taką umowę można rozwiązać w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym.

Wzór wypowiedzenia usług księgowych można wykorzystać zarówno w przypadku umowy zawartej na czas określony, jak i w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. 

Najczęściej, wypowiedzenie usług księgowych wiąże się z obowiązkiem zachowania określonego okresu wypowiedzenia, na przykład 3-miesięcznego. W tym czasie przedsiębiorca może znaleźć inne biuro rachunkowe, z którym nawiąże współpracę. Wypowiedzenie usług księgowych w trybie natychmiastowym dopuszcza się w określonych okolicznościach, np. w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy. 

Warto pamiętać, że wypowiedzenie usług księgowych zobowiązuje biuro rachunkowe do zwrotu dokumentacji księgowej klienta. Biuro nie ma prawa zatrzymać takiej dokumentacji w związku z nieuregulowanymi płatnościami – jest to działanie karalne.

Gotowy wzór wypowiedzenia usług księgowych pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Najlepszy moment na zmianę biura księgowego czy też na całkowitą rezygnację z usług księgowych to koniec roku rozliczeniowego. Nie oznacza to jednak, że umowy zawartej z biurem rachunkowym nie można rozwiązać w innym momencie.

Dokładne zasady wypowiedzenia umowy usług księgowych określać będzie każdorazowo treść tego dokumentu oraz ustawowe terminy wypowiedzenia. Jedno jest jednak pewne – wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym musi odbywać się na piśmie.

Z jakich powodów można wypowiedzieć usługi księgowe?

Umowa zawarta z biurem rachunkowym jest umową pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Zgodnie z przepisami, taką umowę można rozwiązać w każdym czasie (możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy), nawet bez podawania przyczyny.

Z jakiego powodu przedsiębiorca może chcieć zakończyć swoją współpracę z biurem rachunkowym? Przyczyn rozwiązania umowy z księgową może być wiele – nie wszystkie z nich spowodowane są postępowaniem samej firmy.

Wypowiedzenie usług księgowych może być uzasadnione decyzją o ograniczeniu kosztów. Jeśli przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie prowadzić swoją księgowość, może zrezygnować z pomocy biura rachunkowego. Częściej jednak, zamiast całkowicie rezygnować z usług biura rachunkowego, przedsiębiorca zmienia je, aby móc skorzystać z atrakcyjniejszej cenowo oferty.

Wypowiedzenie umowy księgowej może być spowodowane także niezadowoleniem z jakości świadczonych usług, a nawet błędami, jakie popełniają pracownicy biura rachunkowego. W przypadku, kiedy firma nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków, rozwiązanie z nią umowy o świadczenie usług księgowych jest jak najbardziej uzasadnione. 

Jak rozwiązać umowę z biurem rachunkowym?

Wypowiedzenie umowy z księgową musi odbywać się na piśmie. Wypowiedzenie umowy jest jednostronną czynnością prawną, która polega na złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Skuteczność wypowiedzenia nie jest uzależniona od zaakceptowania decyzji przez drugą stronę.

Wypowiedzenie może nastąpić w trybie natychmiastowym (tylko w uzasadnionych przypadkach, określonych w umowie) lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia, najczęściej o długości od jednego do trzech miesięcy.

Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym w trybie natychmiastowym możliwe jest w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków wobec drugiego podmiotu. Biuro może rozwiązać umowę zawartą z klientem w przypadku, kiedy ten nie płaci za świadczone usługi. Natomiast klient wtedy, kiedy biuro popełnia istotne błędy w rozrachunkach czy też nie dotrzymuje istotnych terminów.

Jak napisać wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym?

Jak zostało wspomniane, wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym przyjmuje formę pisemnego oświadczenia woli, które należy skutecznie dostarczyć drugiej firmie osobiście lub listownie.

Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór wypowiedzenia usług księgowych, wypełniając go takimi danymi jak:

 • data i miejsce wypowiedzenia,
 • dane klienta (przedsiębiorcy),
 • dane biura rachunkowego,
 • oznaczenie umowy zawartej z biurem,
 • przyczyna wypowiedzenia umowy – w przypadku wypowiedzenia w trybie natychmiastowym,
 • podpis rozwiązującego umowę.

Co ważne, wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym może zawierać także wezwanie do zwrotu dokumentacji księgowej.

Kiedy najlepiej zmienić biuro rachunkowe?

Umowę zawartą z biurem rachunkowym można wypowiedzieć w każdym momencie, ale najkorzystniej będzie złożyć wypowiedzenie na koniec okresu rozliczeniowego.

Jeśli przedsiębiorca nie rezygnuje ze świadczenie usług księgowych całkowicie, lecz jedynie zmienia biuro, w momencie rozwiązywania umowy powinien mieć już „na oku” drugie biuro rachunkowe, ponieważ nie może dopuścić do sytuacji, w której nikt nie będzie prowadził jego ksiąg rachunkowych.

Umowę z drugim biurem rachunkowym można zawrzeć jeszcze w trakcie obowiązującego okresu wypowiedzenia. Wystarczy dopilnować, aby druga umowa obowiązywała od daty upływu okresu wypowiedzenia.

Warto pamiętać również, że choć przedsiębiorca ma pełne prawo dowolnie zmieniać w ciągu roku biura rachunkowe, to jednak częste zmiany takich usług nie są dla firmy korzystne. Wiążą się również z wieloma formalnościami. Zawsze najlepiej jest więc przepracować kilka okresów rozliczeniowych z jednym księgowym, aby przekonać się, czy współpraca z danym biurem jest dla przedsiębiorcy satysfakcjonująca.

Zwrot dokumentacji księgowej

W ramach usług księgowych biuro rachunkowe prowadzi księgowość firmy i przechowuje jej dokumentację księgową. Po rozwiązaniu umowy klient powinien odzyskać swoje dokumenty księgowe, dlatego bardzo często wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym uwzględnia także wezwanie do zwrotu dokumentacji.

Dokumenty przedsiębiorca może odebrać osobiście, ale ma też prawo zamówić kuriera czy też poprosić o zwrot dokumentacji księgowej pocztą tradycyjną.

Istotne jest to, aby czynności przekazania dokumentacji księgowej towarzyszyło sporządzenie protokołu z odbioru dokumentów księgowych. Protokół przekazania dokumentacji księgowej zawiera listę wydanych dokumentów. Jeśli jakichkolwiek będzie brakowało, przedsiębiorca ma prawo wezwać firmę do uzupełnienia braków.

Wśród dokumentów księgowych powinny znaleźć się:

 • deklaracje podatkowe,
 • deklaracje rozliczeniowe ZUS,
 • ewidencja faktur,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestr VAT,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • księgi podatkowe,
 • wyciągi bankowe,
 • dokumenty kadrowo-płacowe,
 • potwierdzenia zapłaty należności,
 • zawarte umowy.

Co ważne, jeśli przedsiębiorca odbierze dokumenty, ale nie przekaże ich kolejnemu biuru rachunkowemu, to sam ma obowiązek przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat. W tym czasie urzędy, takie jak ZUS czy US, mogą zażądać wglądu w taką dokumentację podczas kontroli.

Należy pamiętać również, że biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji księgowej swojemu byłemu klientowi – nawet w przypadku, kiedy ten zalega z płatnościami.

Dokumentacja księgowa jest własnością firmy, a biuro rachunkowe ma obowiązek wydania jej po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług księgowych. Nie może więc uzależniać wydania dokumentacji od rozliczeń z kontrahentem. Ewentualne należności może odzyskać od klienta, występując później na drogę sądową.

Uwaga: o sposobie i miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej należy powiadomić US.

Złożenie wypowiedzenia umowy z biurem rachunkowym – podsumowanie

W związku z wypowiedzeniem umowy z biurem rachunkowym należy poprosić biuro księgowe o wydanie całej dokumentacji rachunkowej, która jest własnością naszej firmy. Jeśli jednak biuro rachunkowe nie chce z jakichś przyczyn wydać nam dokumentacji firmowej lub zwleka i przeciąga termin wydania dokumentów, należy wystosować do księgowości wezwanie do wydania dokumentów księgowych <– którego wzór pobierzesz tutaj.

Żądanie zwrotu dokumentów firmy należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Natomiast w momencie odbioru dokumentów z biura rachunkowego, warto sporządzić Protokół przekazania dokumentów księgowych, aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty, jakie są własnością naszej firmy i jakie będą potrzebne do dalszego prowadzenia księgowości w nowym biurze rachunkowym – otrzymamy.

Niestety przy zakończeniu współpracy z rachunkowością często rozstaniu towarzyszą emocje, lub żal ze strony biura księgowego, szczególnie jeśli kończymy współpracę ze względu na niekompetencje biura księgowego (np. nieterminowe sporządzanie deklaracji podatkowych).

*Co więcej, często przy nawiązaniu współpracy z rachunkowością nadajemy biuru upoważnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, takie upoważnienie także należy odwołać.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wypowiedzenia usług księgowych PDF – DOC”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wypowiedzenia-uslug-ksiegowych-pdf-doc
Wzór wypowiedzenia usług księgowych PDF - DOC
17